Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part IV)

Biserica de lemn din Întregalde

Însemnarea de pe Antologhionul de Râmnic, 1752, din patrimoniul său, îi consemnează datarea, 1774 iulie 5. În secolul al XIX-lea edificiul a fost reparat, cu unele importante intervenții asupra structurii originare, mai ales a părții de vest, care a fost alungită.

The note on the Anthologhion de Râmnic, 1752, from its patrimony, records its dating, 1774 July 5. In the 19th century the building was repaired, with some important interventions on the original structure, especially the western part, which was elongated.

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ighiel

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” din Ighiel, județul Alba, datează din anul 1781.

The „Pious Paraschiva” Church from Ighiel, Alba County, dates from 1781.

Biserica „Sfântul Nicolae” și „Nașterea Maicii Domnului” din Zlatna

Biserica a fost construită de comunitatea ortodoxă în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, după ce Biserica Adormirea Maicii Domnului devenise lăcaș al Bisericii Române Unite.

The church was built by the Orthodox community in the second half of the 18th century, after the Church of the Assumption became the home of the United Romanian Church.

Mănăstirea franciscană din Vințu de Jos

Lăcașul de cult a fost ridicat în anul 1726 de franciscanii bulgari, care și-au făcut apariția în Transilvania la începutul secolului al XVIII-lea, fiind alungați de turci. Franciscanii au ridicat biserici și mănăstiri la Alba Iulia, Deva și Vințu de Jos. Inițial a fost ridicată o capelă mică, ce a fost ocupată de români în timpul răscoalei curuților, dar, în anul 1711, a revenit franciscanilor pentru oficierea serviciului divin. Până la urmă, în fostul oraș Alvincz, episcopii Gyorgy Martonfy (la 12 aprilie 1719) și Janos Altanfy (la 28 mai 1728), au aprobat construirea unui lăcaș de cult, pe cheltuiala poporului bulgar.

The place of worship was built in 1726 by the Bulgarian Franciscans, who appeared in Transylvania at the beginning of the 18th century, being expelled by the Turks. The Franciscans built churches and monasteries in Alba Iulia, Deva and Vințu de Jos. Initially, a small chapel was built, which was occupied by the Romanians during the Curut revolt, but, in 1711, it returned to the Franciscans to officiate the divine service. Eventually, in the former town of Alvincz, Bishops Gyorgy Martonfy (April 12, 1719) and Janos Altanfy (May 28, 1728) approved the construction of a place of worship at the expense of the Bulgarian people.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Vințu de Jos

În anul 1733 a fost menționat ca paroh al acestei biserici protopopul Toma, ajutat de încă un preot cu numele Simeon.

In 1733, Archpriest Thomas was mentioned as the parish priest of this church, assisted by another priest named Simeon.

Biserica Sfinții Arhangheli din Veza

Turnul clopotniță al fostei biserici greco-catolice din secolul al XVIII-lea este încorporat în fațada vestică a noii biserici, din a doua jumătate a veacului trecut. Din turn se păstrează două nivele: în primul nivel, un gol dreptunghiular de mici dimensiuni, încheiat în arc semicilindric, este suprapus de o firidă, în care sunt reprezentați iconografic, în maniera erminiei bizantine, Arhanghelii Mihail și Gavril.

The bell tower of the former Greek Catholic church from the 18th century is incorporated in the western façade of the new church, from the second half of the last century. Two levels are preserved from the tower: in the first level, a small rectangular gap, closed in a semi-cylindrical arch, is superimposed by a niche, in which the Archangels Michael and Gabriel are represented iconographically, in the manner of the Byzantine ermine.

Biserica Adormirea Maicii Domnului din Valea Sasului

Se poate ca actuala biserică din Valea Sasului să fie chiar cea construită în 1714 de familia Râșniță. Turnul masiv, din piatră, a fost adăugat cândva în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, tot de atunci datând și tencuirea exterioară a monumentului, care lasă impresia că întreaga biserică este de zid. Pictura este databilă în prima jumătate a secolului al XIX-lea și a fost realizată de zugravi aparținând școlii de la Feisa: Vasile Ban și Porfirie Șarlea. La recensământul din 1930 au fost înregistrați în Valea Sasului 387 de locuitori, toți greco-catolici. Biserica, administrată în prezent de preotul ortodox din Alecuș, este în conservare, satul Valea Sasului fiind complet depopulat.

It is possible that the current church in Sasului Valley is the one built in 1714 by the Râșniță family. The massive stone tower was added sometime in the second half of the 19th century, since then dating the exterior plastering of the monument, which gives the impression that the whole church is walled. The painting dates back to the first half of the 19th century and was made by painters belonging to the school from Feisa: Vasile Ban and Porfirie Șarlea. At the 1930 census, 387 inhabitants were registered in the Sasului Valley, all Greek Catholics. The church, currently administered by the Orthodox priest from Alecuș, is in conservation, the village of Valea Sasului being completely depopulated.

