Pictori si picturi, Versuri

Remzi Taskiran

“Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă,
Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş-o schimbă,
La pământ dormea ţinându-şi căpătâi mâna cea dreaptă;
Dară ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă.
Vede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară
Şi s-apropie de dânsul preschimbată în fecioară.
Înflorea cărarea ca de pasul blândei primăveri;
Ochii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri;
Codrii se înfiorează de atâta frumuseţe,
Apele-ncreţesc în tremur străveziile lor feţe,
Pulbere de diamante cade fină ca o bură,
Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură
Şi prin mândra fermecare sun-o muzică de şoapte,
Iar pe ceruri se înalţă curcubeele de noapte…
Ea, şezând cu el alături, mâna fină i-o întinde,
Părul ei cel negru-n valuri de mătasă se desprinde:
– Las’ să leg a mea viaţă de a ta… În braţu-mi vino,
Şi durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o…
Scris în cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele
Eu să fiu a ta stăpână, tu stăpân vieţii mele.

Şi cum o privea sultanul, ea se-ntunecă… dispare;
Iar din inima lui simte un copac cum că răsare,
Care creşte într-o clipă ca în veacuri, mereu creşte,
Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte;
Umbra lui cea uriaşă orizontul îl cuprinde
Şi sub dânsul universul într-o umbră se întinde;
Iar în patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari,
Atlasul, Caucazul, Taurul şi Balcanii seculari;
Vede Eufratul şi Tigris, Nilul, Dunărea bătrână –
Umbra arborelui falnic peste toate e stăpână.
Astfel, Asia, Europa, Africa cu-a ei pustiuri
Şi corăbiile negre legănându-se pe râuri,
Valurile verzi de grâie legănându-se pe lanuri,
Mările ţărmuitoare şi cetăţi lângă limanuri,
Toate se întind nainte-i… ca pe-un uriaş covor,
Vede ţară lângă ţară şi popor lângă popor –
Ca prin neguri alburie se strevăd şi se prefac
În întinsă-mpărăţie sub o umbră de copac.

Vulturii porniţi la ceruri pân’ la ramuri nu ajung;
Dar un vânt de biruinţă se porneşte îndelung
Şi loveşte rânduri, rânduri în frunzişul sunător,
Strigăte de-Allah! Allahu! se aud pe sus prin nori,
Zgomotul creştea ca marea turburată şi înaltă,
Urlete de bătălie s-alungau dupăolaltă,
Însă frunzele-ascuţite se îndoaie după vânt
Şi deasupra Romei nouă se înclină la pământ.

Se cutremură sultanul… se deşteaptă… şi pe cer
Vede luna cum pluteşte peste plaiul Eschişer.
Şi priveşte trist la casa şeihului Edebali;
După gratii de fereastră o copilă el zări
Ce-i zâmbeşte, mlădioasă ca o creangă de alun;
E a şeihului copilă, e frumoasa Malcatun.
Atunci el pricepe visul că-i trimis de la profet,
Că pe-o clipă se-nălţase chiar în rai la Mohamet,
Că din dragostea-i lumească un imperiu se va naşte,
Ai căruia ani şi margini numai cerul le cunoaşte.

Visul său se-nfiripează şi se-ntinde vultureşte,
An cu an împărăţia tot mai largă se sporeşte,
Iară flamura cea verde se înalţă an cu an,
Neam cu neam urmându-i zborul şi sultan după sultan.
Astfel ţară după ţară drum de glorie-i deschid…
Pân-în Dunăre ajunge furtunosul Baiazid…

La un semn, un ţărm de altul, legând vas de vas, se leagă
Şi în sunet de fanfare trece oastea lui întreagă;
Ieniceri, copii de suflet ai lui Allah şi spahii
Vin de-ntunecă pământul la Rovine în câmpii;
Răspândindu-se în roiuri, întind corturile mari…
Numa-n zarea depărtată sună codrul de stejari.

