Capitale culturale europene

Praga – Cehia (2000)

Prague Castle

Located in Prague’s Hradcany neighborhood, Prague Castle (Pražský hrad), once the home of Bohemia’s kings, is today the official residence of the Czech Republic’s President and one of the city’s most visited tourist attractions. Originally built as a walled fortress around AD 870, the castle has changed dramatically over the years and contains examples of most of the leading architectural styles of the last millennium. Within the castle walls are a number of Prague’s most popular tourist sites, including St. Vitus Cathedral, St. George’s Basilica, the Powder Tower, the Old Royal Palace, and the Golden Lane.

Situat în cartierul Hradcany din Praga, Castelul din Praga (Pražský hrad), cândva casa regilor Boemiei, este astăzi reședința oficială a președintelui Republicii Cehe și una dintre cele mai vizitate atracții turistice ale orașului. Construit inițial ca o cetate cu ziduri în jurul anului 870 d.Hr., castelul s-a schimbat dramatic de-a lungul anilor și conține exemple ale majorității stilurilor arhitecturale de vârf din mileniul trecut. În interiorul zidurilor castelului se află mai multe dintre cele mai populare obiective turistice din Praga, inclusiv Catedrala Sf. Vitus, Bazilica Sf. Gheorghe, Turnul Pulberii, Vechiul Palat Regal și Banda de Aur.

The National Museum

Fresh from a seven-year-long renovation, the National Museum (Národní Muzeum) in Prague is spread across a number of locations and houses numerous important collections representing a variety of fields, with literally millions of items covering mineralogy, zoology, anthropology, and archaeology, as well as the arts and music. The entomology collection alone numbers more than five million specimens. The oldest museum in the Czech Republic, it was established in the early 1800s before moving to its current location in 1891.

Proaspăt obținut după o renovare de șapte ani, Muzeul Național (Muzeul Národní) din Praga este răspândit în mai multe locații și găzduiește numeroase colecții importante care reprezintă o varietate de domenii, cu literalmente milioane de articole care acoperă mineralogie, zoologie, antropologie și arheologie, precum și arte și muzică. Numai colecția de entomologie numără mai mult de cinci milioane de exemplare. Cel mai vechi muzeu din Republica Cehă, a fost înființat la începutul anilor 1800 înainte de a se muta în locația actuală în 1891.

The Strahov Monastery and Library

The Strahov Monastery and Library (Strahovsky kláster) dates back to the 12th century and is the second oldest monastery in Prague. While its imposing gateway and churches are impressive enough, its most important buildings are its two beautifully decorated Baroque libraries. The Philosophical Library contains a variety of extraordinary furnishings, along with an exquisite ceiling painted by Franz Anton Maulbertsch entitled Enlightenment. The second library, the Theological Library, consists of a splendid Baroque room with a beautiful ornate painted ceiling by Siard Nosecky, a Strahov Monk, along with superb ceiling frescoes framed by detailed stucco work. The libraries contain many rare old volumes and manuscripts, including the famous 9th-century Strahov Gospel, while in the cellars are old printing presses along with the remains of St. Norbert, founder of the Premonstratensian Order.

Mănăstirea și Biblioteca Strahov (Strahovsky kláster) datează din secolul al XII-lea și este a doua cea mai veche mănăstire din Praga. În timp ce poarta sa impozantă și bisericile sunt suficient de impresionante, cele mai importante clădiri ale sale sunt cele două biblioteci baroce frumos decorate. Biblioteca filozofică conține o varietate de mobilier extraordinar, împreună cu un tavan rafinat pictat de Franz Anton Maulbertsch intitulat Iluminism. A doua bibliotecă, Biblioteca teologică, constă dintr-o splendidă cameră barocă, cu un frumos tavan pictat ornamentat de Siard Nosecky, un călugăr Strahov, împreună cu superbe fresce din tavan încadrate de lucrări detaliate de stuc. Bibliotecile conțin numeroase volume și manuscrise vechi rare, inclusiv faimoasa Evanghelie Strahov din secolul al IX-lea, în timp ce în pivnițe se găsesc tipografii vechi împreună cu rămășițele Sfântului Norbert, fondatorul Ordinului premonstratensian.

St. Nicholas Church

On picturesque Little Quarter Square in the Old Town area stands St. Nicholas Church (Kostel svatého Mikuláše), one of Prague’s newer churches. Built by Jesuits in the 18th century, it’s a fine example of High Baroque and is notable for its splendid interior with its unique 19th-century chandelier, as well as the large Baroque paintings by Czech artist Karel Skreta that adorn the huge cupola.

Pe pitorescul cartier mic din cartierul orașului vechi se află Biserica Sf. Nicolae (Kostel svatého Mikuláše), una dintre cele mai noi biserici din Praga. Construită de iezuiți în secolul al XVIII-lea, este un excelent exemplu de baroc înalt și se remarcă prin interiorul său splendid, cu candelabrul său unic din secolul al XIX-lea, precum și picturile mari baroce ale artistului ceh Karel Skreta, care împodobesc cupola uriașă.

Golden Lane – Playground for Alchemists

The mysterious Golden Lane, so called because, according to legends, alchemists had to look on this street to find a reaction to turn ordinary materials into gold. Despite the streets name, it is debated whether alchemists ever worked or lived here. Czech-Jewish writer Franz Kafka used a house on the street for around two years as he enjoyed the peaceful environment it provided whilst writing.

Misteriosul Golden Lane, așa numit pentru că, potrivit legendelor, alchimiștii au trebuit să se uite pe această stradă pentru a găsi o reacție care să transforme materialele obișnuite în aur. În ciuda numelui străzilor, se dezbate dacă alchimiștii au lucrat sau au trăit vreodată aici. Scriitorul ceh-evreu Franz Kafka a folosit o casă pe stradă timp de aproximativ doi ani, în timp ce se bucura de mediul liniștit pe care îl oferea în timp ce scria.

The Municipal House

The Prague Municipal House (Obecní dum) is widely considered one of the finest examples of Art Nouveau in the city. Built in 1912, this splendid civic building is also home to one of Prague’s most important (and largest) concert venues, Smetana Hall, and boasts numerous striking features, from its sumptuous façade with a large mural on the arch above the second floor balcony, to the large dome that rests behind and above the arch. The interior is equally impressive and includes many fine stained glass windows and important paintings.

Casa Municipală din Praga (Obecní dum) este considerată pe scară largă unul dintre cele mai bune exemple de Art Nouveau din oraș. Construită în 1912, această splendidă clădire civică găzduiește, de asemenea, unul dintre cele mai importante (și mai mari) săli de concerte din Praga, Sala Smetana și se mândrește cu numeroase caracteristici izbitoare, de la fațada sa somptuoasă, cu o pictură murală mare pe arcada de deasupra balconului de la etajul al doilea, la cupola mare care se odihnește în spatele și deasupra arcului. Interiorul este la fel de impresionant și include multe vitralii fine și picturi importante.