Biserica de lemn din Valea Largă

Biserica este monument istoric cu elemente deosebite, prin inscripție și pictură, atât cât s-a conservat. Însemnările de pe unele tipărituri vechi, ce înșirau cu migală mulțimea sătenilor donatori, pisania din absida din biserică conține numele tuturor capilor de familie, uneori și al soțiilor, părtași la ctitorie, ca și pe cel al meșterilor, ușor identificați între cei 27 de ctitori, capi de familie, plus preotul și cei 17 meșteri, dintre care 4 femei.

The church is a historical monument with special elements, through inscription and painting, as long as it has been preserved. The notes from some old prints, which carefully lined up the crowd of donor villagers, the inscription in the apse of the church contains the names of all heads of households, sometimes wives, partakers, as well as that of craftsmen, easily identified among the 27 founders. , heads of families, plus the priest and the 17 craftsmen, including 4 women.

Biserica de lemn din Turdaș

Monumentul a fost edificat în a doua jumătate a secolului XVIII. În acest sens stă mărturie anul 1770, înscris pe fragmentele de pictură veche, mai bine păstrată pe bolta naosului. Cam în aceeași perioadă, frații Gribu au plătit Icoanele Împărătești destinate lăcașului. În aceste condiții, anul 1862 săpat pe ancadramentul cu decor sărăcăcios al intrării de pe latura de sud, indică numai una dintre etapele importante de reparații. În acel an a fost mărită construcția, spre vest și a fost adăugată prispa, pe latura de sud. Din punct de vedere constructiv absida prezintă laturi cu unghi în ax, o formă străveche de arhitectură a lemnului. Acest lucru demonstrează continuitatea locuirii acestei vetre străvechi de spiritualitate românească.

The monument was built in the second half of the 18th century. In this sense, the year 1770 is a testimony, inscribed on the fragments of old painting, better preserved on the vault of the nave. Around the same time, the Gribu brothers paid for the Royal Icons for the shrine. Under these conditions, the year 1862 excavated on the frame with poor decoration of the entrance on the south side, indicates only one of the important stages of repairs. In that year the building was enlarged to the west and the porch was added on the south side. From a constructive point of view, the apse has angled sides in the shaft, an ancient form of wood architecture. This demonstrates the continuity of living in this ancient hearth of Romanian spirituality.

Biserica Sfinții Arhangheli din Tiur

Biserica a fost construită în anul 1730. Este o biserică-sală cu spațiile consacrate: altar, naos și pronaos. Altarul semicilindric este străpuns de două goluri de fereastră, încheiate în arc. Trei ferestre de aceeași dimensiune străpung laturile de sud și nord ale naosului și pronaosului. Nava are colțurile zidului rotunjite și articulate pe verticală cu două perechi de lesene.

The church was built in 1730. It is a church-hall with consecrated spaces: altar, nave and narthex. The semi-cylindrical altar is pierced by two window openings, ending in an arch. Three windows of the same size pierce the south and north sides of the nave and narthex. The nave has the corners of the wall rounded and articulated vertically with two pairs of leashes.

Biserica de lemn „Sf. Nicolae” din Sânbenedic

Biserica este cea mai veche din regiune. Anul 1730, săpat pe spatele ancadramentului de pe latura de sud, reprezintă anul unei reparații, în timp ce inscripția „1773 această biserică o făcut meșterii Ion Acslea și Marian…” nu reprezintă decât o amplificare spre vest, cu un metru, a întregului ansamblu. Aceeași refacere a cuprins și refacerea bolții, peste pronaos, ca și deschiderile, marcate cu baluștri sculptați,dintre naos și pronaos. Monumentul are plan dreptunghiular, cu absida decroșată, poligonală, cu cinci laturi. În interior fiecare compartiment are o boltă semicilindrică, cea din absidă fiind racordată prin trei fâșii curbe la planul pereților.

The church is the oldest in the region. The year 1730, dug on the back of the frame on the south side, represents the year of a repair, while the inscription „1773 this church was made by the craftsmen Ion Acslea and Marian …” is only an amplification to the west, with a meter, of the whole. The same restoration included the restoration of the vault, over the narthex, as well as the openings, marked with carved balusters, between the nave and the narthex. The monument has a rectangular plan, with a detached apse, polygonal, with five sides. Inside, each compartment has a semi-cylindrical vault, the one in the apse being connected by three curved strips to the plane of the walls.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s