Iată vine-un sol de pace c-o năframă-n vârf de băţ.
Baiazid, privind la dânsul, îl întreabă cu dispreţ:
– Ce vrei tu?
– Noi? Bună pace! Şi de n-o fi cu bănat,
Domnul nostru-ar vrea să vază pe măritul împărat.

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort
Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port.
– Tu eşti Mircea?
– Da-mpărate!
– Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimb a ta coroană într-o ramură de spini.
– Orice gând ai, împărate, şi oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: Bine-ai venit!
Despre partea închinării însă, Doamne, să ne ierţi;
Dar acu vei vrea cu oaste şi război ca să ne cerţi,
Ori vei vrea să faci întoarsă de pe-acuma a ta cale,
Să ne dai un semn şi nouă de mila Măriei tale…
De-o fi una, de-o fi alta… Ce e scris şi pentru noi,
Bucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i război.
– Cum? Când lumea mi-e deschisă, a privi gândeşti că pot
Ca întreg Aliotmanul să se-mpiedice de-un ciot?
O, tu nici visezi, bătrâne, câţi în cale mi s-au pus!
Toată floarea cea vestită a întregului Apus,
Tot ce stă în umbra crucii, împăraţi şi regi s-adună
Să dea piept cu uraganul ridicat de semilună.
S-a-mbrăcat în zale lucii cavalerii de la Malta,
Papa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta,
Fulgerele adunat-au contra fulgerului care
În turbarea-i furtunoasă a cuprins pământ şi mare.
N-au avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a face,
Şi Apusul îşi împinse toate neamurile-ncoace;
Pentru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri,
Ori din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri;
Zguduind din pace-adâncă ale lumii începuturi,
Înnegrind tot orizontul cu-a lor zeci de mii de scuturi,
Se mişcau îngrozitoare ca păduri de lănci şi săbii,
Tremura înspăimântată marea de-ale lor corăbii!…
La Nicopole văzut-ai câte tabere s-au strâns
Ca să steie înainte-mi ca şi zidul neînvins.
Când văzui a lor mulţime, câtă frunză, câtă iarbă,
Cu o ură ne’mpăcată mi-am şoptit atunci în barbă,
Am jurat ca peste dânşii să trec falnic, fără păs,
Din pristolul de la Roma să dau calului ovăs…
Şi de crunta-mi vijelie tu te aperi c-un toiag?
Şi, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşneag?
– De-un moşneag, da, împărate, căci moşneagul ce priveşti
Nu e om de rând, el este domnul Ţării Româneşti.
Eu nu ţi-aş dori vrodată să ajungi să ne cunoşti,
Nici ca Dunărea să-nece spumegând a tale oşti.
După vremuri mulţi veniră, începând cu acel oaspe,
Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe;
Mulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod,
De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod;
Împăraţi pe care lumea nu putea să-i mai încapă
Au venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă –
Şi nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt,
Cum veniră, se făcură toţi o apă ş-un pământ.
Te făleşti că înainte-ţi răsturnat-ai valvârtej
Oştile leite-n zale de-mpăraţi şi de viteji?
Tu te lauzi că Apusul înainte ţi s-a pus?…
Ce-i mâna pe ei în luptă, ce-au voit acel Apus?
Laurii voiau să-i smulgă de pe funtea ta de fier,
A credinţei biruinţă căta orice cavaler.
Eu? Îmi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul…
Şi de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul,
Mi-e prieten numai mie, iară ţie duşman este,
Duşmănit vei fi de toate, făr-a prinde chiar de veste;
N-avem oşti, dară iubirea de moşie e un zid
Care nu se-nfiorează de-a ta faimă, Baiazid!

