Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolele XIX-XX / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 19th – 20th centuries

Biserica de lemn din Copand

Biserica de lemn din Copand, comuna Noșlac, județul Alba, datează din anul 1803. În 1856 a fost strămutată în Copand și modificată. Înfățișează varianta tipologică, de veche tradiție, regăsită pe întreaga arie de formare a poporului, român, a navei dreptunghiulare, cu absida în prelungire, poligonală cu trei laturi. Acoperirea interioară, a acesteia din urmă, cu o boltă semicilindrică și trei fâșii curbe, este la aceeași înălțime cu aceea a naosului, amintind o structură veche. Elementele constructive menționate, secondate de tradiție, înlătură data de 1856 pentru înălțarea bisericii, ea reprezentând de fapt strămutarea de pe deal a lăcașului străbun, amplificarea sa spre vest, împodobirea pereților prin „zugravii Șarlea Ștefan și Șarlea Matei frați de la Feisa”.

The wooden church from Copand, Noșlac commune, Alba county, dates from 1803. In 1856 it was moved to Copand and modified. It depicts the typological variant, of old tradition, found on the entire area of ​​formation of the Romanian people, of the rectangular nave, with the apse in extension, polygonal with three sides. The interior cover of the latter, with a semi-cylindrical vault and three curved strips, is at the same height as the nave, reminiscent of an old structure. The mentioned constructive elements, seconded by tradition, remove the date of 1856 for the erection of the church, it actually representing the relocation of the ancestral place from the hill, its amplification to the west, the decoration of the walls by „painters Șarlea Ștefan and Șarlea Matei brothers from Feisa”.

Catedrala Reîntregirii Neamului

Catedrala Reîntregirii Neamului din Alba Iulia, cunoscută şi sub numele „Catedrala Încoronării”, este un monument istoric de importanţă naţională, simbol al reîntregirii României şi a Unirii. Aici au fost încoronaţi regele Ferdinand I şi regina Maria în 15 octombrie 1922 în calitate de suverani ai României Mari. A fost construită între anii 1921-1922, în stil neo-românesc, cu elemente de tradiţie bizantină. Ansamblul format din catedrala, turnul clopotniţă şi clădirile aferente, a fost proiectat de arhitectul Victor Gh. Ştefănescu şi a fost executat de inginerul Tiberiu Eremia. Planul bisericii este cel al Bisericii Domneşti din Târgovişte, în formă de cruce greacă cu absidă, naos şi pridvor deschis. Incinta are formă dreptunghiulară cu patru corpuri de clădiri pe colţuri şi clopotniţă masivă în partea de vest pe sub care a fost amenajată intrarea în incintă. Corpurile sunt legate prin galerii deschise şi susţinute de stâlpi octogonali. Turnul-clopotniţă are o înălţime de 58 de metri. Ansamblul de înscrie între monumentele create de Şcoala Românească de arhitectură întemeiată de arhitectul Ion Mincu. Pictura interioară a fost realizată de către Costin Petrescu, iar mozaicurile de Ion Norocea. Până în 1948 aici a fost sediul episcopiei armatei române, din octombrie 1998 a devenit sediul Arhiepiscopiei de Alba Iulia.

The Cathedral of the Reunification of the Nation in Alba Iulia, also known as the „Coronation Cathedral”, is a historical monument of national importance, a symbol of the reunification of Romania and the Union. Here, King Ferdinand I and Queen Maria were crowned on October 15, 1922 as sovereigns of Greater Romania. It was built between 1921-1922, in neo-Romanian style, with elements of Byzantine tradition. The ensemble formed by the cathedral, the bell tower and the afferent buildings, was designed by the architect Victor Gh. Ştefănescu and was executed by the engineer Tiberiu Eremia. The plan of the church is that of the Royal Church from Târgovişte, in the shape of a Greek cross with apse, nave and open porch. The enclosure has a rectangular shape with four buildings on the corners and a massive bell tower on the west side under which the entrance to the enclosure was arranged. The bodies are connected by open galleries and supported by octagonal pillars. The bell tower is 58 meters high. The ensemble of inscriptions between the monuments created by the Romanian School of Architecture founded by the architect Ion Mincu. The interior painting was made by Costin Petrescu, and the mosaics by Ion Norocea. Until 1948 it was the headquarters of the Romanian army diocese, from October 1998 it became the headquarters of the Archdiocese of Alba Iulia.

Biserica „Schimbarea la Față” (Suseni) din Almașu Mare

Edificiul, ridicat în secolul al XIX-lea (1822-1826), din ziduri de piatră și bolți de cărămidă, se compune dintr-o absidă hexagonală, naos dreptunghiular, turn clopotniță cu trei nivele, cu foișor de lemn la partea superioară și coif piramidal de tablă. Pridvorul de pe fațada de vest a turnului a fost adăugat ulterior. În interior biserica a fost pavată cu lespezi de piatră. Pictura veche, realizată de Para Vasile Zugrav, în 1835, se mai păstrează doar în altar, restul interiorului fiind pictat la o dată recentă (1990-1994). Remarcabil este iconostasul, placat cu icoane pe sticlă de Făgăraș, realizate între anii 1834 și 1835, de Ioan Pop Zugrav, chemat în zonă de preotul de atunci al bisericii, Aron Oprea.

The building, built in the 19th century (1822-1826), made of stone walls and brick vaults, consists of a hexagonal apse, a rectangular nave, a three-level bell tower, with a wooden gazebo at the top and a helmet. tin pyramid. The porch on the west façade of the tower was later added. Inside the church was paved with stone slabs. The old painting, made by Para Vasile Zugrav, in 1835, is still preserved only in the altar, the rest of the interior being painted at a recent date (1990-1994). Remarkable is the iconostasis, covered with icons on glass by Făgăraș, made between 1834 and 1835, by Ioan Pop Zugrav, called in the area by the then priest of the church, Aron Oprea.

Biserica Buna Vestire din Cergău Mare

Lăcașul a fost construit la începutul secolului al XIX-lea ca biserică greco-catolică din districtul protopopesc al Blajului. Construcția a fost finalizată în anul 1804, în stil neoromanic, cu un turn baroc, care evocă turnurile Catedralei din Blaj. Biserica este construită din cărămidă și acoperită cu țiglă. Trebuie remarcat faptul că, deoarece biserica se află chiar în centrul comunei, aici au fost ridicate mai multe mici monumente funerare, închinate eroilor din sat, care s-au jertfit pentru patrie, în mai multe conflagrații.

The place was built at the beginning of the 19th century as a Greek-Catholic church in the archdiocesan district of Blaj. The construction was completed in 1804, in neo-Romanesque style, with a baroque tower, which evokes the towers of the Cathedral of Blaj. The church is built of brick and covered with tiles. It should be noted that, because the church is located right in the center of the commune, several small funerary monuments were erected here, dedicated to the heroes of the village, who sacrificed themselves for their country, in several conflagrations.

Biserica romano-catolică din Roșia Montană

Biserica romano-catolică din Roșia Montană este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Roșia Montană, comuna Roșia Montană.

The Roman Catholic Church in Roșia Montană is a historical monument located on the territory of Roșia Montană village, Roșia Montană commune.

Biserica Învierea Domnului din Sebeș

Arhitect și constructor al bisericii a fost meșterul Antal Balog din Cluj, cel pe care un an mai devreme l-au angajat și greco-catolicii, pentru construirea Bisericii Bob, situată în imediata vecinătate. Din 1851 până în 1895 paroh al bisericii și protopop ortodox de Sebeș a fost Ioan Tipeiu (1818-1898).

The architect and builder of the church was the master Antal Balog from Cluj, the one who a year earlier was also hired by the Greek Catholics, for the construction of the Bob Church, located in the immediate vicinity. From 1851 to 1895 the parish priest of the church and the Orthodox archpriest of Sebeș was Ioan Tipeiu (1818-1898).

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Șibot

Edificiul are o arhitectura aparte, aceasta explicandu-se prin participarea la constructie a unor lucratori italieni participanti la lucrarile de cale ferata din zona. Biserica a fost inceputa in anul 1826, constructia sa durand peste 10 ani.

The building has a special architecture, this being explained by the participation in the construction of some Italian workers participating in the railway works in the area. The church was started in 1826, its construction lasting over 10 years.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part IV)

Biserica de lemn din Întregalde

Însemnarea de pe Antologhionul de Râmnic, 1752, din patrimoniul său, îi consemnează datarea, 1774 iulie 5. În secolul al XIX-lea edificiul a fost reparat, cu unele importante intervenții asupra structurii originare, mai ales a părții de vest, care a fost alungită.

The note on the Anthologhion de Râmnic, 1752, from its patrimony, records its dating, 1774 July 5. In the 19th century the building was repaired, with some important interventions on the original structure, especially the western part, which was elongated.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ighiel

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ighiel, județul Alba, datează din anul 1781.