Charles Bridge

One of the most recognizable old bridges in Europe, magnificent Charles Bridge (Karluv Most) boasts 32 unique points of interest along its 621-meter span. Built in 1357, the bridge has long been the subject of a great deal of superstition, including the builders having laid the initial bridge stone on the 9th of July at exactly 5:31am, a precise set of numbers (135797531) believed to give the structure additional strength. For added good measure, it was constructed in perfect alignment with the tomb of St. Vitus and the setting sun on the equinox. The bridge is particularly famous for its many fine old statues. Among the most important are those of Holy Roman Emperor Charles IV and John of Nepomuk, the country’s most revered saint, unveiled in 1683 (a more recent superstition involves rubbing the plaque at the base of the statue for the granting of a wish).

Unul dintre cele mai recunoscute poduri vechi din Europa, magnificul Pod Charles (Karluv Most) se mândrește cu 32 de puncte de interes unice de-a lungul ariei sale de 621 de metri. Construit în 1357, podul a făcut mult timp obiectul unei mari superstiții, inclusiv constructorii care au așezat piatra inițială a podului pe 9 iulie exact la 5:31 dimineața, un set precis de numere (135797531) despre care se crede că oferă structura rezistență suplimentară. Pentru o măsură mai bună, a fost construit în perfectă aliniere cu mormântul Sfântului Vit și soarele care apune la echinocțiul. Podul este deosebit de renumit pentru numeroasele sale statui vechi fine. Printre cele mai importante se numără cele ale împăratului Sfântului Roman Carol al IV-lea și ale lui Ioan de Nepomuc, cel mai venerat sfânt al țării, dezvăluit în 1683 (o superstiție mai recentă presupune frecarea plăcii de la baza statuii pentru acordarea unei dorințe).

St. Vitus Cathedral

Situated within the grounds of Prague Castle, the Roman Catholic St. Vitus Cathedral (Katedrala St. Vita) is the Czech Republic’s largest and most important Christian church. Seat of the Archbishop of Prague, it’s also home to the tombs of numerous saints and three Bohemian kings. Founded on the site of a Romanesque rotunda built in AD 925, the cathedral was started in 1344 and took more than 525 years to complete, resulting in a mix of modern Neo-Gothic and 14th-century Gothic styles, along with Baroque and Renaissance influences. Interior highlights include stunning stained glass windows depicting the Holy Trinity, a mosaic from 1370 (The Last Judgment), and the St. Wenceslas Chapel (Svatovaclavska kaple) with its spectacular jewel-encrusted altar with more than 1,300 precious stones. Also of note, although rarely displayed, are the Czech crown jewels.

Situată în incinta Castelului Praga, Catedrala Romano-Catolică Sfântul Vitus (Katedrala St. Vita) este cea mai mare și cea mai importantă biserică creștină a Republicii Cehe. Scaunul arhiepiscopului de Praga, găzduiește și mormintele a numeroși sfinți și a trei regi boemi. Fondată pe locul unei rotunde romanice construită în anul 925 d.Hr., catedrala a fost începută în 1344 și a durat mai mult de 525 de ani pentru a finaliza, rezultând un amestec de stiluri neogotice moderne și gotice din secolul al XIV-lea, alături de influențe baroce și renascentiste. . Punctele de atracție interioare includ vitralii uimitoare care descriu Sfânta Treime, un mozaic din 1370 (Judecata de Apoi) și Capela Sf. Venceslau (Svatovaclavska kaple) cu altarul său spectaculos încrustat cu bijuterii, cu peste 1.300 de pietre prețioase. De asemenea, de remarcat, deși sunt rareori afișate, sunt bijuteriile coroanei cehe.

The Dancing House

The Dancing House (Tancící dum), Prague’s most outstanding modern architectural creation, was built between 1992 and 1996 to designs by Frank Gehry. Consisting of two adjoining towers, this splendid structure features unique curves that resemble two dancing figures, an effect heightened by the fact one of the towers is shaped like a woman wearing a skirt (hence the nickname „Fred and Ginger” after famous American dancers Fred Astaire and Ginger Rogers).

Casa dansatoare (Tancící dum), cea mai remarcabilă creație arhitecturală modernă din Praga, a fost construită între 1992 și 1996 după proiectele lui Frank Gehry. Compusă din două turnuri alăturate, această splendidă structură prezintă curbe unice care seamănă cu două figuri dansatoare, efect sporit de faptul că unul dintre turnuri are forma unei femei purtând o fustă (de aici porecla „Fred și Ginger” după celebrul dansator american Fred Astaire și Ginger Rogers).

The National Gallery in Prague

The National Gallery in Prague (Národní galerie v Praze) is home to some of Europe’s most important art collections. The bulk of the collection is housed in the Veletrzní Palace (Veletrzní Palác), a relatively modern structure built in 1925 that holds the 19th- to 21st-century works. While there’s a strong emphasis on Czech artists, foreign artists such as Monet and Picasso are included, as are other art forms such as photography, fashion, applied arts, and sculpture. Other notable works are held in the Kinsky Palace (Palác Kinskych), home to Asian art, art from the ancient world, and the gallery’s Baroque collections, and at the Convent of St. Agnes of Bohemia, where you’ll find European art from the Middle Ages. Finally, the splendid 17th-century Sternberg Palace (Sternbersky Palác) houses some of the gallery’s most famous pieces, focusing on European art from the Classical era to the end of the Baroque period and including important ancient Greek and Roman pieces; 14th- to 16th-century Italian masterpieces; and 16th- to 18th-century works by artists such as El Greco, Goya, Rubens, van Dyck, Rembrandt, and van Goyen.

Galeria Națională din Praga (Národní galerie v Praze) găzduiește unele dintre cele mai importante colecții de artă din Europa. Cea mai mare parte a colecției este găzduită în Palatul Veletrzní (Veletrzní Palác), o structură relativ modernă construită în 1925 care deține lucrările din secolele XIX-XXI. În timp ce se pune un accent puternic pe artiștii cehi, sunt incluși artiști străini precum Monet și Picasso, la fel și alte forme de artă precum fotografia, moda, artele aplicate și sculptura. Alte lucrări notabile sunt ținute în Palatul Kinsky (Palác Kinskych), care găzduiește arta asiatică, arta din lumea antică și colecțiile baroce ale galeriei și la Mănăstirea Sf. Agnes din Boemia, unde veți găsi arta europeană din Evul Mediu. În cele din urmă, splendidul Palat Sternberg din secolul al XVII-lea (Sternbersky Palác) găzduiește unele dintre cele mai faimoase piese ale galeriei, concentrându-se pe arta europeană de la epoca clasică până la sfârșitul perioadei baroce și incluzând importante piese antice grecești și romane; Capodopere italiene din secolele XIV-XVI; și lucrări din secolele XVI-XVIII ale unor artiști precum El Greco, Goya, Rubens, van Dyck, Rembrandt și van Goyen.

KGB Museum

This small museum was established by a Russian enthusiast and houses a large variety of memorabilia relating to the secret police of the Soviet Union. You may well be shown around by the collector himself and you can expect to find an assortment of spy cameras, secret weapons and interrogation equipment. Another interesting exhibit within the museum are the photographs of Prague taken by a KGB officer in the year of 1968 in which the streets of the city appear eerily empty.

Acest mic muzeu a fost înființat de un entuziast rus și găzduiește o mare varietate de suveniruri legate de poliția secretă a Uniunii Sovietice. S-ar putea să fii prezentat de colecționarul însuși și te poți aștepta să găsești un sortiment de camere spion, arme secrete și echipamente de interogare. O altă expoziție interesantă din cadrul muzeului sunt fotografiile din Praga făcute de un ofițer KGB în anul 1968, în care străzile orașului apar uimitor de goale.