Şi abia plecă bătrânul… Ce mai freamăt, ce mai zbucium!
Codrul clocoti de zgomot şi de arme şi de bucium,
Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase,
Mii de coifuri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă;
Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn
Şi în caii lor sălbatici bat cu scările de lemn,
Pe copite iau în fugă faţa negrului pământ,
Lănci scânteie lungi în soare, arcuri se întind în vânt,
Şi ca nouri de aramă şi ca ropotul de grindeni,
Orizontu-ntunecându-l, vin săgeţi de pretutindeni,
Vâjâind ca vijelia şi ca plesnetul de ploaie…
Urlă câmpul şi de tropot şi de strigăt de bătaie.
În zadar striga-mpăratul ca şi leul în turbare,
Umbra morţii se întinde tot mai mare şi mai mare;
În zadar flamura verde o ridică înspre oaste,
Căci cuprinsă-i de pieire şi în faţă şi în coaste,
Căci se clatină rărite şiruri lungi de bătălie;
Cad asabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie,
În genunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă,
Când săgeţile în valuri, care şuieră, se toarnă
Şi, lovind în faţă,-n spate, ca şi crivăţul şi gerul,
Pe pământ lor li se pare că se năruie tot cerul…
Mircea însuşi mână-n luptă vijelia-ngrozitoare,
Care vine, vine, vine, calcă totul în picioare;
Durduind soseau călării ca un zid înalt de suliţi,
Printre cetele păgâne trec rupându-şi large uliţi;
Risipite se-mprăştie a duşmanilor şiraguri,
Şi gonind biruitoare tot veneau a ţării steaguri,
Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată –
Peste-un ceas păgânătatea e ca pleava vânturată.
Acea grindin-oţelită înspre Dunăre o mână,
Iar în urma lor se-ntinde falnic armia română.

Pe când oastea se aşează, iată soarele apune,
Voind creştetele nalte ale ţării să-ncunune
Cu un nimb de biruinţă; fulger lung încremenit
Mărgineşte munţii negri în întregul asfinţit,
Pân’ ce izvorăsc din veacuri stele una câte una
Şi din neguri, dintre codri, tremurând s-arată luna:
Doamna mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi somn.
Lângă cortu-i, unul dintre fiii falnicului domn
Sta zâmbind de-o amintire, pe genunchi scriind o carte,
S-o trimiţă dragei sale, de la Argeş mai departe:
„De din vale de Rovine
Grăim, Doamnă, către Tine,
Nu din gură, ci din carte,
Că ne eşti aşa departe.
Te-am ruga, mări, ruga
Să-mi trimiţi prin cineva
Ce-i mai mândru-n valea Ta:
Codrul cu poienele,
Ochii cu sprâncenele;
Că şi eu trimite-voi
Ce-i mai mândru pe la noi:
Oastea mea cu flamurile,
Codrul şi cu ramurile,
Coiful nalt cu penele,
Ochii cu sprâncenele.
Şi să ştii că-s sănătos,
Că, mulţămind lui Cristos,
Te sărut, Doamnă, frumos.”

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapsozii;
Veacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi irozii…
În izvoadele bătrâne pe eroi mai pot să caut;
Au cu lira visătoare ori cu sunete de flaut
Poţi să-ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci încolo?
Înaintea acestora tu ascunde-te, Apollo!
O, eroi! care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi,
Aţi ajuns acum de modă de vă scot din letopiseţ,
Şi cu voi drapându-şi nula, vă citează toţi nerozii,
Mestecând veacul de aur în noroiul greu al prozii.
Rămâneţi în umbră sfântă, Basarabi şi voi Muşatini,
Descălecători de ţară, dătători de legi şi datini,
Ce cu plugul şi cu spada aţi întins moşia voastră
De la munte pân’ la mare şi la Dunărea albastră.

Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi dea ce o să cer?
N-o să aflu într-ai noştri vre un falnic juvaer?
Au la Sybaris nu suntem lângă capiştea spoielii?
Nu se nasc glorii pe stradă şi la uşa cafenelii,
N-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi
În aplauzele grele a canaliei de uliţi,
Panglicari în ale ţării, care joacă ca pe funii,
Măşti cu toate de renume din comedia minciunii?
Au de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul,
De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul?
Nici visezi că înainte-ţi stă un stâlp de cafenele,
Ce îşi râde de-aste vorbe îngânându-le pe ele.
Vezi colo pe uriciunea fără suflet, fără cuget,
Cu privirea-mpăroşată şi la fălci umflat şi buget,
Negru, cocoşat şi lacom, un izvor de şiretlicuri,
La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri;
Toţi pe buze-având virtute, iar în ei monedă calpă,
Chintesenţă de mizerii de la creştet până-n talpă.
Şi deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască,
Îşi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască…
Dintr-aceştia ţara noastră îşi alege astăzi solii!
Oameni vrednici ca să şază în zidirea sfintei Golii,
În cămeşi cu mâneci lunge şi pe capete scufie,
Ne fac legi şi ne pun biruri, ne vorbesc filosofie.
Patrioţii! Virtuoşii, ctitori de aşezăminte,
Unde spumegă desfrâul în mişcări şi în cuvinte,
Cu evlavie de vulpe, ca în strane, şed pe locuri
Şi aplaudă frenetic schime, cântece şi jocuri…
Şi apoi în sfatul ţării se adun să se admire
Bulgăroi cu ceafa groasă, grecotei cu nas subţire;
Toate mutrele acestea sunt pretinse de roman,
Toată greco-bulgărimea e nepoata lui Traian!
Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst gunoi
Să ajung-a fi stăpână şi pe ţară şi pe noi!
Tot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură,
Tot ce-i însemnat cu pata putrejunii de natură,
Tot ce e perfid şi lacom, tot Fanarul, toţi iloţii,
Toţi se scurseră aicea şi formează patrioţii,
Încât fonfii şi flecarii, găgăuţii şi guşaţii,
Bâlbâiţi cu gura strâmbă sunt stăpânii astei naţii!

Voi sunteţi urmaşii Romei? Nişte răi şi nişte fameni!
I-e ruşine omenirii să vă zică vouă oameni!
Şi această ciumă-n lume şi aceste creaturi
Nici ruşine n-au să ieie în smintitele lor guri
Gloria neamului nostru spre-a o face de ocară,
Îndrăznesc ca să rostească pân’ şi numele tău… ţară!

La Paris, în lupanare de cinismu şi de lene,
Cu femeile-i pierdute şi-n orgiile-i obscene,
Acolo v-aţi pus averea, tinereţele la stos…
Ce a scos din voi Apusul, când nimic nu e de scos?

Ne-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă,
Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă,
Vestejiţi fără de vreme, dar cu creieri de copil,
Drept ştiinţ-având în minte vre un vals de Bal-Mabil,
Iar în schimb cu-averea toată vrun papuc de curtezană…
O, te-admir, progenitură de origine romană!

Şi acum priviţi cu spaimă faţa noastră sceptic-rece,
Vă miraţi cum de minciuna astăzi nu vi se mai trece?
Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă
Numai banul îl vânează şi câştigul fără muncă,
Azi, când fraza lustruită nu ne poate înşela,
Astăzi alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa?
Prea v-aţi atătat arama sfâşiind această ţară,
Prea făcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară,
Prea v-aţi bătut joc de limbă, de străbuni şi obicei,
Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi – nişte mişei!
Da, câştigul fără muncă, iată singura pornire;
Virtutea? e-o nerozie; Geniul? o nefericire.

Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici;
Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici.
Cum nu vii tu, Ţepeş doamne, ca punând mâna pe ei,
Să-i împarţi în două cete: în smintiţi şi în mişei,
Şi în două temniţi large cu de-a sila să-i aduni,
Să dai foc la puşcărie şi la casa de nebuni!” (Scrisoarea III – Mihai Eminescu)

Pictori si picturi, Versuri

Kha Trung

“Şi era ploaie cu senin
Senin cu ploaie,
Salcâmii ramurile-nclin
Şi le îndoaie.