The „Pious Paraschiva” Church from Ighiel, Alba County, dates from 1781.

Biserica „Sfântul Nicolae” și „Nașterea Maicii Domnului” din Zlatna

Biserica a fost construită de comunitatea ortodoxă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după ce Biserica Adormirea Maicii Domnului devenise lăcaș al Bisericii Române Unite.

The church was built by the Orthodox community in the second half of the 18th century, after the Church of the Assumption became the home of the United Romanian Church.

Mănăstirea franciscană din Vințu de Jos

Lăcașul de cult a fost ridicat în anul 1726 de franciscanii bulgari, care și-au făcut apariția în Transilvania la începutul secolului al XVIII-lea, fiind alungați de turci. Franciscanii au ridicat biserici și mănăstiri la Alba Iulia, Deva și Vințu de Jos. Inițial a fost ridicată o capelă mică, ce a fost ocupată de români în timpul răscoalei curuților, dar, în anul 1711, a revenit franciscanilor pentru oficierea serviciului divin. Până la urmă, în fostul oraș Alvincz, episcopii Gyorgy Martonfy (la 12 aprilie 1719) și Janos Altanfy (la 28 mai 1728), au aprobat construirea unui lăcaș de cult, pe cheltuiala poporului bulgar.

The place of worship was built in 1726 by the Bulgarian Franciscans, who appeared in Transylvania at the beginning of the 18th century, being expelled by the Turks. The Franciscans built churches and monasteries in Alba Iulia, Deva and Vințu de Jos. Initially, a small chapel was built, which was occupied by the Romanians during the Curut revolt, but, in 1711, it returned to the Franciscans to officiate the divine service. Eventually, in the former town of Alvincz, Bishops Gyorgy Martonfy (April 12, 1719) and Janos Altanfy (May 28, 1728) approved the construction of a place of worship at the expense of the Bulgarian people.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vințu de Jos

În anul 1733 a fost menționat ca paroh al acestei biserici protopopul Toma, ajutat de încă un preot cu numele Simeon.

In 1733, Archpriest Thomas was mentioned as the parish priest of this church, assisted by another priest named Simeon.

Biserica Sfinții Arhangheli din Veza

Turnul clopotniță al fostei biserici greco-catolice din secolul al XVIII-lea este încorporat în fațada vestică a noii biserici, din a doua jumătate a veacului trecut. Din turn se păstrează două nivele: în primul nivel, un gol dreptunghiular de mici dimensiuni, încheiat în arc semicilindric, este suprapus de o firidă, în care sunt reprezentați iconografic, în maniera erminiei bizantine, Arhanghelii Mihail și Gavril.

The bell tower of the former Greek Catholic church from the 18th century is incorporated in the western façade of the new church, from the second half of the last century. Two levels are preserved from the tower: in the first level, a small rectangular gap, closed in a semi-cylindrical arch, is superimposed by a niche, in which the Archangels Michael and Gabriel are represented iconographically, in the manner of the Byzantine ermine.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Valea Sasului

Se poate ca actuala biserică din Valea Sasului să fie chiar cea construită în 1714 de familia Râșniță. Turnul masiv, din piatră, a fost adăugat cândva în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tot de atunci datând și tencuirea exterioară a monumentului, care lasă impresia că întreaga biserică este de zid. Pictura este databilă în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a fost realizată de zugravi aparținând școlii de la Feisa: Vasile Ban și Porfirie Șarlea. La recensământul din 1930 au fost înregistrați în Valea Sasului 387 de locuitori, toți greco-catolici. Biserica, administrată în prezent de preotul ortodox din Alecuș, este în conservare, satul Valea Sasului fiind complet depopulat.

It is possible that the current church in Sasului Valley is the one built in 1714 by the Râșniță family. The massive stone tower was added sometime in the second half of the 19th century, since then dating the exterior plastering of the monument, which gives the impression that the whole church is walled. The painting dates back to the first half of the 19th century and was made by painters belonging to the school from Feisa: Vasile Ban and Porfirie Șarlea. At the 1930 census, 387 inhabitants were registered in the Sasului Valley, all Greek Catholics. The church, currently administered by the Orthodox priest from Alecuș, is in conservation, the village of Valea Sasului being completely depopulated.

Biserica de lemn din Valea Largă

Biserica este monument istoric cu elemente deosebite, prin inscripție și pictură, atât cât s-a conservat. Însemnările de pe unele tipărituri vechi, ce înșirau cu migală mulțimea sătenilor donatori, pisania din absida din biserică conține numele tuturor capilor de familie, uneori și al soțiilor, părtași la ctitorie, ca și pe cel al meșterilor, ușor identificați între cei 27 de ctitori, capi de familie, plus preotul și cei 17 meșteri, dintre care 4 femei.

The church is a historical monument with special elements, through inscription and painting, as long as it has been preserved. The notes from some old prints, which carefully lined up the crowd of donor villagers, the inscription in the apse of the church contains the names of all heads of households, sometimes wives, partakers, as well as that of craftsmen, easily identified among the 27 founders. , heads of families, plus the priest and the 17 craftsmen, including 4 women.

Biserica de lemn din Turdaș

Monumentul a fost edificat în a doua jumătate a secolului XVIII. În acest sens stă mărturie anul 1770, înscris pe fragmentele de pictură veche, mai bine păstrată pe bolta naosului. Cam în aceeași perioadă, frații Gribu au plătit Icoanele Împărătești destinate lăcașului. În aceste condiții, anul 1862 săpat pe ancadramentul cu decor sărăcăcios al intrării de pe latura de sud, indică numai una dintre etapele importante de reparații. În acel an a fost mărită construcția, spre vest și a fost adăugată prispa, pe latura de sud. Din punct de vedere constructiv absida prezintă laturi cu unghi în ax, o formă străveche de arhitectură a lemnului. Acest lucru demonstrează continuitatea locuirii acestei vetre străvechi de spiritualitate românească.

The monument was built in the second half of the 18th century. In this sense, the year 1770 is a testimony, inscribed on the fragments of old painting, better preserved on the vault of the nave. Around the same time, the Gribu brothers paid for the Royal Icons for the shrine. Under these conditions, the year 1862 excavated on the frame with poor decoration of the entrance on the south side, indicates only one of the important stages of repairs. In that year the building was enlarged to the west and the porch was added on the south side. From a constructive point of view, the apse has angled sides in the shaft, an ancient form of wood architecture. This demonstrates the continuity of living in this ancient hearth of Romanian spirituality.

Biserica Sfinții Arhangheli din Tiur

Biserica a fost construită în anul 1730. Este o biserică-sală cu spațiile consacrate: altar, naos și pronaos. Altarul semicilindric este străpuns de două goluri de fereastră, încheiate în arc. Trei ferestre de aceeași dimensiune străpung laturile de sud și nord ale naosului și pronaosului. Nava are colțurile zidului rotunjite și articulate pe verticală cu două perechi de lesene.

The church was built in 1730. It is a church-hall with consecrated spaces: altar, nave and narthex. The semi-cylindrical altar is pierced by two window openings, ending in an arch. Three windows of the same size pierce the south and north sides of the nave and narthex. The nave has the corners of the wall rounded and articulated vertically with two pairs of leashes.

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Sânbenedic

Biserica este cea mai veche din regiune. Anul 1730, săpat pe spatele ancadramentului de pe latura de sud, reprezintă anul unei reparații, în timp ce inscripția „1773 această biserică o făcut meșterii Ion Acslea și Marian…” nu reprezintă decât o amplificare spre vest, cu un metru, a întregului ansamblu. Aceeași refacere a cuprins și refacerea bolții, peste pronaos, ca și deschiderile, marcate cu baluștri sculptați,dintre naos și pronaos. Monumentul are plan dreptunghiular, cu absida decroșată, poligonală, cu cinci laturi. În interior fiecare compartiment are o boltă semicilindrică, cea din absidă fiind racordată prin trei fâșii curbe la planul pereților.

The church is the oldest in the region. The year 1730, dug on the back of the frame on the south side, represents the year of a repair, while the inscription „1773 this church was made by the craftsmen Ion Acslea and Marian …” is only an amplification to the west, with a meter, of the whole. The same restoration included the restoration of the vault, over the narthex, as well as the openings, marked with carved balusters, between the nave and the narthex. The monument has a rectangular plan, with a detached apse, polygonal, with five sides. Inside, each compartment has a semi-cylindrical vault, the one in the apse being connected by three curved strips to the plane of the walls.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part III)

Biserica de lemn din Runc

Biserica actuală este datată de inscripția de pe portalul de intrare, centrată în jurul pajurei, simbol al imperiului și casei de Habsburg. Biserica are plan dreptunghiular, cu absida decroșată poligonală cu cinci laturi. La interior este acoperită cu bolți semicilindrice, intersectate prin timpane înclinate. Elementele arhitectonice care conferă monumentalitate, în pofida pereților tencuiți, sunt pridvorul larg, de pe sud, ca și clopotnița cu foișor, ambele cu stâlpi sculptați. Întreg edificiiul a fost tencuit la interior și la exterior.