The Petrín Lookout Tower

Named after the hill on which it stands, the 63.5-meter-high Petrín Lookout Tower (Petrínská rozhledna) is a little like a smaller version of the Eiffel Tower in Paris that offers panoramic views over Prague. Although only a fifth the size of its French counterpart, the tower’s elevation creates the illusion that it’s bigger than it actually is. Built in 1891 for the Prague Exhibition from disused railway tracks, it was later moved to Petrín Hill in the 1930s, where it became one of the city’s major tourist attractions.

Numit după dealul pe care se află, Turnul Petrín Lookout (Petrínská rozhledna), înalt de 63,5 metri, seamănă puțin cu o versiune mai mică a Turnului Eiffel din Paris, care oferă vederi panoramice asupra Pragei. Deși doar o cincime din mărimea omologului său francez, înălțimea turnului creează iluzia că este mai mare decât este de fapt. Construit în 1891 pentru Expoziția de la Praga din căile ferate dezafectate, ulterior a fost mutat pe dealul Petrín în anii 1930, unde a devenit una dintre atracțiile turistice majore ale orașului.

The Hilltop Fortress: Vyšehrad

Looking like something out of a fairy tale, the Vyšehrad fortress—literally translated as the „Upper Castle,” or the „Castle on the Heights”—stands high above the Vltava River overlooking Prague. Known to have been in existence as far back as the 10th century, it has long been the subject of myth and legend. Once the royal residence of Vratislav II, Vyšehrad also played a role as part of the original Royal Route taken by kings about to be crowned, who would have to stop here to pay tribute to their predecessors.

Arătând ca ceva dintr-un basm, cetatea Vyšehrad – literalmente tradusă ca „Castelul superior” sau „Castelul de pe înălțimi” – se află deasupra râului Vltava, cu vedere la Praga. Se știe că a existat încă din secolul al X-lea, a fost mult timp subiectul mitului și legendei. Odată cu reședința regală a lui Vratislav al II-lea, Vyšehrad a jucat, de asemenea, un rol ca parte a Traseului Regal inițial parcurs de regi pe cale să fie încoronat, care ar trebui să se oprească aici pentru a aduce tribut predecesorilor lor.

Josefov: The Jewish Quarter

Prague’s Jewish Quarter was originally located in the Castle District, but by the 1200s had spread to the city’s Josefov area and was for centuries regarded as a ghetto. Its transformation into one of the city’s most important and interesting districts took place in the late 1800s, when large sections were demolished to make way for Art Nouveau apartment buildings. Josefov includes the Jewish Museum in Prague (Židovské muzeum v Praze), an important attraction that consists of the Maisel Synagogue, the Spanish Synagogue, the Pinkas Synagogue, the Ceremonial Hall, and the Klaus Synagogue.

Cartierul evreiesc din Praga a fost situat inițial în districtul Castelului, dar până în anii 1200 se răspândise în zona orașului Josefov și a fost considerat timp de secole ca un ghetou. Transformarea sa într-unul dintre cele mai importante și interesante cartiere ale orașului a avut loc la sfârșitul anilor 1800, când au fost demolate secțiuni mari pentru a face loc clădirilor de apartamente Art Nouveau. Josefov include Muzeul Evreiesc din Praga (Židovské muzeum v Praze), o atracție importantă care constă în Sinagoga Maisel, Sinagoga Spaniolă, Sinagoga Pinkas, Sala Ceremonială și Sinagoga Klaus.

The Olšany Cemetery

Created in 1680 to accommodate Prague’s many plague victims, the Olšany Cemetery (Olšanské hrbitovy) served as the city’s main burial ground for centuries and is the final resting place of countless victims of disease and war. Large enough to hold an estimated two million graves and divided into sections, the graveyard consists of the Jewish Cemetery, which includes the grave of writer Franz Kafka, and the Christian Cemetery, where you’ll find the final resting place of a more recent notable Czech, Jan Palach, who set himself on fire in 1968 in protest against the Soviet invasion. Although his body was taken from Olsany Cemetery in 1973 to prevent his grave from becoming the site of organized protests, his coffin was returned in 1990.

Creat în 1680 pentru a găzdui numeroasele victime ale ciumei din Praga, cimitirul Olšany (Olšanské hrbitovy) a servit drept cimitir principal al orașului timp de secole și este ultimul loc de odihnă al nenumăratelor victime ale bolilor și ale războiului. Suficient de mare pentru a găzdui aproximativ două milioane de morminte și împărțit în secțiuni, cimitirul este alcătuit din cimitirul evreiesc, care include mormântul scriitorului Franz Kafka și cimitirul creștin, unde veți găsi ultimul loc de odihnă al unui notabil mai recent ceh, Jan Palach, care s-a incendiat în 1968 ca protest împotriva invaziei sovietice. Deși trupul său a fost luat de la cimitirul Olsany în 1973 pentru a împiedica mormântul său să devină locul protestelor organizate, sicriul său a fost returnat în 1990.

Seven Foot Tall Sigmund Freud

Walk through the sublime urban area of Stare Mesto within the Old Town of Prague and look to the sky. You will be surprised to find a seven foot tall sculpture of the world famous psycho-analyst Sigmund Freud hanging from a metal beam above the cobbled streets at your feet. The unusual artwork has proven so popular that it has been exhibited in cities all over the world including Chicago, London and Berlin. Often mistaken for a suicide attempt, the sculpture has also been responsible for several calls to the emergency services since its creation.

Mergeți prin zona urbană sublimă a lui Stare Mesto din orașul vechi din Praga și priviți spre cer. Veți fi surprins să găsiți o sculptură înaltă de 7 metri, a renumitului psihoanalist mondial Sigmund Freud, atârnând de o grindă metalică deasupra străzilor pietruite de la picioarele voastre. Opera de artă neobișnuită s-a dovedit atât de populară încât a fost expusă în orașe din întreaga lume, inclusiv Chicago, Londra și Berlin. Adesea confundată cu o tentativă de sinucidere, sculptura a fost, de asemenea, responsabilă de mai multe apeluri către serviciile de urgență de la crearea sa.

The Old Town Square and the Astronomical Clock

The historic center of Prague, the Old Town (Staré Mesto) is where you’ll find the splendid Old Town Square (Staromestské námestí). Here, you’ll find the Tyn Church and the Clementinum, along with numerous other fine old churches, as well as splendid old architecture dating back as far as the 11th century, while the Jewish Quarter, Josefov, is just a short walk north. A highlight is the Old Town Hall (Staromestská radnice), home to the wonderful early 15th-century Astronomical Clock (orloj). Each hour, it springs to life as the 12 Apostles and other figures appear and parade in procession across the clock face. Other Old Town Hall highlights are the Gothic doorway leading to its splendid interior with its art exhibits and displays, a chapel built in 1381, and an old prison.