Acuma toţi ei înfloresc
De primăvară
Ş-un dulce miros răspândesc
În dalba sară.

Un mândru soare scânteind
Pe bolta-albastră
El bate ploaia şiroind
Pe-a ta fereastră.

Şi-n haină albă tu apari
Cu pasuri line
Şi numai ochii tăi cei mari
Privesc la mine.

Atât de dulce şi de plin
C-aşa văpaie
Ah, era ploaie cu senin
Senin cu ploaie.” (Şi era ploaie cu senin – Mihai Eminescu)

Scriitori, Versuri

Eminescu Mihai

Mihai Eminescu (nascut Mihail Eminovici; n. 15 ianuarie 1850, Botosani – d. 15 iunie 1889, Bucuresti) a fost un poet, prozator si jurnalist român, socotit de cititorii români si de critica literara postuma drept cea mai importanta voce poetica din literatura româna. Receptiv la romantismele europene de secol XVIII si XIX, a asimilat viziunile poetice occidentale, creatia sa apartinând unui romantism literar relativ întârziat. În momentul în care Mihai Eminescu a recuperat temele traditionale ale Romantismului european, gustul pentru trecut si pasiunea pentru istoria nationala, careia a dorit chiar sa-i construiasca un Pantheon de voievozi, nostalgia regresiva pentru copilarie, melancolia si cultivarea starilor depresive, întoarcerea în natura etc., poezia europeana descoperea paradigma modernismului, prin Charles Baudelaire sau Stephane Mallarme, bunaoara. Poetul avea o buna educatie filosofica, opera sa poetica fiind influentata de marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antica, de la Heraclit la Platon, de marile sisteme de gândire ale romantismului, de teoriile lui Arthur Schopenhauer, Immanuel Kant (de altfel Eminescu a lucrat o vreme la traducerea tratatului acestuia Critica ratiunii pure, la îndemnul lui Titu Maiorescu, cel care îi ceruse sa-si ia doctoratul în filosofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat pîna la urma) si de teoriile lui Hegel.

“……………………………………………………………………………….

Iata vine-un sol de pace c-o naframa-n varf de bat.

Baiazod, privind la dansul, il intreaba cu dispret:

<<Ce vrei tu?>>

<<Noi? Buna pace! Si de n-o fi cu banat,

Domnul nostru-ar vrea sa vaza pe maritul imparat>>.

La un semn deschisa-i calea si se-apropie de cort

Un batran atat de simplu, dupa vorba, dupa port.

<<Tu esti Mircea?>>

 <<Da-mparate!>>

<<Am venit sa mi te-nchini,

De nu schimb a ta coroana intr-o ramura de spini>>.

 <<Orice gand ai, imparate, si oricum vei fi sosit,

Cat suntem inca pe pace, eu iti zic: Bine-ai venit!

Despre partea inchinarii insa, doamne, sa ne ierti;

Dar acu vei vrea cu oaste si razboi ca sa ne certi,

Ori vei vrea sa faci intoarsa de pe-acuma a ta cale,

Sa ne dai un semn si noua de mila mariei-tale…

De-o fi una, de-o fi alta…Ce e scris si pentru noi,

Bucurosi le-om duce toate, de e pace, de-i razboi>>. (Scrisoarea III)”

“O, adevar sublime – o, tinichea si paie!

O, poezie mândra – o, buiguit nerod!

Istorie spirata – minciuna si bataie,

Amor ceresc si dulce – a mucosilor plod.

O, om, oglind-a lumei cu capul sui si sec,

Cu creierul ca ceata, cu coaste cie berbec,

Stapân pe-a ta gândire – cum esti p-instinct stapân ­

Se vede când femeia goleste al ei sân.