The current church is dated by the inscription on the entrance portal, centered around the pajura, a symbol of the empire and the Habsburg house. The church has a rectangular plan, with a detached polygonal apse with five sides. Inside it is covered with semi-cylindrical vaults, intersected by inclined eardrums. The architectural elements that give monumentality, despite the plastered walls, are the wide porch on the south, as well as the bell tower with gazebo, both with carved pillars. The entire building was plastered inside and out.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Roșia Montană

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Roșia Montană este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Roșia Montană, comuna Roșia Montană. Lângă turnul bisericii se află mormântul preotului Simion Balint (1810-1880), fost paroh greco-catolic în Roșia Montană. Casa parohială aferentă bisericii este de asemenea monument istoric.

The Church of the Assumption of the Blessed Virgin in Roșia Montană is a historical monument located on the territory of Roșia Montană village, Roșia Montană commune. Next to the church tower is the tomb of the priest Simion Balint (1810-1880), a former Greek Catholic parish priest in Roșia Montană. The parish house belonging to the church is also a historical monument.

Biserica Cuvioasa Paraschiva din Poiana Ampoiului

Biserica Cuvioasa Paraschiva din Poiana Ampoiului este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Poiana Ampoiului, comuna Meteș.

The Pious Paraschiva Church from Poiana Ampoiului is a historical monument located on the territory of Poiana Ampoiului village, Meteș commune.

Biserica de lemn din Pianu de Sus

Biserica de lemn din Pianu de Sus, cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din parohia Pianu de Sus, comuna Pianu, județul Alba, datează din anul 1761, menționat în inscripția cu litere chirilice pe grinda care desparte altarul de naos.

The wooden church from Pianu de Sus, dedicated to “Pious Paraschiva” from Pianu de Sus parish, Pianu commune, Alba county, dates from 1761, mentioned in the inscription in Cyrillic letters on the beam that separates the altar from the nave.

Biserica de lemn din Noșlac

Biserica de lemn „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” a fost construită în secolulul XVIII, ca biserică greco-catolică, trecută în anul 1948 în folosința ortodocșilor. Pictura interioară, în prezent foarte degradată, a fost realizată în 1822. Prin elementele constructive, ale părții originare, biserica poate fi atribuită secolului XVIII-lea, și datată antequem 1783, prin valoroasele icoane împărătești, de la tâmplă. Anul 1803, înscris deasupra intrării în pridvor, socotit a fixa începutul construcției, reprezintă etapa renovării sale, cu unele modificări.

The wooden church „The Holy Archangels Michael and Gabriel” was built in the eighteenth century as a Greek Catholic church, passed in 1948 to the use of the Orthodox. The interior painting, now very degraded, was made in 1822. Through the constructive elements of the original part, the church can be attributed to the eighteenth century, and dated antequem 1783, by the valuable royal icons on the temple.The year 1803, inscribed above the entrance to the porch, considered to fix the beginning of construction, is the stage of its renovation, with some modifications.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Meteș

Biserica a fost construită în anul 1780, așa cum poate fi citit în textul unei inscripții de pe ancadramentul portalului amplasat pe latura de vest a turnului clopotniță. Din punct de vedere arhitectural, edificiul își găsește analogiile la monumentele înălțate în zonă (Poiana Ampoiului și Presaca Ampoiului), aproximativ în aceeași perioadă. Asemănările formale sunt vizibile atât la turnul clopotniță, prevăzut cu două etaje zidite și un foișor de lemn cu arcade duble, cât și la corpul bisericii, unde bolta prezintă o desfășurare continuă deasupra navei și absidei.

The church was built in 1780, as can be read in the text of an inscription on the frame of the portal located on the west side of the bell tower. From an architectural point of view, the building finds its analogies to the monuments erected in the area (Poiana Ampoiului and Presaca Ampoiului), approximately in the same period. The formal similarities are visible both at the bell tower, provided with two built floors and a wooden gazebo with double arches, and at the body of the church, where the vault has a continuous development above the nave and the apse.

Biserica Cuvioasa Paraschiva din Mesentea

Inscripția de pe lintelul portalului sudic arată că această biserică a fost finalizată în anul 1778. Se presupune că biserica a fost ridicată pe locul unei biserici vechi din lemn, care a fost distrusă parțial sau integral de un incendiu. Biserica a fost pictată de zugravul Stan din Rășinari între anii 1781-1782; biserica a fost pictată și în exterior, însă podoaba picturală exterioară s-a pierdut în urma restaurării drastice din anul 1928.

The inscription on the lintel of the southern portal shows that this church was completed in 1778. It is assumed that the church was built on the site of an old wooden church, which was partially or completely destroyed by fire. The church was painted by the painter Stan from Rășinari between 1781-1782; the church was also painted on the outside, but the exterior pictorial adornment was lost following the drastic restoration in 1928.

Biserica Schimbarea la Față din Mănărade

Lăcașul de cult a fost edificat în anul 1737 și este împărțit în altar, naos și pronaos. Pictura murală ce acoperă conca altarului are inscripționat anul 1738. Iconostasul, cu ușile sale diaconești și diaconești, este precedat de o solee circulară. Biserica prezintă un monumental turn neoclasic. Coiful este în trei registre. Primul registru este de factura unui tor de mari dimensiuni, purtat de un trunchi de piramidă aplatizat. Al doilea registru este de forma unui paralelipiped dreptunghic, cu muchiile ușor concave. Al treilea registru este o piramidă cu bază pătrată, încoronată de un crucifix. Acoperișul este în două ape pentru naos și pronaos și se articulează cu acoperișul altarului.

The place of worship was built in 1737 and is divided into altar, nave and narthex. The mural painting covering the altar basin has the year 1738 inscribed on it. The iconostasis, with its deacon and deacon doors, is preceded by a circular floor. The church has a monumental neoclassical tower. The helmet is in three registers. The first register is made of a large torus, carried by a flattened pyramid trunk. The second register is in the shape of a rectangular parallelepiped, with slightly concave edges. The third register is a pyramid with a square base, crowned by a crucifix. The roof is in two waters for the nave and narthex and articulates with the roof of the altar.

Biserica de lemn din Lunca Mureșului

Biserica din lemn a fost înălțată în 1723 deasupra văii Mureșului, marcând vechea vatră a așezării. Pereții, cu temelia direct pe pământ, au dibace îmbinări în „coadă de rândunică” și delicata profilatură a consolelor, înscriu un plan dreptunghiular, cu absida decroșată, poligonală, cu cinci laturi. Clopotnița de peste pronaos, al cărui foișor în console are arcade pe colonete sculptate, și fleșă înaltă, constituie un adaos din 1811 sau 1869.

The wooden church was erected in 1723 above the Mureș valley, marking the old hearth of the settlement. The walls, with the foundation directly on the ground, have skilful joints in the “swallow’s tail” and the delicate profiling of the consoles, inscribe a rectangular plan, with a detached, polygonal apse, with five sides. The bell tower over the narthex, whose gazebo in the consoles has arches on carved columns, and a high spire, is an addition from 1811 or 1869.

Biserica de lemn din Lăzești

Lăcașul, ridicat la începutul secolului al XVIII-lea, atrage atenția prin puzderia de cruci mici, simple sau sculptate, aninate sub ori deasupra brâului împletit ce decorează exteriorul pereților din bârne de stejar. Potrivit tradiției, aceste cruci s-au așezat la începutul secolului al XIX-lea, după ce o molimă a secerat viețile mai multor tineri din sat.

The place, built at the beginning of the 18th century, attracts attention through the myriad of small, simple or sculpted crosses, nestled under or above the woven belt that decorates the exterior of the oak beam walls. According to tradition, these crosses were placed at the beginning of the 19th century, after a plague cut the lives of several young people in the village.

Biserica de lemn din Sub Piatră

Biserica ortodoxă română cu hramul „Cuvioasa Paraschiva” din filia Sub Piatră a fost edificată în anul 1797, lucru ce se poate constata din încrestătura ce o are deasupra ușii, la intrare, cu cifre chirilice și românești. Bisericuța este monument istoric, deși parohia nu posedă nici un act al declarării ei. Potrivit tradiției orale, se spune că biserica actuală a fost zidită pe locul unei biserici mai vechi, numită schitul „Maicii Domnului” care a fost distrusă de generalul Bucow. Călugării de la Schit s-ar fi ascuns în grabă, împreună cu tot tezaurul mănăstirii, într-o peșteră din Muntele Bedeleu. Ideea că aici a existat o mănăstire, poate fi întărită și de câteva însemnări în chirilică, aflate pe o carte veche, numită „Carte românească de învățătură sau Cazania lui Varlaam”, din anul 1643, exemplar care s-a păstrat în stare bună, aparținător vechii biserici.