Centrul istoric al Pragei, Orașul Vechi (Staré Mesto) este locul unde veți găsi splendida Piață a Orașului Vechi (Staromestské námestí). Aici veți găsi Biserica Tyn și Clementinum, împreună cu numeroase alte biserici vechi fine, precum și splendida arhitectură veche datând din secolul al XI-lea, în timp ce Cartierul Evreiesc, Josefov, este la doar o scurtă plimbare spre nord. Un punct culminant este Primăria Veche (Staromestská radnice), care găzduiește minunatul Ceas Astronomic de la începutul secolului al XV-lea (orloj). În fiecare oră, el prinde viață pe măsură ce cei 12 apostoli și alte figuri apar și defilează în procesiune pe fața ceasului. Alte atracții ale primăriei vechi sunt ușa gotică care duce la interiorul său splendid, cu exponatele și expozițiile sale de artă, o capelă construită în 1381 și o închisoare veche.

Communism Museum

Europe is a continent rich in history and political turmoil and the Czech Republic does not buck that trend. The country was a communist nation from 1948 until the  revolution of 1989. Under communist rule, more than 200,000 Czechs were arrested and 327 shot dead as they attempted to flee the country. Inside the communism museum you will find photographs, films and even sculptures documenting the state-sponsored terrorism that occurred under communist rule.

Europa este un continent bogat în istorie și frământări politice, iar Republica Cehă nu încetinește această tendință. Țara a fost o națiune comunistă din 1948 până la revoluția din 1989. Sub conducerea comunistă, peste 200.000 de cehi au fost arestați și 327 morți în timp ce încercau să fugă din țară. În interiorul muzeului comunismului veți găsi fotografii, filme și chiar sculpturi care documentează terorismul sponsorizat de stat care a avut loc sub conducerea comunistă.

The Church of Our Lady before Týn

One of Prague’s most recognizable buildings is the Church of Our Lady before Týn (Kostel Matky Boží pred Týnem), often abbreviated to simply Týn Church. Unmistakable for its twin 80-meter-tall spires flanking each side of the building (each supporting four smaller spires), its main entrance is through a narrow passage past the houses obscuring its façade. Although completed in the 15th century, the church was altered numerous times through the centuries as the city’s allegiances changed,  inside are numerous fine tombs, the superb Gothic northern portal with its Crucifixion sculpture, early Baroque altarpiece paintings dating from 1649, and one of Europe’s finest 17th-century pipe organs.

Una dintre cele mai recunoscute clădiri din Praga este Biserica Maicii Domnului de dinainte de Týn (Kostel Matky Boží pred Týnem), adesea prescurtată în simpla Biserică Týn. Inconfundabilă pentru turlele sale duble de 80 de metri înălțime care flancează fiecare parte a clădirii (fiecare susținând patru turnuri mai mici), intrarea sa principală este printr-un pasaj îngust care trece peste case care îi ascund fațada. Deși a fost finalizată în secolul al XV-lea, biserica a fost modificată de mai multe ori de-a lungul secolelor, pe măsură ce loialitățile orașului s-au schimbat, în interior sunt numeroase morminte fine, superbul portal nordic gotic cu sculptura crucificării, picturile de altar din baroc timpuriu datând din 1649 și una dintre cele mai bune orgi din Europa din secolul al XVII-lea.

The National Theatre

Idyllically perched on the banks of the River Vltava, Prague’s National Theatre is a must-visit for lovers of the performing arts. Home to the country’s top opera, ballet, and drama performances, the National Theater was opened in 1881 as a symbol of Czech national identity and to promote the Czech language and culture. Despite a somewhat checkered past that saw the building destroyed by fire and even closed by the communists, this stunning theater has undergone extensive renovations and stands as a monument to the city’s rich talent and cultural significance.

Situat idilic pe malurile râului Vltava, Teatrul Național din Praga este o vizită obligatorie pentru iubitorii de arte spectacol. Acasă la cele mai importante spectacole de operă, balet și dramă din țară, Teatrul Național a fost deschis în 1881 ca simbol al identității naționale cehe și pentru a promova limba și cultura cehă. În ciuda unui trecut oarecum în carouri care a văzut clădirea distrusă de incendiu și chiar închisă de comuniști, acest teatru uimitor a suferit renovări ample și se ridică ca un monument al bogatului talent al orașului și al semnificației sale culturale.

The Clementinum and the National Library

The Clementinum (Klementinum), one of the largest collections of historic buildings in Europe, is home to the National Library of the Czech Republic. These beautiful Baroque buildings were originally part of a Jesuit College, and later came to house the Jesuit book collection, as well as the collection from the Karolinum. The library eventually became the property of the state after the Jesuits were expelled, and the Clementinum became a public library in 1782 shortly after being constituted as the National Library. With more than six million books, the Clementinum’s collection is huge and includes copies of every book published in the Czech Republic. A highlight is the exquisite Baroque Library Hall with its beautiful ceiling artwork, the 68-meter-tall Astronomical Tower with its spectacular views over Prague, and the splendid Mirror Chapel with its exquisite décor.

Clementinum (Klementinum), una dintre cele mai mari colecții de clădiri istorice din Europa, găzduiește Biblioteca Națională a Republicii Cehe. Aceste frumoase clădiri baroce făceau inițial parte dintr-un colegiu iezuit și mai târziu au ajuns să găzduiască colecția de cărți iezuiți, precum și colecția din Karolinum. Biblioteca a devenit în cele din urmă proprietatea statului după expulzarea iezuiților, iar Clementinum a devenit o bibliotecă publică în 1782 la scurt timp după ce a fost constituită Biblioteca Națională. Cu peste șase milioane de cărți, colecția Clementinum este imensă și include copii ale fiecărei cărți publicate în Republica Cehă. Un punct culminant este rafinata sală a bibliotecii baroce, cu frumoasele opere de artă din tavan, Turnul Astronomic înălțime de 68 de metri, cu priveliști spectaculoase asupra Praga și splendida Capelă a Oglinzilor, cu decorul său rafinat.

The Lennon Wall

Prague’s Lennon Wall has stood since the 1980s as a tribute to former Beatle and peace campaigner John Lennon. Things got started almost immediately after the singer’s murder in 1980, when this otherwise unassuming wall near the Charles Bridge became a place for fans to demonstrate their grief, painting pictures, lyrics, and slogans attributed to the star. Despite police efforts to erase the graffiti—Czechoslovakia, as it was then, was still under communist rule—the memorial wall kept reappearing, and the site became a symbol of hope and peace for the city’s population.

Zidul Lennon din Praga se ridică din anii 1980 ca un omagiu adus fostului Beatle și militantului pentru pace John Lennon. Lucrurile au început aproape imediat după asasinarea cântărețului, în 1980, când acest zid, altfel modest, de lângă Podul Carol, a devenit un loc pentru ca fanii să-și demonstreze durerea, pictând imagini, versuri și sloganuri atribuite vedetei. În ciuda eforturilor poliției de a șterge graffiti – Cehoslovacia, așa cum era atunci, era încă sub stăpânire comunistă – zidul memorial a reapărut în continuare, iar site-ul a devenit un simbol al speranței și al păcii pentru populația orașului.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part I)

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș, cu hramul Sf. Carol Borromeo, este un monument istoric aflat în centrul orașului Ocna Mureș.

The Roman Catholic Church in Ocna Mureș, dedicated to St. Carol Borromeo, is a historical monument located in the center of Ocna Mureș.

Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” din Șpălnaca

Biserica este așezată într-un cadru pitoresc din sud-estul satului, fiind străjuită de clopotnița detașată și de arțarul cu trei tulpini. Pereții navei înscriu un dreptunghi, iar ai absidei, retrași față de aceștia,sunt ușor trapezoidali. În elevația interiorului se află o boltă comună,peste naos și pronaos, de formă semicilindrică, în timp ce absida are o formă semicilindrică ușor îngustată spre est, unde este intersectată cu un timpan înclinat. Deși la intrarea de vest este încrustat anul 1865, acesta nu este anul constucției, ci al renovării. În 1869 a fost finalizată ultima pictură, de către Profirie Șarlea de la Feisa.

The church is located in a picturesque setting in the southeast of the village, being guarded by the detached bell tower and the maple tree with three stems. The walls of the nave are rectangular, and those of the apse, set back from them, are slightly trapezoidal. In the elevation of the interior there is a common vault, over the nave and narthex, of semi-cylindrical shape, while the apse has a semi-cylindrical shape slightly narrowed to the east, where it is intersected with an inclined tympanum. Although 1865 is inlaid at the western entrance, this is not the year of construction, but of renovation. In 1869 the last painting was completed by Profirie Șarlea de la Feisa.

Biserica de lemn din satul Turdas, comuna Hoparta

Lacasul de cult dateaza din secolul al XVIII-lea si are hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”. Este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania.

The place of worship dates from the 18th century and is dedicated to the „Holy Archangels Michael and Gabriel”. It is one of the most important tourist attractions in Transylvania.

Biserica de lemn din Fărău

Tradiția consemnează aducerea ei din Sîniacov (comuna Ațintiș, Mureș) de la o mănăstire. Analiza construcției duce la concluzia că la refacerea sa au fost folosite două biserici. Una dintre acestea era aceea de pe loc, atestată în 1761-1762 ca ortodoxă cu 100 de familii. Ei îi aparține absida, de formă străveche, decroșată, pătrată; și prima parte a navei. În continuare, bolta navei, ca și pereții, sunt înădiți, alungindu-se cu materialul recuperat de la lăcașul adus din Sâniacob. Anul acestei refaceri, 1842, este înscris pe peretele de vest, lângă intrare însoțit de numele meșterului: Pantelimon din Sâniacob.

The tradition records her bringing from Sîniacov (Atentiș commune, Mureș) from a monastery. The analysis of the construction leads to the conclusion that two churches were used to restore it. One of these was the one on the spot, certified in 1761-1762 as Orthodox with 100 families. To her belongs the apse, of ancient form, detached, square; and the first part of the ship. Next, the vault of the ship, like the walls, are added, elongating with the material recovered from the place brought from Sâniacob. The year of this restoration, 1842, is inscribed on the west wall, near the entrance accompanied by the name of the craftsman: Pantelimon from Sâniacob.

Ansamblul bisericii reformate din Ighiu

Biserica actuală a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1781-1783). Poate fi integrată stilistic barocului târziu și rococoului. Din vechiul ansamblu a supraviețuit o parte din incinta fortificată, databillă în secolele XV-XVI, cu bastionul de la intrare, încorporat într-o construcție din 1712. În cimitirul din jurul bisericii se află mormântul savantului preiluminist Péter Bod (1712-1769), fost paroh reformat la Ighiu.

The current church was built at the end of the 18th century (1781-1783). It can be stylistically integrated into the late Baroque and Rococo. Of the old ensemble, part of the fortified enclosure survived, dating from the 15th-16th centuries, with the entrance bastion, incorporated in a construction from 1712. In the cemetery around the church is the tomb of the pre-Enlightenment scientist Péter Bod (1712-1769), former reformed parish priest in Ighiu.

Mănăstirea minorită din Aiud

Mănăstirea minorită din Aiud, cu hramul Sf. Elisabeta de Turingia, este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul municipiului Aiud.

The Minority Monastery of Aiud, dedicated to St. Elizabeth of Thuringia, is a set of historical monuments located in the municipality of Aiud.

Biserica de lemn din Arieșeni

Conscripția lui Bucow, din 1760-1762, nu înregistrează așezarea, ea fiind amintită abia în 1909 sub numele de Lăpuș sau Lepuș, drept cătun al Scărișoarei. Mărturii istorice și artistice indică însă că Arieșeni, astăzi comună cu sate și crînguri, era deja, în secolul al XVIII-lea, un centru bine definit. Biserica de lemn, a fost ridicată în 1791, dar tradiția că ea a fost precedată de un lăcaș anterior, are motive de temei. În harta corespunzătoare acestei zone, realizată în cadrul Ridicării topografice iozefine (între 1764-1785), este deja figurată aici o biserică.

Bucow’s conscription, from 1760-1762, does not register the settlement, it being mentioned only in 1909 under the name of Lăpuș or Lepuș, as a hamlet of Scărișoara. However, historical and artistic testimonies indicate that Arieșeni, today a commune with villages and groves, was already, in the 18th century, a well-defined center. The wooden church was built in 1791, but the tradition that it was preceded by a previous place, has good reasons. In the map corresponding to this area, made during the Josephine Topographic Survey (between 1764-1785), a church is already shown here.

Biserica de lemn din Băgău

Biserica de lemn din Băgău, aflată în localitatea cu același nume din comuna Lopadea Nouă, județul Alba, este un vechi lăcaș de cult greco-catolic (azi, ortodox), ce datează din anul 1733. A suferit modificări și adăugiri în anii 1847 și 1955. Hramul bisericii este „Sf.Teodor Tiron”.

The wooden church from Băgău, located in the locality of the same name in Lopadea Nouă commune, Alba county, is an old Greek-Catholic place of worship (today, Orthodox), dating from 1733. It underwent modifications and additions in 1847 and 1955. The patron saint of the church is „St. Theodore Tiron”.

Biserica de lemn din Berghin

Avându-și originea în Gârbova de Sus, Alba, biserica este adusă la 1900 în Berghin, cumpărată fiind pentru suma de 360 de coroane. Folosită de comunitatea greco-catolică, biserica din Berghin avea și o „soră” ortodoxă, tot din lemn care a fost demolată spre anul 1960. Construirea actualei biserici de zid ce a determinat utilizarea bisericii vechi doar ocazional precum și alunecarea terenului au dus în final la dispariția monumentului.

Having its origin in Gârbova de Sus, Alba, the church is brought to Berghin in 1900, being bought for the amount of 360 crowns. Used by the Greek Catholic community, the church in Berghin also had an Orthodox „sister”, also made of wood, which was demolished around 1960. The construction of the current wall church, which led to the use of the old church only occasionally, at the disappearance of the monument.

Catedrala Sfânta Treime din Blaj

Catedrala Sfânta Treime din Blaj este un valoros edificiu baroc din Transilvania, construit între anii 1741 și 1749 după planurile arhitecților vienezi Anton și Johann Martinelli. Aceștia au folosit ca sursă de inspirație Biserica Iezuiților din Cluj, prima biserică catolică ridicată în Transilvania după Reformă. Lăcașul de cult este catedrală arhiepiscopală majoră a Bisericii Române Unite cu Roma.