Cind poala s-o ardica, de pulpa-i vezi, stapâne,

Tu nu surâzi cu râsul cel lacom si murdar,

Tu nu esti ca un taur si nu esti ca un câne,

Ce umil da din coada catelei lui cu har.

Tu esti gelos – ferit-a… cucosii doar si vierii

Au numai obiceiul de-a se lupta-n duel.

Tu nu ai patimi scumpe si lacrima muierii

Nu misca al tau suflet, nu-ntuneca de fel.

Esti bun cu ai tai semeni, nu c-alte animale.

Tu îi iubesti atâta încât îi strângi de gât…

Si-i faci s-admire geniul – sunarea unei oale ­

Si limba ta de flacari si plina de urât.

Istoria omenirei cu regi de poezie,

Cu regii de razboaie e ca si un poem;

Dar totusi rog divina ca deparcior ramâie

De corpul meu nevrednic – nu-mi vine la cherem.

Cugetatori ai lumei! o, împutiti eterul

Cu sis teme înalte, puneti-le-n saltar.

O lada este lumea cu vechi buclucuri – ceriul

De stele si comedii va este un hambar.

Preoti cu crucea-n frunte, visternici de mistere,

Voi sunteti sarea lumei, formati inima ei.

E rau numai ca ziua stati pe mâncat si bere

Si sara pe minciune si noaptea pe femei.

O, dranganiti pe gânduri voi, muzici; voi, sculptor,

Îmi pipaiti cu mâna un corp tremurator;

Si, voi, artisti dramatici, strâmbati-va la luna,

Pictori, eternitatea v-asteapta c-o cununa.

Tu, timp, nu poti cununa în degete s-o sfermi

Caci zugravir-atâta de bine saci de viermi.

O, regi, ce pusi pe tronuri de Dumnezeu sunteti,

Va platiti balerine si tiitori s-aveti,

O, diplomati cu graiul politicos si sec,

Lumea cea pingelita o duceti de urechi.

Îmi place axiomul cel tacit, fiinti spurcate:

Popoarele exista spre a fi înselate.( O, adevar sublime…)”

“Vino-n codru la isvorul

Care tremura pe prund,

Unde prispa cea de brazde

Crengi plecate o ascund.

Si in bratele-mi intinse

Sa alergi, pe piept sa-mi cazi,

Sa-ti desprind din crestet valul,

Sa-l ridic de pe obraz.

Pe genunchii mei sedea-vei,

Vom fi singuri-singurei,

Iar in par infiorate

Or sa-ti cada flori de tei.

Fruntea alba-n parul galben

Pe-al meu brat incet s-o culci,

Lasand prada gurii mele

Ale tale buze dulci…

Vom visa un vis ferice,

Ingana-ne-vor c-un cant

Singuratece isvoare,

Blanda batere de vant;

Adormind de armonia

Codrului batut de ganduri,

Flori de tei deasupra noastra

Ori sa cada randuri-randuri. (Dorinta)”

“Însusi numele „Basarabia” tipa sub condeiele rusesti. Caci Basarabia nu însemneaza decât tara Basarabilor, precum Rusia înseamna tara rusilor, România tara românilor. Pe la 1370 Mircea I Basarab, care se intitula Despota Dibridicii, adica despotul Dobrogei, Domn al Silistrei si al tarilor tataresti, întinsese marginile domniei sale pâna la Nistru de-a lungul tarmului Marii Negre, cucerind aceste locuri de la tatari. Pentru capatul veacului al patrusprezecelea stapânirea Valahiei asupra acestor locuri e necontestabila.”

Versuri, Ziarul Lumina

Trebuiau sa poarte un nume – Marin Sorescu

Pe care-i chema: Mircea cel Batran
Stefan cel Mare,
Sau mai simplu: ciobani si plugari,
Carora le placea sa spuna
Seara in jurul focului poezii –
„Miorita” si „Luceafarul” si „Scrisoarea III”.