The Romanian Orthodox Church dedicated to the „Pious Paraschiva” from the Sub Piatră branch was built in 1797, which can be seen from the notch above the door, at the entrance, with Cyrillic and Romanian figures. The church is a historical monument, although the parish does not have any document of its declaration. According to oral tradition, it is said that the present church was built on the site of an older church, called the „Mother of God” hermitage, which was destroyed by General Bucow. The monks from the Hermitage allegedly hid in a hurry, together with the whole treasure of the monastery, in a cave from Mount Bedeleu. The idea that there was a monastery here can be strengthened by some notes in Cyrillic, found on an old book, called „Romanian textbook or Varlaam’s Cazania”, from 1643, a copy that has been preserved in good condition, belonging to the old churches.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part II)

Biserica Grecilor din Blaj

În secolul al XVIII-lea s-au așezat la Blaj mai mulți călugări greci uniți cu Roma. Cel mai proeminent a fost ieromonahul Leontie Moschonas, un învățat călugăr grec din insula Naxos, care a venit la Blaj împreună cu episcopul Inocențiu Micu, care l-a numit arhimandrit. Moschonas a pus bazele bibliotecii din Blaj și a murit la Blaj în 1758. Biserica își are numele de la călugării greci care au deservit-o inițial.

In the 18th century, several Greek monks united with Rome settled in Blaj. The most prominent was the hieromonk Leontie Moschonas, a learned Greek monk from the island of Naxos, who came to Blaj with Bishop Innocent the Little, who named him archimandrite. Moschonas founded the library in Blaj and died in Blaj in 1758. The church takes its name from the Greek monks who originally served it.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Cărpiniș; comuna Gârbova.

The Church of the Assumption of the Blessed Virgin in Cărpiniș is a historical monument located on the territory of Cărpiniș village; Gârbova commune.

Biserica Sfântul Nicolae din Cib

Biserica Sfântul Nicolae din Cib este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Cib, comuna Almașu Mare.

The Church of Saint Nicholas from Cib is a historical monument located on the territory of Cib village, Almașu Mare commune.

Biserica de lemn din Dealul Geoagiului

Edificată în anul 1742, conform unei inscripții de pe ancadramentul intrării („1742, Panta Crăciun meșter”), biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” are un plan simplu, dreptunghiular, cu pronaos, naos și absida poligonală cu cinci laturi. Naosul și absida sunt acoperite cu câte o boltă în leagăn, cea a altarului fiind intersectată pe est la capătul laturilor lungi, printr-un timpan, racordat cu restul laturilor printr-o suprafață trapezoidală.

Built in 1742, according to an inscription on the entrance frame („1742, Panta Crăciun meșter”), the wooden church dedicated to the „Holy Archangels Michael and Gabriel” has a simple, rectangular plan, with a narthex, nave and polygonal apse with five swill. The nave and the apse are covered with a vault in the cradle, that of the altar being intersected on the east at the end of the long sides, by a tympanum, connected with the rest of the sides by a trapezoidal surface.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Galda de Jos

Pe locul unei mai vechi biserici, a fost zidită, in 1732 – dată menționată de Șematismul de la Blaj, biserica „Nașterea Mariei”, monument care îmbină foarte armonios formele unei construcții de zid cu un acoperiș tipic pentru bisericile de lemn. De plan dreptunghiular, compartimentat cu absida semicirculară decroșată. Cupola de zid pe altar, naos cu bolta semicilindrica de lemn, pronaos tavanit, turn-clopotnita de lemn pe pronaos. Se mai păstrează pictura murală în navă (1752) și resturi de picturi mai vechi pe tâmpla de zid.

On the site of an older church, was built, in 1732 – mentioned by the Schematism of Blaj, the church „Nașterea Mariei”, a monument that very harmoniously combines the shapes of a wall construction with a roof typical of wooden churches. Rectangular in plan, compartmentalized with a detached semicircular apse. Dome wall on the altar, nave with semi-cylindrical wooden vault, ceilinged narthex, wooden bell tower on the narthex. The mural painting in the nave (1752) and the remains of older paintings on the wall temple are still preserved.

Biserica de lemn din Găbud

Biserica de lemn din Găbud a fost inițial ridicată în satul Gheja, înglobat astăzi în orașul Luduș.  A fost vândută apoi credincioșilor din Găbud care au desfăcut-o și transportat-o pe locul actual. În noua așezare, bisericii i s-au făcut reparații cu modificări, importantă fiind alungirea sa printr-o travee intercalată în navă. O singură boltă, semicilindrică, acoperă partea originară a navei, bolta absidei fiind intersectată de timpanul continuat direct prin peretele de est. Planul bisericii este dreptunghiular, cu absida decroșată, pătrată , vădind preluarea de la lăcașul anterior, a acestei străvechi forme a ahitecturii de lemn.

The wooden church from Găbud was originally built in the village of Gheja, incorporated today in the town of Luduș. It was then sold to the believers in Găbud who unpacked it and transported it to its current location. In the new settlement, the church was repaired with modifications, it being important to extend it through a bay interspersed in the nave. A single vault, semi-cylindrical, covers the original part of the nave, the vault of the apse being intersected by the tympanum continued directly through the east wall. The plan of the church is rectangular, with a detached, square apse, showing the takeover from the previous place, of this ancient form of wooden architecture.

Biserica de lemn din Gârda de Sus

Amplasată lângă șoseaua Câmpeni-Arieșeni, în vecinătatea centrului localității, biserica de lemn „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” impresionează prin silueta marcată de turnul cu coif înalt. Construit după un plan dreptunghiular, cu altarul pentagonal decroșat, fără pridvor, edificiul ridicat din lemn de brad, tencuit la exterior, surprinde prin rafinamentului decorului de arhitectură sculptat. Ancadramentul ușii situate pe latura vestică a pronaosului, consolele laturii vestice, golurile în acoladă cu colțuri, spre altar, vădesc măiestria meșterului care a ridicat biserica în 1792.

Located near the Câmpeni-Arieșeni road, near the center of the town, the wooden church „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” impresses with its silhouette marked by the tower with a high helmet. Built according to a rectangular plan, with a detached pentagonal altar, without a porch, the tall edifice made of fir wood, plastered on the outside, surprises with the refinement of the sculpted architectural decoration. The frame of the door located on the western side of the narthex, the consoles on the western side, the gaps in the braces with corners, towards the altar, show the mastery of the craftsman who built the church in 1792.

Biserica de lemn din Goiești

Biserica de lemn din Goiești este un lăcaș de cult înălțat în secolul al XVIII-lea (1712), construit după un plan simplu, cu naos și pronaos dreptunghiular și o absidă poligonală, decroșată, cu cinci laturi. Dacă naosul și altarul au fost acoperite cu o boltă semicilindrică, pronaosul a fost tăvănit, deasupra lui înălțându-se un turn zvelt, cu fleșă. Pictura din interior, realizată la 1791, an consemnat pe bolta naosului, a fost atribuită lui Simion Silaghi, din Abrud, asemenea icoanelor împărătești ale iconostasului realizate la 1790. Candelabrul din lemn este datat tot din 1791.

The wooden church from Goiești is a place of worship erected in the 18th century (1712), built according to a simple plan, with a rectangular nave and narthex and a polygonal apse, detached, with five sides. If the nave and the altar were covered with a semi-cylindrical vault, the narthex was ceilinged, above it a slender tower with a spire. The interior painting, made in 1791, recorded on the vault of the nave, was attributed to Simion Silaghi, from Abrud, like the royal icons of the iconostasis made in 1790. The wooden chandelier is also dated from 1791.

Biserica de lemn din Sartăș

Biserica monument istoric Sartăș, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, este așezată în cimitir, pe deal, în partea de nord-est a satului. Data construcției nu se poate preciza deoarece documentele nu s-au păstrat, dar după inscripția legată de pictură se poate deduce că a fost construită înainte de 1780. Cu prilejul renovărilor, a măririi părții de vest, cu noua intrare, a înlocuirii ancadramentelor, a dispărut și inscripția de ridicare a bisericii. Datarea ante quem a acesteia o constituie prima etapă de pictură, anul 1780.

The Sartăș historical monument church, dedicated to the Descent of the Holy Spirit, is located in the cemetery, on the hill, in the northeastern part of the village. The date of construction cannot be specified because the documents have not been preserved, but after the inscription related to the painting it can be deduced that it was built before 1780. On the occasion of renovations, enlargement of the western part, disappeared and the inscription of the erection of the church. Its ante quem dating is the first stage of painting, 1780.

Biserica Sfinții Arhangheli din Horea

Biserica Sfinții Arhangheli din Horea este o biserică ortodoxă din județul Alba, monument istoric și de arhitectură. În anii 2010, după construcția unei biserici ortodoxe din beton, vechiul monument a fost lăsat în paragină.