The Holy Trinity Cathedral in Blaj is a valuable Baroque building in Transylvania, built between 1741 and 1749 according to the plans of the Viennese architects Anton and Johann Martinelli. They used as a source of inspiration the Jesuit Church in Cluj, the first Catholic church built in Transylvania after the Reformation. The place of worship is the major archbishopric cathedral of the Romanian Church United with Rome.

Biserica de lemn din Tău

Considerente de ordin istoric și constructiv fixează construcția în sec. al XVIII-lea, anul1820 marcând o etapă importantă de renovare, prin prelungirea, cu cel puțin trei metri, a navei spre vest și lărgirea pereților absidei. Acest lăcaș este posibil să fi fost edificat în 1733, fiind atestat de istoricul parohiei din anul 1780. Pereții înscriu un plan dreptunghiular cu absida, care este decroșată, poligonală cu cinci laturi.

Historical and constructive considerations fix the construction in sec. 18th century, the year 1820 marking an important stage of renovation, by extending, by at least three meters, the nave to the west and widening the walls of the apse. This place may have been built in 1733, being attested by the parish historian from 1780. The walls have a rectangular plan with an apse, which is detached, polygonal with five sides.

Lunile anului

Ianuarie

“Te uită ianuarie, cu ochii smintiţi,
De geruri şi urlet răzleţe
Prin neaua ce plânge copaci obosiţi,
Şi patul ce vrei a mi-l ninge.

Te uită degrabă, năvalnic coboară,
Cu foamea din minte priveşte,
Un pod plin de vise, legat şi de stele,
Ce gândul ţi-a dat a-l cuprinde.

Te uită, amarnica iarnă târzie,
E cripta cea albă din tine,
De stai amorţit printre multele şoapte,
Când inima calcă şi zile.

Te uită, posac îţi e pasul, bătrâne,
Laşi nopţile în urlet de haită,
Flămânde de mine… pereţii-s de gheaţă,
Grăbeşte… şi nu mă mai ţine!” (Te uită… ianuarie! – Katherine Mag)

Istorii ascunse

Pusta Banatului: Cenei si Bobda

Evenimentele ce se întâmplă de-a lungul secolelor în multe sate din pusta Banatului au în centrul lor nobili sau latifundiari care ajung în această zonă în secolul XIX. Astfel se întâmplă și la Cenei sau Bobda iar multe dintre istoriile țesute în această zonă păstrează și azi aroma dulce-acrișoară a unor vremuri apuse. La începutul secolului 20, mai precis în 1909, baronul Csavossy avea 70 de ani, 12 urmași și un domeniu impresionant în Banat. In acel an, hotărăște să doneze impresionantul mausoleu comunității din Bobda. În acel an, evenimentele nu anunțau încă tulburătoarea poveste care avea să grăbească sfârșitul baronului în mai puțin de 2 ani.

Ziarul Lumina

În limba gutuiască, despre Crăciun

“E limba în care vorbește gutuiul de la geamul camerei în care dorm. Uneori mă ceartă că l-am smuls de lângă ai lui, aducându-l în inima Bucureștiului.

În inima mea, îl corectez eu, liniștindu-l.

A început să mă creadă abia când m-am apucat să-i învăț limba. Mai întâi sub formă de parfum, ajutându-mă de florile ce, prinzând gustul cerului, încercau în fiecare primăvară să treacă dincolo de streașina casei. Am văzut cu ochii mei venind cerul la ele. O dată în chip de ninsoare târzie. S-au îmbrățișat scurt, după care, câteva nopți la rând, stelele au mirosit a floare de gutui, iar mai târziu, către toamnă, s-a umplut curtea casei mele de lumină.

De la frunzele ce pâlpâiau pe crengi, ca niște candele pe care nu știam cine le aprinsese.

Anul acesta nu s-au stins decât zilele trecute, spre deosebire de mesteacănul din colțul opus al casei, care s-a despuiat de prin noiembrie de ultimele frunze.

Chiar înainte de a purcede la scrierea acestor rânduri, gutuiul mi-a bătut în geam c-o lumină ce mi-a amintit de parfumul florilor din primăvară.

Oare înflorise din nou?!

Nu, căzuseră primii fulgi de zăpadă, iar lumina cu care gutuiul mă chema afară era de la gutuile ce stăteau zgribulite pe ramuri. Ca niciodată, or să fie acolo și-n ziua de Crăciun.

Cum să nu-ți fie drag să înveți gutuiasca?, o limbă ce este pentru gutui la fel cum este zăpezeasca pentru zăpadă sau vultureasca pentru vulturi!

Deși m-am grăbit să cumpăr, ca în fiecare an, brad, de data aceasta, pomul meu de Crăciun o să fie gutuiul. Și-o să cântăm, începând cu seara de Ajun, amândoi, în limba lui, colinde!” (Stefan Mitroi – Ziarul Lumina)

Ziarul Lumina

Acum 32 de ani

“După citirea ochilor mei, care au văzut totul în direct, și după credința inimii ce-mi bate în piept, care a umblat zăbăucă pe străzi, întâlnind în cale gloanțe adevărate și trotuare colorate în roșu de sângele oamenilor, a fost revoluție. Și așa o să rămână până la capătul memoriei mele. Poate chiar până la capătul istoriei. 

Mai ales nopțile, ele, în primul rând, îmi stăruie în memorie, cu soldați și revoluționari înarmați pe marile bulevarde, în piețele centrale, care îți făceau semn să te oprești, controlându-ți actele și mașina. Așa am fost arestat, împreună cu doi colegi de redacție, în Piața Victoriei, preț de vreo două ceasuri, până când s-au lămurit că suntem, în­tr-adevăr, ziariști, și ne-au dat drumul. Eram în drum spre Casa Presei Libere, fostă Scânteii. Totul era sub semnul libertății, atunci. Nu știu dacă Direcția Generală a Penitenciarelor nu s-a numit și ea Direcția Generală a Penitenciarelor Libere, în perioada aceea! Rar instituție care să nu-și fi muiat nițeluș vârful degetelor în cris­telnița cea mare a libertății, pentru a-și înnoi numele. Noi, cei de la „Scânteia Tineretului”, eram „Tineretul Liber” acum. Numele personale nu ni le schimbaserăm. Și nici talentul. Iar caracterul, doar cei care nu-l aveau, încercând, în numele absenței lui, să se legitimeze cu revoluția ce dăduse buzna peste noi. 

Pot spune, în ce mă privește, c-am fost un om tare norocos. Nu pentru că nu m-a nimerit glonțul. Și nici pentru că, în primele zile din noul an, colegii m-au ales, fără nici un vot împotrivă, în funcția de redactor-șef al ziarului „Tineretul Liber”, unde am huzurit, până aproape de a-mi pierde sănătatea, mințile și familia, vreme de doi ani. S-a întâmplat, și în asta constă marele meu noroc, să nu primesc nici o recompensă, ca, de exemplu, titlul de revoluționar, pentru îndrăzneala de a mă bucura până la cer, în zilele acelea, cum nu mai fuseseră altele în trecut, și n-aveau să fie nici în viitor, încercând să-mi ajung, cu niște biete aripi de hârtie, bucuria din urmă. În felul acesta am putut să scap mai târziu de rușine. Și așa am dat, atunci, de prima zăpadă a iernii, ce nu căzuse încă pe pământ. 