Dar fiindca auzeau mereu
Latrand la stana lor cainii,
Plecau sa se bata cu tatarii
Si cu avarii si cu hunii si cu lesii
Si cu turcii.

In timpul care le ramanea liber
Intre doua primejdii,
Aceasti oameni faceau din fluierele lor
Jgheaburi
Pentru lacrimile pietrelor induiosate,
De curgeau doinele la vale
Pe toti muntii Moldovei si ai Munteniei
Si ai Tarii Barsei si ai Tarii Vrancei
Si ai altor tari romanesti.

Au mai existat si niste codri adanci
Si un tanar care vorbea cu ei,
Intrebandu-i ce se tot leagana fara vant?

Acest tanar cu ochii mari,
Cat istoria noastra,
Trecea batut de ganduri
Din cartea cirilica in cartea vietii,
Tot numarand plopii luminii, ai dreptatii,
Ai iubirii,
Care ii ieseau mereu fara sot.

Au mai existat si niste tei,
Si cei doi indragostiti
Care stiau sa le troieneasca toata floarea
Intr-un sarut.

Si niste pasari ori niste nouri
Care tot colindau pe deasupra lor
Ca lungi si miscatoare sesuri.

Si pentru ca toate acestea
Trebuiau sa poarte un nume,
Un singur nume,
Li s-a spus
Eminescu.

Filme si seriale

Un bulgăre de humă

Un bulgăre de humă este un film românesc din 1989 regizat de Nicolae Mărgineanu după un scenariu de Mircea Radu Iacoban. Rolurile principale au fost interpretate de actorii Dorel Vișan, Adrian Pintea, Mioara Ifrim și Maria Ploae. Este singurul film de lungmetraj care a adus în prim-plan prietenia dintre Ion Creangă și Mihai Eminescu.

Dupa ce il vedeti, daca inca nu ati facut-o, spuneti ce parere aveti despre el. Mie mi-a placut foarte mult!

Case memoriale

TOP 17 case memorial din Romania

17. Casa memoriala Tudor Vladimirescu

Asezata în partea de sud-est a judetului Gorj, pe malul stâng al Gilortului, la 50 km de Tg-Jiu si 25 km de Tg-Carbunesti, comuna Vladimir.  Aici, în anul 1780, din parinti mosneni (Constantin si Ioana) s-a nascut Tudor Vladimirescu întregind familia formata din 3 copii (Papa, Constandina si Tudor).

16. Casa memorială George Topîrceanu

O alta casa memoriala se gaseste la Iasi. Cladirea a fost sediul revistei „Însemnari literare” (1919) tiparita sub directia lui Mihail Sadoveanu si George Topîrceanu, din colectivul de redactie mai facând parte si Garabet Ibraileanu si Demostene Botez.

15. Casa memoriala Costache Enescu, Dorohoi

Muzeul memorial ,, George Enescu” din Dorohoi este o casa în stil moldovenesc. Casa a fost construita în jurul anului 1881 si a locuit Costache Enescu tatal muzicianului pâna la 1919 (anul mortii) iar astazi adaposteste muzeul memorial ,, George Enescu” din Dorohoi. Enescu a pastrat aceasta casa, pentru ca venea adeseori la Dorohoi unde gasea locul potrivit pentru odihna si creatie. În camera sa de lucru si astazi se pastreaza Cvartetul de coarde op.30, Simfonia a-3-a compus de George Enescu.

14. Casa memorială Alexandru Vlahuță

Casa memoriala Alexandru Vlahuta de la Agapia este un muzeu memorial înfiintat în casa în care a locuit scriitorul Alexandru Vlahuta (1858-1919) în apropiere de Manastirea Agapia (judetul Neamt). Casa a fost construita din lemn în anul 1885.