The Church of the Holy Archangels in Horea is an Orthodox church in Alba County, a historical and architectural monument. In 2010, after the construction of a concrete Orthodox church, the old monument was abandoned.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part I)

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș, cu hramul Sf. Carol Borromeo, este un monument istoric aflat în centrul orașului Ocna Mureș.

The Roman Catholic Church in Ocna Mureș, dedicated to St. Carol Borromeo, is a historical monument located in the center of Ocna Mureș.

Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” din Șpălnaca

Biserica este așezată într-un cadru pitoresc din sud-estul satului, fiind străjuită de clopotnița detașată și de arțarul cu trei tulpini. Pereții navei înscriu un dreptunghi, iar ai absidei, retrași față de aceștia,sunt ușor trapezoidali. În elevația interiorului se află o boltă comună,peste naos și pronaos, de formă semicilindrică, în timp ce absida are o formă semicilindrică ușor îngustată spre est, unde este intersectată cu un timpan înclinat. Deși la intrarea de vest este încrustat anul 1865, acesta nu este anul constucției, ci al renovării. În 1869 a fost finalizată ultima pictură, de către Profirie Șarlea de la Feisa.

The church is located in a picturesque setting in the southeast of the village, being guarded by the detached bell tower and the maple tree with three stems. The walls of the nave are rectangular, and those of the apse, set back from them, are slightly trapezoidal. In the elevation of the interior there is a common vault, over the nave and narthex, of semi-cylindrical shape, while the apse has a semi-cylindrical shape slightly narrowed to the east, where it is intersected with an inclined tympanum. Although 1865 is inlaid at the western entrance, this is not the year of construction, but of renovation. In 1869 the last painting was completed by Profirie Șarlea de la Feisa.

Biserica de lemn din satul Turdas, comuna Hoparta

Lacasul de cult dateaza din secolul al XVIII-lea si are hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”. Este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania.

The place of worship dates from the 18th century and is dedicated to the „Holy Archangels Michael and Gabriel”. It is one of the most important tourist attractions in Transylvania.

Biserica de lemn din Fărău

Tradiția consemnează aducerea ei din Sîniacov (comuna Ațintiș, Mureș) de la o mănăstire. Analiza construcției duce la concluzia că la refacerea sa au fost folosite două biserici. Una dintre acestea era aceea de pe loc, atestată în 1761-1762 ca ortodoxă cu 100 de familii. Ei îi aparține absida, de formă străveche, decroșată, pătrată; și prima parte a navei. În continuare, bolta navei, ca și pereții, sunt înădiți, alungindu-se cu materialul recuperat de la lăcașul adus din Sâniacob. Anul acestei refaceri, 1842, este înscris pe peretele de vest, lângă intrare însoțit de numele meșterului: Pantelimon din Sâniacob.

The tradition records her bringing from Sîniacov (Atentiș commune, Mureș) from a monastery. The analysis of the construction leads to the conclusion that two churches were used to restore it. One of these was the one on the spot, certified in 1761-1762 as Orthodox with 100 families. To her belongs the apse, of ancient form, detached, square; and the first part of the ship. Next, the vault of the ship, like the walls, are added, elongating with the material recovered from the place brought from Sâniacob. The year of this restoration, 1842, is inscribed on the west wall, near the entrance accompanied by the name of the craftsman: Pantelimon from Sâniacob.

Ansamblul bisericii reformate din Ighiu

Biserica actuală a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1781-1783). Poate fi integrată stilistic barocului târziu și rococoului. Din vechiul ansamblu a supraviețuit o parte din incinta fortificată, databillă în secolele XV-XVI, cu bastionul de la intrare, încorporat într-o construcție din 1712. În cimitirul din jurul bisericii se află mormântul savantului preiluminist Péter Bod (1712-1769), fost paroh reformat la Ighiu.

The current church was built at the end of the 18th century (1781-1783). It can be stylistically integrated into the late Baroque and Rococo. Of the old ensemble, part of the fortified enclosure survived, dating from the 15th-16th centuries, with the entrance bastion, incorporated in a construction from 1712. In the cemetery around the church is the tomb of the pre-Enlightenment scientist Péter Bod (1712-1769), former reformed parish priest in Ighiu.

Mănăstirea minorită din Aiud

Mănăstirea minorită din Aiud, cu hramul Sf. Elisabeta de Turingia, este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul municipiului Aiud.

The Minority Monastery of Aiud, dedicated to St. Elizabeth of Thuringia, is a set of historical monuments located in the municipality of Aiud.

Biserica de lemn din Arieșeni

Conscripția lui Bucow, din 1760-1762, nu înregistrează așezarea, ea fiind amintită abia în 1909 sub numele de Lăpuș sau Lepuș, drept cătun al Scărișoarei. Mărturii istorice și artistice indică însă că Arieșeni, astăzi comună cu sate și crînguri, era deja, în secolul al XVIII-lea, un centru bine definit. Biserica de lemn, a fost ridicată în 1791, dar tradiția că ea a fost precedată de un lăcaș anterior, are motive de temei. În harta corespunzătoare acestei zone, realizată în cadrul Ridicării topografice iozefine (între 1764-1785), este deja figurată aici o biserică.

Bucow’s conscription, from 1760-1762, does not register the settlement, it being mentioned only in 1909 under the name of Lăpuș or Lepuș, as a hamlet of Scărișoara. However, historical and artistic testimonies indicate that Arieșeni, today a commune with villages and groves, was already, in the 18th century, a well-defined center. The wooden church was built in 1791, but the tradition that it was preceded by a previous place, has good reasons. In the map corresponding to this area, made during the Josephine Topographic Survey (between 1764-1785), a church is already shown here.

Biserica de lemn din Băgău

Biserica de lemn din Băgău, aflată în localitatea cu același nume din comuna Lopadea Nouă, județul Alba, este un vechi lăcaș de cult greco-catolic (azi, ortodox), ce datează din anul 1733. A suferit modificări și adăugiri în anii 1847 și 1955. Hramul bisericii este „Sf.Teodor Tiron”.

The wooden church from Băgău, located in the locality of the same name in Lopadea Nouă commune, Alba county, is an old Greek-Catholic place of worship (today, Orthodox), dating from 1733. It underwent modifications and additions in 1847 and 1955. The patron saint of the church is „St. Theodore Tiron”.

Biserica de lemn din Berghin

Avându-și originea în Gârbova de Sus, Alba, biserica este adusă la 1900 în Berghin, cumpărată fiind pentru suma de 360 de coroane. Folosită de comunitatea greco-catolică, biserica din Berghin avea și o „soră” ortodoxă, tot din lemn care a fost demolată spre anul 1960. Construirea actualei biserici de zid ce a determinat utilizarea bisericii vechi doar ocazional precum și alunecarea terenului au dus în final la dispariția monumentului.

Having its origin in Gârbova de Sus, Alba, the church is brought to Berghin in 1900, being bought for the amount of 360 crowns. Used by the Greek Catholic community, the church in Berghin also had an Orthodox „sister”, also made of wood, which was demolished around 1960. The construction of the current wall church, which led to the use of the old church only occasionally, at the disappearance of the monument.

Catedrala Sfânta Treime din Blaj

Catedrala Sfânta Treime din Blaj este un valoros edificiu baroc din Transilvania, construit între anii 1741 și 1749 după planurile arhitecților vienezi Anton și Johann Martinelli. Aceștia au folosit ca sursă de inspirație Biserica Iezuiților din Cluj, prima biserică catolică ridicată în Transilvania după Reformă. Lăcașul de cult este catedrală arhiepiscopală majoră a Bisericii Române Unite cu Roma.

The Holy Trinity Cathedral in Blaj is a valuable Baroque building in Transylvania, built between 1741 and 1749 according to the plans of the Viennese architects Anton and Johann Martinelli. They used as a source of inspiration the Jesuit Church in Cluj, the first Catholic church built in Transylvania after the Reformation. The place of worship is the major archbishopric cathedral of the Romanian Church United with Rome.

Biserica de lemn din Tău

Considerente de ordin istoric și constructiv fixează construcția în sec. al XVIII-lea, anul1820 marcând o etapă importantă de renovare, prin prelungirea, cu cel puțin trei metri, a navei spre vest și lărgirea pereților absidei. Acest lăcaș este posibil să fi fost edificat în 1733, fiind atestat de istoricul parohiei din anul 1780. Pereții înscriu un plan dreptunghiular cu absida, care este decroșată, poligonală cu cinci laturi.

Historical and constructive considerations fix the construction in sec. 18th century, the year 1820 marking an important stage of renovation, by extending, by at least three meters, the nave to the west and widening the walls of the apse. This place may have been built in 1733, being attested by the parish historian from 1780. The walls have a rectangular plan with an apse, which is detached, polygonal with five sides.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolele XVI-XVII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 16th – 17th centuries

Biserica greco-catolică din Teiuș

Biserica Română Unită din Teiuș, cu hramul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, a fost ctitorită în a doua jumătate a sec. al XVI-lea (probabil între anii 1586-1598), de către ramura din Teiuș a familiei nobiliare Rațiu.