Încă se mai vedeau urmele de sânge pe străzi. Mi se părea, când mă așezam la masa de scris, că are până și cerneala culoarea sângelui. 

Așa a început totul. Așa ne-am născut noi din nou, putând, în fine, să ne alegem și timpul, și țara în care să trăim. Eu am ales timpul vieții mele. Iar ca țară, mereu, și în trecut, și în viitor, România. Și-am mai ales ceva: vinovăția de a o iubi ca un prost, știind cât se poate de bine că pentru asta nu poate fi nimeni, niciodată, iertat!” (Stefan Mitroi – Ziarul Lumina)

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolele XVI-XVII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 16th – 17th centuries

Biserica greco-catolică din Teiuș

Biserica Română Unită din Teiuș, cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a fost ctitorită în a doua jumătate a sec. al XVI-lea (probabil între anii 1586-1598), de către ramura din Teiuș a familiei nobiliare Rațiu.

The United Romanian Church from Teiuș, dedicated to the Entry into the Church of the Mother of God, was founded in the second half of the century. XVI (probably between 1586-1598), by the branch from Teiuș of the noble family Rațiu.

Biserica evanghelică fortificată din Șona

Comunitatea germană a avut o biserică mai veche, din secolul al XIII-lea, situată la o distanță de circa 2 km de biserica actuală. În topografia săsească locul respectiv a fost denumit „Zur Martinskirche” („La Biserica Sf. Martin”). Pe câmpul respectiv au fost identificate ruinele bisericii vechi. Biserica și incinta au fost inițial construite în secolul al XVI-lea.

The German community had an older church, from the 13th century, located at a distance of about 2 km from the current church. In Saxon topography the place was called „Zur Martinskirche” („At the Church of St. Martin”). The ruins of the old church were identified in that field. The church and the precinct were originally built in the 16th century.

Biserica „Sfânta Treime” a fostei Mănăstiri Măgina

Biserica mănăstirii a fost construită înainte de anul 1570, conform istoricului Gheorghe Petrov, specialist în arheologia bisericilor și cimitirelor medievale din Transilvania. Informații documentare avem atât din Șematismul de la Blaj, unde este consemnată existența mănăstirii la anul 1611, cât și din însemnarea făcută la data de 15 iunie 1713 pe Cazania lui Varlaam.

The monastery church was built before 1570, according to the historian Gheorghe Petrov, a specialist in the archeology of medieval churches and cemeteries in Transylvania. We have documentary information both from the Schematism from Blaj, where the existence of the monastery in 1611 is recorded, and from the note made on June 15, 1713 on Varlaam’s Cazania.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Livezile

Prima datare poate fi stabilită în secolul al XVI-lea, de-a lungul timpului biserica suferind distrugeri și modificări. La 1848, lăcașul de cult a fost incendiat, ulterior fiindu-i adăugat pridvorul cu arcade. Este un monument original, caracterizat prin masivitate, sobrietate și bogăție ornamentală, caracteristice renascentismului transilvănean.

The first dating can be established in the sixteenth century, over time the church suffered destruction and alterations. In 1848, the place of worship was set on fire, later the porch with arches was added. It is an original monument, characterized by massiveness, sobriety and ornamental richness, characteristic of the Transylvanian Renaissance.

Biserica „Intrarea în Biserică” din Geoagiu de Sus

Biserica a constituit centrul unei mănăstiri din secolul XVI și a fost sediu al Episcopiei Geoagiului. A fost dărâmată în 1762 de armata generalului Buccow. Decorația exterioară este influențată de arhitectura din Țara Românească și prezintă cornișe cu zimți și decorațiuni cubice din cărămidă. Pictura interioară conține două straturi de frescă, ultimul fiind din 1724.

The church was the center of a 16th century monastery and was the seat of the Geoagi Diocese. It was demolished in 1762 by General Buccow’s army. The exterior decoration is influenced by the architecture of Wallachia and has cornices with teeth and cubic brick decorations. The interior painting contains two layers of fresco, the last being from 1724.

Biserica reformată-calvină din Cetatea de Baltă

Clădirea Bisericii Reformate (romano-catolică până în anii 1550-1560), cu o navă, cor pentagonal și un turn masiv în partea de vest, are intrarea în partea de vest, printr-un mic pridvor prevăzut cu o deschidere semicirculară și cu volută în partea superioară. Fațada intrării este străjuită de două contraforturi masive, treptate, care protejează două nișe ce cândva au fost ferestre.

The building of the Reformed Church (Roman Catholic until 1550-1560), with a nave, pentagonal choir and a massive tower in the west, has the entrance in the west, through a small porch with a semicircular opening and volute at the top. The façade of the entrance is guarded by two massive, gradual buttresses, which protect two niches that were once windows.

Biserica fortificată din Boz

Construită pe la 1523, biserica din Boz se încadrează bisericilor-sală în stilul gotic târziu, acest monument dezvoltând pe axa nord-sud o navă și un cor pentagonal, peste care s-a ridicat un reduit de apărare, susținut de arcuri, sprijinit pe contraforturi și console.

Built around 1523, the church in Boz belongs to the hall-churches in the late Gothic style, this monument developing on the north-south axis a nave and a pentagonal choir, over which rose a small defense, supported by arches, supported on buttresses and console.

Biserica de lemn din Ghirbom

Strămoșescul lăcaș de lemn al acestei așezări a fost ridicat în secolul al XVII-lea, în spiritul tradițiilor străvechi, constructive și decorative.

The ancestral wooden house of this settlement was built in the seventeenth century, in the spirit of ancient, constructive and decorative traditions.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XV / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 15th century

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zlatna

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este un exemplu rar de biserică veche românească zidită în stil gotic în prima jumătate a sec. XV, probabil 1424, de către Stănislav Hgavoru. Prezintă modificări baroce din anii 1696 și 1744 (altarul nou) și cu picturi murale interioare din sec. XV, XVIII, realizate în spiritul stilisticii bizantine.

The „Assumption” church is a rare example of an old Romanian church built in Gothic style in the first half of the century. XV, probably 1424, by Stanislav Hgavoru. It presents baroque modifications from 1696 and 1744 (new altar) and with interior murals from the 15th century. XV, XVIII, made in the spirit of Byzantine stylistics.

Biserica evanghelică din Vingard

Biserica-sală de la Vingard a fost ridicată la 1461. Se încadrează în stilul gotic târziu, iar construcția ei poate fi legată de același Johannes Gereb de Vingard, de la care comunitatea sașilor din Câlnic cumpăra, prin 1430, cetatea nobiliară din satul respectiv.

The church-hall at Vingard was built in 1461. It is in the late Gothic style, and its construction can be linked to the same Johannes Gereb de Vingard, from whom the Saxon community of Câlnic bought, in 1430, the noble fortress in that village.

Biserica fortificată din Jidvei

Biserica evanghelică fortificată din Jidvei, județul Alba, a fost construită în secolul XV. Fortificația se datează în două etape, după istoricul Gheorghe Anghel: prima curtină și turnul de poartă se datează la sfârșitul secolului XV, iar cea de a doua curtină poate fi încadrată în prima jumătate a secolului XVI.