The United Romanian Church from Teiuș, dedicated to the Entry into the Church of the Mother of God, was founded in the second half of the century. XVI (probably between 1586-1598), by the branch from Teiuș of the noble family Rațiu.

Biserica evanghelică fortificată din Șona

Comunitatea germană a avut o biserică mai veche, din secolul al XIII-lea, situată la o distanță de circa 2 km de biserica actuală. În topografia săsească locul respectiv a fost denumit „Zur Martinskirche” („La Biserica Sf. Martin”). Pe câmpul respectiv au fost identificate ruinele bisericii vechi. Biserica și incinta au fost inițial construite în secolul al XVI-lea.

The German community had an older church, from the 13th century, located at a distance of about 2 km from the current church. In Saxon topography the place was called „Zur Martinskirche” („At the Church of St. Martin”). The ruins of the old church were identified in that field. The church and the precinct were originally built in the 16th century.

Biserica „Sfânta Treime” a fostei Mănăstiri Măgina

Biserica mănăstirii a fost construită înainte de anul 1570, conform istoricului Gheorghe Petrov, specialist în arheologia bisericilor și cimitirelor medievale din Transilvania. Informații documentare avem atât din Șematismul de la Blaj, unde este consemnată existența mănăstirii la anul 1611, cât și din însemnarea făcută la data de 15 iunie 1713 pe Cazania lui Varlaam.

The monastery church was built before 1570, according to the historian Gheorghe Petrov, a specialist in the archeology of medieval churches and cemeteries in Transylvania. We have documentary information both from the Schematism from Blaj, where the existence of the monastery in 1611 is recorded, and from the note made on June 15, 1713 on Varlaam’s Cazania.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Livezile

Prima datare poate fi stabilită în secolul al XVI-lea, de-a lungul timpului biserica suferind distrugeri și modificări. La 1848, lăcașul de cult a fost incendiat, ulterior fiindu-i adăugat pridvorul cu arcade. Este un monument original, caracterizat prin masivitate, sobrietate și bogăție ornamentală, caracteristice renascentismului transilvănean.

The first dating can be established in the sixteenth century, over time the church suffered destruction and alterations. In 1848, the place of worship was set on fire, later the porch with arches was added. It is an original monument, characterized by massiveness, sobriety and ornamental richness, characteristic of the Transylvanian Renaissance.

Biserica „Intrarea în Biserică” din Geoagiu de Sus

Biserica a constituit centrul unei mănăstiri din secolul XVI și a fost sediu al Episcopiei Geoagiului. A fost dărâmată în 1762 de armata generalului Buccow. Decorația exterioară este influențată de arhitectura din Țara Românească și prezintă cornișe cu zimți și decorațiuni cubice din cărămidă. Pictura interioară conține două straturi de frescă, ultimul fiind din 1724.

The church was the center of a 16th century monastery and was the seat of the Geoagi Diocese. It was demolished in 1762 by General Buccow’s army. The exterior decoration is influenced by the architecture of Wallachia and has cornices with teeth and cubic brick decorations. The interior painting contains two layers of fresco, the last being from 1724.

Biserica reformată-calvină din Cetatea de Baltă

Clădirea Bisericii Reformate (romano-catolică până în anii 1550-1560), cu o navă, cor pentagonal și un turn masiv în partea de vest, are intrarea în partea de vest, printr-un mic pridvor prevăzut cu o deschidere semicirculară și cu volută în partea superioară. Fațada intrării este străjuită de două contraforturi masive, treptate, care protejează două nișe ce cândva au fost ferestre.

The building of the Reformed Church (Roman Catholic until 1550-1560), with a nave, pentagonal choir and a massive tower in the west, has the entrance in the west, through a small porch with a semicircular opening and volute at the top. The façade of the entrance is guarded by two massive, gradual buttresses, which protect two niches that were once windows.

Biserica fortificată din Boz

Construită pe la 1523, biserica din Boz se încadrează bisericilor-sală în stilul gotic târziu, acest monument dezvoltând pe axa nord-sud o navă și un cor pentagonal, peste care s-a ridicat un reduit de apărare, susținut de arcuri, sprijinit pe contraforturi și console.

Built around 1523, the church in Boz belongs to the hall-churches in the late Gothic style, this monument developing on the north-south axis a nave and a pentagonal choir, over which rose a small defense, supported by arches, supported on buttresses and console.

Biserica de lemn din Ghirbom

Strămoșescul lăcaș de lemn al acestei așezări a fost ridicat în secolul al XVII-lea, în spiritul tradițiilor străvechi, constructive și decorative.

The ancestral wooden house of this settlement was built in the seventeenth century, in the spirit of ancient, constructive and decorative traditions.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XV / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 15th century

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Zlatna

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” este un exemplu rar de biserică veche românească zidită în stil gotic în prima jumătate a sec. XV, probabil 1424, de către Stănislav Hgavoru. Prezintă modificări baroce din anii 1696 și 1744 (altarul nou) și cu picturi murale interioare din sec. XV, XVIII, realizate în spiritul stilisticii bizantine.

The „Assumption” church is a rare example of an old Romanian church built in Gothic style in the first half of the century. XV, probably 1424, by Stanislav Hgavoru. It presents baroque modifications from 1696 and 1744 (new altar) and with interior murals from the 15th century. XV, XVIII, made in the spirit of Byzantine stylistics.

Biserica evanghelică din Vingard

Biserica-sală de la Vingard a fost ridicată la 1461. Se încadrează în stilul gotic târziu, iar construcția ei poate fi legată de același Johannes Gereb de Vingard, de la care comunitatea sașilor din Câlnic cumpăra, prin 1430, cetatea nobiliară din satul respectiv.

The church-hall at Vingard was built in 1461. It is in the late Gothic style, and its construction can be linked to the same Johannes Gereb de Vingard, from whom the Saxon community of Câlnic bought, in 1430, the noble fortress in that village.

Biserica fortificată din Jidvei

Biserica evanghelică fortificată din Jidvei, județul Alba, a fost construită în secolul XV. Fortificația se datează în două etape, după istoricul Gheorghe Anghel: prima curtină și turnul de poartă se datează la sfârșitul secolului XV, iar cea de a doua curtină poate fi încadrată în prima jumătate a secolului XVI.

The fortified evangelical church in Jidvei, Alba County, was built in the 15th century. The fortification dates back to two stages, according to the historian Gheorghe Anghel: the first curtain and the gate tower date to the end of the 15th century, and the second curtain can be framed in the first half of the 16th century.

Biserica de lemn a Mănăstirii Lupșa

Datează din secolul al XV-lea, refăcută în anul 1694, devenind greco-catolică de la cca. 1832 până în 1948, când a fost redată Bisericii Ortodoxe. Biserica are hramul „Sfântul Nicolae”.

It dates from the 15th century, rebuilt in 1694, becoming a Greek Catholic from approx. 1832 to 1948, when it was returned to the Orthodox Church. The church is dedicated to „Saint Nicholas”.

Mănăstirea romano-catolică din Teiuș

Este o ctitorie a lui Iancu de Hunedoara, finalizata de fiul lui, Matei Corvin. Potrivit istoricilor, a fost inaltata prin anul 1442, fiind una dintre cele mai frumoase biserici in stil gotic din Transilvania, cu sculpturi in piatra, unice in tara (altarul, amvonul si corul). Se spune ca a fost construita de Iancu de Hunedoara in cinstea eroismului teiusenilor care au participat la batalia de la Santimbru. Linga biserica, a existat o cetate.

It is a foundation of Iancu de Hunedoara, completed by his son, Matei Corvin. According to historians, it was built in 1442, being one of the most beautiful Gothic churches in Transylvania, with stone sculptures, unique in the country (altar, pulpit and choir). It is said that it was built by Iancu de Hunedoara in honor of the heroism of the Teiusians who participated in the battle of Santimbru. Next to the church, there was a fortress.

Biserica „Sf. Gheorghe” din Lupșa

Veche biserică ortodoxă românească construită în anul 1421 de către cneazul Vladislav, peste ruinele unei biserici mai vechi. Turnul clopotniță a fost adăugat în sec. XVIII. Trei straturi de pictură, dintre care cea mai veche și mai valoroasă datează din sec. al XV-lea.

Old Romanian Orthodox church built in 1421 by Prince Vladislav, over the ruins of an older church. The bell tower was added in the sec. XVIII. Three layers of painting, of which the oldest and most valuable date from the century. in the 15th century.