The fortified evangelical church in Jidvei, Alba County, was built in the 15th century. The fortification dates back to two stages, according to the historian Gheorghe Anghel: the first curtain and the gate tower date to the end of the 15th century, and the second curtain can be framed in the first half of the 16th century.

Biserica de lemn a Mănăstirii Lupșa

Datează din secolul al XV-lea, refăcută în anul 1694, devenind greco-catolică de la cca. 1832 până în 1948, când a fost redată Bisericii Ortodoxe. Biserica are hramul „Sfântul Nicolae”.

It dates from the 15th century, rebuilt in 1694, becoming a Greek Catholic from approx. 1832 to 1948, when it was returned to the Orthodox Church. The church is dedicated to „Saint Nicholas”.

Mănăstirea romano-catolică din Teiuș

Este o ctitorie a lui Iancu de Hunedoara, finalizata de fiul lui, Matei Corvin. Potrivit istoricilor, a fost inaltata prin anul 1442, fiind una dintre cele mai frumoase biserici in stil gotic din Transilvania, cu sculpturi in piatra, unice in tara (altarul, amvonul si corul). Se spune ca a fost construita de Iancu de Hunedoara in cinstea eroismului teiusenilor care au participat la batalia de la Santimbru. Linga biserica, a existat o cetate.

It is a foundation of Iancu de Hunedoara, completed by his son, Matei Corvin. According to historians, it was built in 1442, being one of the most beautiful Gothic churches in Transylvania, with stone sculptures, unique in the country (altar, pulpit and choir). It is said that it was built by Iancu de Hunedoara in honor of the heroism of the Teiusians who participated in the battle of Santimbru. Next to the church, there was a fortress.

Biserica „Sf. Gheorghe” din Lupșa

Veche biserică ortodoxă românească construită în anul 1421 de către cneazul Vladislav, peste ruinele unei biserici mai vechi. Turnul clopotniță a fost adăugat în sec. XVIII. Trei straturi de pictură, dintre care cea mai veche și mai valoroasă datează din sec. al XV-lea.

Old Romanian Orthodox church built in 1421 by Prince Vladislav, over the ruins of an older church. The bell tower was added in the sec. XVIII. Three layers of painting, of which the oldest and most valuable date from the century. in the 15th century.

Biserica „Sf. Arhangheli” din Cicău

Veche biserică ortodoxă românească din zidărie de piatră în Transilvania, construită în anul 1495, cu transformări din sec. al XVIII-lea. Pictură interioară deosebit de valoroasă. Potrivit medievistului Gheorghe Petrov, de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, biserica de secol XV din Cicau a fost alcătuită, în prima etapă, din navă și altar, despărțite printr-o „tâmplă de zidărie”, cu numai două intrări (o ușă împărătească și una diaconicească).

Old Romanian Orthodox church made of stone masonry in Transylvania, built in 1495, with transformations from the 15th century. in the 18th century. Particularly valuable interior painting. According to the medievalist Gheorghe Petrov, from the National Museum of History of Transylvania, the 15th century church in Cicau was composed, in the first stage, of nave and altar, separated by a „masonry temple”, with only two entrances (a door emperor and a deaconess).

Biserica fortificată din Cenade

Edificiul este amplasat în partea de nord a satului Cenade. Lăcașul a fost inițial o biserică romanică, devenită ulterior cor al bisericii gotice construite în secolul al XV-lea. Nava bisericii este de tip sală, ridicată în stil gotic, cu turn adosat pe latura de vest.

The building is located in the northern part of Cenade village. The place was originally a Romanesque church, which later became the choir of the Gothic church built in the 15th century. The nave of the church is of the hall type, built in Gothic style, with a tower attached on the west side.

Biserica fortificată din Bălcaciu

 Biserica a fost prevăzută cu două curtine de ziduri dispuse concentric, astfel în prima fază (a doua jumătate a secolului XV) o primă curtină de ziduri de formă ovoidală era prevăzută cu un turn de poartă, respectiv în cea de a doua fază (începutul secolului XVI) fiind realizată o a doua curtină exterioară înzestrată cu șase turnuri de apărare de tip „coajă”, adică cu zidărie doar pe cele trei laturi exterioare, latura interioară fiind lăsată liberă.

The church was provided with two curtains of walls arranged concentrically, so in the first phase (second half of the 15th century) a first curtain of ovoid walls was provided with a gate tower, respectively in the second phase (beginning of the century XVI) being made a second outer curtain endowed with six “tower” type defense towers, ie with masonry only on the three outer sides, the inner side being left free.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ampoița

Începuturile monumentului sunt legate de secolele XV-XVI, în această fază biserica având o arhitectură simplă, de tip sală, cu spațiul necompartimentat între pronaos și naos, cu pereți realizați din piatră de carieră. De atunci datează portalul de acces de pe latura sudică și fereastra practicată în timpanul de vest, ambele cu ancadramente de piatră și forme ce aparțin tranziției de la gotic la Renaștere (secolul al XV-lea).

The beginnings of the monument are related to the XV-XVI centuries, in this phase the church has a simple architecture, of hall type, with the non-compartmentalized space between the narthex and the nave, with walls made of quarry stone. Since then dates the access portal on the south side and the window in the western tympanum, both with stone frames and shapes belonging to the transition from Gothic to Renaissance (15th century).

Biserica „Buna Vestire” (Joseni) din Almașu Mare

Ridicată la începutul secolului al XV-lea (1418), biserica se compune dintr-o absidă semicirculară decroșată, naos dreptunghiular și turn clopotniță de formă pătrată, integrat fațadei vestice. Pentru acoperirea spațiilor interioare s-au folosit inițial lespezi de piatră. Bolțile se vor prăbuși în 1863, sub propria lor greutate și în urma alunecărilor de teren, în locul lor naosul fiind acoperit cu o boltă din lemn.

Built at the beginning of the 15th century (1418), the church consists of a detached semicircular apse, a rectangular nave and a square bell tower, integrated into the western façade. Stone slabs were initially used to cover the interior spaces. The vaults will collapse in 1863, under their own weight and following landslides, in their place the nave being covered with a wooden vault.

Lunile anului

Decembrie

“Decembrie ne-mbracă-n praf de stele
Şi-n alibii fulgi, valsând într-un alint,
Flăcăi înnoadă-opincile de piele
În promoroaca iernii de argint.

Decembrie ne cântă valsul iernii
Pe strune de omăt şi dans de flori,
Ne-nvăluie în ceaţa densă-a lunii
În simfonii, pe-arcuşuri de viori.

Decembrie ne-acoperă-n miresme
De nori de fum şi cetină de brad,
Ne prinde-n haina miilor de basme,
Arzând lumini în braţele de jad.

Decembrie colindă Universul
Iar visele preschimbă-n bucurii,
Obraji îmbujoraţi aruncă fesul,
Muşcând din cozonacii aurii.

Decembrie întroienit coboară
Să şteargă ochii plânşi de peste an,
S-aprindă candelabrele de ceară
Pe cerul înstelat şi diafan.

Decembrie-n parfum de sărbătoare
Seduce prin magie şi mister,
Revarsă gerul nopţilor polare
În seara când răsună Leru-i ler.” (Decembrie – Sibiana Mirela Antoche)