Biserica „Sf. Arhangheli” din Cicău

Veche biserică ortodoxă românească din zidărie de piatră în Transilvania, construită în anul 1495, cu transformări din sec. al XVIII-lea. Pictură interioară deosebit de valoroasă. Potrivit medievistului Gheorghe Petrov, de la Muzeul Național de Istorie al Transilvaniei, biserica de secol XV din Cicau a fost alcătuită, în prima etapă, din navă și altar, despărțite printr-o „tâmplă de zidărie”, cu numai două intrări (o ușă împărătească și una diaconicească).

Old Romanian Orthodox church made of stone masonry in Transylvania, built in 1495, with transformations from the 15th century. in the 18th century. Particularly valuable interior painting. According to the medievalist Gheorghe Petrov, from the National Museum of History of Transylvania, the 15th century church in Cicau was composed, in the first stage, of nave and altar, separated by a „masonry temple”, with only two entrances (a door emperor and a deaconess).

Biserica fortificată din Cenade

Edificiul este amplasat în partea de nord a satului Cenade. Lăcașul a fost inițial o biserică romanică, devenită ulterior cor al bisericii gotice construite în secolul al XV-lea. Nava bisericii este de tip sală, ridicată în stil gotic, cu turn adosat pe latura de vest.

The building is located in the northern part of Cenade village. The place was originally a Romanesque church, which later became the choir of the Gothic church built in the 15th century. The nave of the church is of the hall type, built in Gothic style, with a tower attached on the west side.

Biserica fortificată din Bălcaciu

 Biserica a fost prevăzută cu două curtine de ziduri dispuse concentric, astfel în prima fază (a doua jumătate a secolului XV) o primă curtină de ziduri de formă ovoidală era prevăzută cu un turn de poartă, respectiv în cea de a doua fază (începutul secolului XVI) fiind realizată o a doua curtină exterioară înzestrată cu șase turnuri de apărare de tip „coajă”, adică cu zidărie doar pe cele trei laturi exterioare, latura interioară fiind lăsată liberă.

The church was provided with two curtains of walls arranged concentrically, so in the first phase (second half of the 15th century) a first curtain of ovoid walls was provided with a gate tower, respectively in the second phase (beginning of the century XVI) being made a second outer curtain endowed with six “tower” type defense towers, ie with masonry only on the three outer sides, the inner side being left free.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ampoița

Începuturile monumentului sunt legate de secolele XV-XVI, în această fază biserica având o arhitectură simplă, de tip sală, cu spațiul necompartimentat între pronaos și naos, cu pereți realizați din piatră de carieră. De atunci datează portalul de acces de pe latura sudică și fereastra practicată în timpanul de vest, ambele cu ancadramente de piatră și forme ce aparțin tranziției de la gotic la Renaștere (secolul al XV-lea).

The beginnings of the monument are related to the XV-XVI centuries, in this phase the church has a simple architecture, of hall type, with the non-compartmentalized space between the narthex and the nave, with walls made of quarry stone. Since then dates the access portal on the south side and the window in the western tympanum, both with stone frames and shapes belonging to the transition from Gothic to Renaissance (15th century).

Biserica „Buna Vestire” (Joseni) din Almașu Mare

Ridicată la începutul secolului al XV-lea (1418), biserica se compune dintr-o absidă semicirculară decroșată, naos dreptunghiular și turn clopotniță de formă pătrată, integrat fațadei vestice. Pentru acoperirea spațiilor interioare s-au folosit inițial lespezi de piatră. Bolțile se vor prăbuși în 1863, sub propria lor greutate și în urma alunecărilor de teren, în locul lor naosul fiind acoperit cu o boltă din lemn.

Built at the beginning of the 15th century (1418), the church consists of a detached semicircular apse, a rectangular nave and a square bell tower, integrated into the western façade. Stone slabs were initially used to cover the interior spaces. The vaults will collapse in 1863, under their own weight and following landslides, in their place the nave being covered with a wooden vault.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XIV / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 14th century

Biserica evanghelică Mănărade

Monumentul istoric şi de arhitectură din centrul localităţii Mănărade are contraforturi şi ziduri de apărare, în stil gotic târziu.Aceasta a fost edificată în secolul al XIV-lea.

The historical and architectural monument in the center of Mănărade locality has buttresses and defensive walls, in late Gothic style. It was built in the 14th century.

Biserica evanghelică fortificată din Vințu de Jos

Edificiul datează din secolul al XIV-lea. Cele patru ferestre gotice din corul bisericii au o valoare artistică deosebită. Turnul bisericii datează din secolul al XIX-lea.

The building dates from the 14th century. The four Gothic windows in the church choir have a special artistic value. The church tower dates from the 19th century.

Biserica evanghelică din Valea Lungă

Lăcașul de cult a fost construit în secolul al XIV-lea, iar câteva zeci de ani după aceea a fost fortificat cu un zid de apărare. Biserica, în stil gotic târziu, a primit în 1729 un tavan casetat cu 118 panouri. Altarul baroc și amvonul datează din anul 1725, iar cristelnița de piatră din Evul Mediu. Biserica deține fragmente de pictură murală. Cripta de sub corul bisericii a fost utilizată ca osuar. Zidurile circulare ale fortificației sunt construite din piatră spartă și măsoară cinci metri înălțime.

The place of worship was built in the 14th century, and a few decades later it was fortified with a defensive wall. The church, in late Gothic style, received in 1729 a coffered ceiling with 118 panels. The baroque altar and the pulpit date from 1725, and the stone baptistery from the Middle Ages. The church has fragments of murals. The crypt under the church choir was used as an ossuary. The circular walls of the fortification are built of broken stone and measure five meters high.

Biserica romano-catolica Sf. Bartolomeu

A fost ridicata si a servit initial ca manastire a calugarilor dominicani. Prima mentiune documentara a dominicanilor la Sebes este din anul 1322. Dominicanii si-au construit manastirea la limita estica a perimetrului localitatii, aceasta fiind ulterior înglobata în incinta fortificata.

It was built and originally served as a monastery for Dominican monks. The first documentary mention of the Dominicans in Sebes is from the year 1322. The Dominicans built their monastery at the eastern limit of the locality perimeter, this being later incorporated in the fortified enclosure.

Biserica Nașterea Maicii Domnului din Gârbovița

Biserică greco-catolică, cu hramul Nașterea Fecioarei Maria. Partea veche a bisericii datează din secolul XIV, cu adăugiri din secolul XVIII. Lăcașul de cult a fost sfințit în anul: 1808. În anul 1910, din 433 de locuitori români, 430 erau greco-catolici.

Greek Catholic Church, dedicated to the Nativity of the Virgin Mary. The old part of the church dates from the 14th century, with additions from the 18th century. The place of worship was consecrated in 1808. In 1910, out of 433 Romanian inhabitants, 430 were Greek Catholics.

Biserica reformată din Bucerdea Grânoasă

Prima construcție a bisericii s-a edificat în perioada domniei regelui Ștefan I al Ungariei, care a dat ordin ca zece sate să construiască o biserică. Această poruncă ar fi fost îndeplinită de satul Bucerdea Grânoasă, satul Crăciunelu de Jos (aici doar în 1426 s-a construit o biserică) și hodaiele din împrejurimile Bucerzii. Această datare nu este însă confirmată cu documente, fiind doar o presupunere. Biserica actuală în 1332 a funcționat ca biserică plebanială. În acest an preotul Mihaly plătea zecime papală: 6 dinari, iar mai târziu 40 de dinari. Conform acestui document scris biserica ar data din secolul al XIV-lea.

The first construction of the church was built during the reign of King Stephen I of Hungary, who ordered ten villages to build a church. This order would have been fulfilled by the village of Bucerdea Grânoasă, the village of Crăciunelu de Jos (here only in 1426 a church was built) and the hodai in the vicinity of Bucerzii. However, this dating is not confirmed with documents, being only an assumption. The current church in 1332 functioned as a plebeian church. This year the priest Mihaly paid a papal tithe: 6 dinars, and later 40 dinars. According to this written document, the church dates from the 14th century.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 13th century

Bazilica romanică – „Bergkirche”

Construită din piatră în secolul al 13-lea în stil Romanic cu turn svelt in vest, a trecut printr-o transformare gotică în secolul al 15-lea (demolarea navelor laterale și reconstrucția absidei, ferestre în stil gotic). În 1870 a ars, de atunci se păstrează în stare de ruină bine conservată.

Built of stone in the 13th century in Romanesque style with a slender tower to the west, it underwent a Gothic transformation in the 15th century (demolition of side naves and reconstruction of the apse, Gothic style windows). It burned down in 1870, and has been in a well-preserved ruin ever since.

Biserica reformată din Lopadea Nouă

Nava a fost construită în secolul al XIII-lea, în stil romanic. Pe peretele interior al navei, într-un cerc roșu, există două cruci roșii, probabil reminiscențe din perioada catolică.

The ship was built in the 13th century, in Romanesque style. On the inner wall of the nave, in a red circle, there are two red crosses, probably reminiscent of the Catholic period.

Mănăstirea Râmeț

Mănăstirea Râmeț este unul dintre cele mai vechi așezăminte călugărești din Transilvania. Ridicată în Munții Trascăului, pe lîngă râul Geoagiului (dacica Germisara) într-un loc numit de mocani „Valea Mănăstirii”, bisericuța cu hramul Izvorul Tămăduirii poartă ascunse în zidurile-i firave nu puține taine. Se cunoaște cu precizie că al treilea strat de fresce de pe zidurile interioare a fost pictat de Mihu de la Crișul Alb în 1377. Acest element face din lăcaș unul dintre puținele biserici românești de piatră databile, poate, în secolul XIII.

Râmeț Monastery is one of the oldest monastic settlements in Transylvania. Raised in the Trascăului Mountains, next to the river Geoagiului (Dacian Germisara) in a place called by the Mocani “Valea Mănăstirii”, the small church dedicated to Izvorul Tămăduirii is hidden in its fragile walls. It is known with precision that the third layer of frescoes on the interior walls was painted by Mihu from Crișul Alb in 1377. This element makes the place one of the few Romanian stone churches dating, perhaps, in the 13th century.

Biserica evanghelică din Sebeș

Bazilică romanică, începutul secolului al XIII-lea, cu trei nave, cor pătrat cu absidă semicirculară. În 2/4 sec. 13 extinsă cu două travee spre vest. Tot atunci a început construcția a două turnuri pe vest și a celor două capele care încadrau corul. Pe la 1255 biserica a fost transformată în stil gotic timpuriu – nava mediană a primit bolți în cruce, absida a devenit poligonală.

Romanesque basilica, early 13th century, with three naves, square choir with semicircular apse. In 2/4 sec. 13 extended with two bays to the west. At the same time, the construction of two towers on the west and the two chapels that framed the choir began. Around 1255 the church was transformed into early Gothic style – the median nave received cross vaults, the apse became polygonal.

Biserica medievală din Sântimbru

Biserica reformată din Sântimbru este un monument istoric medieval aflat pe teritoriul satului Sântimbru; comuna Sântimbru și aparține de parohia reformată din Alba Iulia. În 1934 Zoltán Jékely după o slujbă petrecută în biserică a scris poezia intitulată A marosszentimrei templomban (În biserica din Sântimbru) care a devenit simbolul comunităților locale aflate în cale de dispariție.

The Reformed Church of Sântimbru is a medieval historical monument located on the territory of Sântimbru village; Sântimbru commune and belongs to the reformed parish of Alba Iulia. In 1934, after a service in the church, Zoltán Jékely wrote a poem entitled A marosszentimrei templomban (In the church of Sântimbru) which became a symbol of endangered local communities.

Biserica unitariană din Sânmiclăuș

Din construcția anterioară, ce data din a doua jumătate a secolului al XIII-lea, s-a mai păstrat doar absida. Restul este rezulattul amenajărilor din secolul XVII, când a fost adăugat turnul, și din secolul XVIII, când vechile bolți au fost înlocuite cu cele actuale, cu decorație în stuc.

From the previous construction, which dates from the second half of the 13th century, only the apse has been preserved. The rest is the result of the arrangements from the 17th century, when the tower was added, and from the 18th century, when the old vaults were replaced with the current ones, with stucco decoration.

„Biserica din Deal” de la Gârbova

Se mai păstrează și astăzi ruinele basilicii romanice, care până la începutul secolului al XIX-lea a servit ca biserică. Construită în stil romanic târziu, în cea de-a doua parte a secolului al XIII-lea, basilica avea trei nave, absidă semiovală și un turn încastrat în latura de vest a navei centrale.

The ruins of the Romanesque basilica, which until the beginning of the 19th century served as a church, are still preserved today. Built in late Romanesque style in the second half of the 13th century, the basilica had three naves, a semi-oval apse and a built-in tower on the west side of the central nave.

Ansamblul bisericii evanghelice din Pianu de Jos

E biserica evanghelică, „a saşilor” cum îi spun oamenii, aşezată chiar lângă Hudiţa lu’ Bonfoi (străduţă care trece peste râul Pianu). Lăcaşul e acolo încă din evul mediu, adică din secolul al XIII-lea. Imaginea e foarte odihnitoare iar dacă puneți la socoteală şi poteca de piatră, ce te duce până la intrare, efectul e deplin.

It is the evangelical church, „of the Saxons” as people call it, located right next to Hudiţa lu ‘Bonfoi (alley that crosses the Pianu river). The place has been there since the Middle Ages, ie from the 13th century. The image is very restful and if you take into account the stone path that leads you to the entrance, the effect is complete.

Biserica reformată din Petrisat

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea și extinsă spre vest în secolul XV. Construirea bisericii s-a făcut în mai multe etape. Sanctuarul în formă de semicerc, cu lungimea de 5 m, are două ferestre mici, cele originale, în stil romanic.

The church was built in the 13th century and extended to the west in the 15th century. The construction of the church was done in several stages. The semicircle-shaped sanctuary, 5 m long, has two small windows, the original ones, in Romanesque style.

Biserica reformată din Cricău

Monumentul medieval datează din secolul al XIII-lea. În secolul al XVI-lea biserica a fost prevăzută cu un sistem de apărare, format dintr-un zid de piatră și un donjon, rezultat din transformarea turnului bisericii.

The medieval monument dates from the 13th century. In the 16th century the church was provided with a defense system, consisting of a stone wall and a keep, resulting from the transformation of the church tower.

Biserica reformată din Ciumbrud

Biserica a fost construită în secolul al XIII-lea. Intrarea de vest a fost realizată în secolul XVI, în stil gotic. Populația maghiară medievală a satului a fost convertită la credința reformată în același secol. După devastările produse de invazia tătarilor, biserica a fost reconstruită.

The church was built in the 13th century. The western entrance was made in the 16th century, in Gothic style. The medieval Hungarian population of the village was converted to the Reformed faith in the same century. After the devastation caused by the Tartar invasion, the church was rebuilt.

Biserica medievală din Benic

Biserica, inițial romano-catolică, a fost folosită de la Reforma protestantă până în secolul al XX-lea de comunitatea reformată din Benic. În anul 1951 clopotul cel mare al bisericii a fost mutat de săteni în biserica românească din Benic.

The church, originally Roman Catholic, was used from the Protestant Reformation until the twentieth century by the Reformed community in Benic. In 1951 the big bell of the church was moved by the villagers to the Romanian church in Benic.

Biserica romano-catolică din Bărăbanț

Biserica romano-catolică a fost construită înainte de invazia tătarilor, dar a fost distrusă în 1277. A fost reconstruită înainte de sfârșitul secolului al XIII-lea. Inițial a fost o bazilică romanică cu un plafon simplu, plat, peretele nordic păstrând încă ferestrele semicirculare.

The Roman Catholic Church was built before the Tartar invasion, but was destroyed in 1277. It was rebuilt before the end of the 13th century. Originally it was a Romanesque basilica with a simple, flat ceiling, the northern wall still retaining the semicircular windows.

Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Castele şi palate din secolele XIX – XX / Historical monuments Alba, Romania – Castles and palaces from the 19th – 20th centuries

Castelul Bánffy din Sâncrai / Bánffy Castle in Sâncrai

La Sancrai, pe malul Muresului, nu departe de Aiud, se afla castelul Banffy. Construit in 1805, in stil renascentist, cu fatade care au elemente din stilul baroc tarziu si art nouveau, castelul are o istorie zbuciumata: a fost pierdut la carti, a ajuns in patrimoniul statului si a fost, pe rand, sanatoriu si centru de plasament pentru copii.

At Sancrai, on the banks of the Mures River, not far from Aiud, is Banffy Castle. Built in 1805, in Renaissance style, with facades that have elements of late Baroque and Art Nouveau style, the castle has a troubled history: it was lost to books, became state property and was, in turn, a sanatorium and placement center. for the children.

Palatul “Gisella” / Gisella Palace

Singura clădire particulară cu două etaje din zona centrală a Albei Iulia începutului de secol XX aparținea familiei Glück și a fost construită cu aproximație în anul 1905. Edificiul prezintă două fațade cu deschiderea spre cele două careuri ale pieței, iar datorită caracteristicilor sale arhitectonice se situează printre puținele construcții locale valoroase ale epocii. După 1965 devine sediul Consiliului Popular al județului Alba și Tribunal județean. În prezent are ca destinație spații de birouri și comerciale.

The only private two-storey building in the central area of Alba Iulia in the early twentieth century belonged to the Glück family and was built approximately in 1905. The building has two facades opening onto the two squares of the square, and due to its architectural features is among the few valuable local constructions of the time. After 1965, it became the seat of the People’s Council of Alba County and the County Court. It is currently intended for office and commercial space.