13. Bojdeuca lui Ion Creangă

Bojdeuca lui Ion Creanga este o casa din cartierul Ticau, Iasi, în care a locuit între anii 1872 si 1889 marele povestitor Ion Creanga. Pragul acestei case a fost trecut si de Mihai Eminescu, bun prieten al lui Creanga. Casuta, având doua camere dispuse de o parte si de alta a unui antreu, a devenit muzeu memorial la 15 aprilie 1918, restaurari având loc în anii 1942 si 1985. Bojdeuca lui Ion Creanga este prima casa memoriala din România.

12. Casa memoriala Mihai Eminescu, Botosani

Casa memoriala Mihai Eminescu de la Ipotesti este un muzeu memorial amenajat în casa în care a trait poetul Mihai Eminescu (1850-1889) în satul Ipotesti din judetul Botosani.În anul 1850, familia caminarului Gheorghe Eminovici a cumparat o mosie în satul Ipotesti, unde va construi o casa cu toate acareturile ce pot întregi o gospodarie de oameni înstariti. Casa avea trei camere: salonul familiei, biroul tatalui lui Eminescu si dormitorul mamei si surorilor poetului. În aceasta casa a locuit familia Eminovici pâna în 1878.

11. Casa memoriala Nicolae Ceausescu

La iesirea din orasul Scornicesti, undeva pe partea stânga a drumului, ascunsa între niste nuci batrâni se afla casa în care s-a nascut si a crescut Nicolae Ceausescu.

10. Casa memorială George Bacovia

Casa memoriala George Bacovia din Bacau, deschisa publicului la 1 octombrie 1971, este casa în care parintii sai s-au mutat în primavara anului 1906.  Student fiind atunci la Bucuresti, la Facultatea de Drept, si venind acasa in vacanta de Paste, poetul a scris una din cele mai gingase ode inchinate primaverii din literatura romana, Note de primavara. În aceasta cladire, ce dateaza din ultimul deceniu al secolului XIX, în care poetul George Bacovia a locuit timp de 22 de ani (1906-1928), sunt pastrate numeroase obiecte de uz personal si piese de mobilier ce au apartinut poetului. În cele cinci încaperi destinate vizitarii sunt expuse manuscrise originale, documente si piese de patrimoniu.

9. Casa memorială Mihail Sadoveanu, Falticeni

Casa memoriala „Mihail Sadoveanu” din Falticeni este un muzeu memorial înfiintat în anul 1987 în municipiul Falticeni, judetul Suceava, în casa în care a trait între 1909-1918 scriitorul român Mihail Sadoveanu. Casa a fost construita la începutul secolului al XX-lea.

8. Casa memorială Cloșca

Casa memoriala Closca de la Carpinis este un muzeu ridicat recent lânga vatra casei în care a trait Ion Oarga (1747-1785), mai bine cunoscut sub porecla de Closca, unul din liderii proeminenti ai rascoalei taranilor ardeleni din 1784. Casa memoriala a fost ridicata în anii din urma din bârne de lemn închetorate cu scopul de a adaposti un mic muzeu. Muzeul este dedicat lui Ion Oarga, zis Closca, fiul satului Carpinis, erou al rascoalei de la 1784, si cuprinde exponate cu caracter istoric si etnografic.

7. Casa memorială Horea

Satul Fericet se afla la o distanta de 3 km de Horea. În acest sat s-a nascut unul, din conducatorii rascoalei taranesti din Transilvania, Horea (Vasile Nicola Ursu) (1731-1785). La marginea satului se afla casa memoriala, o casuta din lemn, în care s-a amenajat un mic muzeu

6. Casa memoriala Crisan

Casa natala Crisan (Marcu Giurgiu) se afla în satul cu acelasi nume (fost Vaca) din judetul Hunedoara. Casa memoriala Crisan a fost reconstruita în anul 1979, dupa o fotografie publicata de catre istoricul Ioan Lupas în anul 1934. Cladirea are aspectul unei case taranesti din secolul al XVIII-lea. Sunt expuse în cele doua încaperi si în anexe piese de etnografie din zona Ribisa (un interior de casa moseasca), obiecte reprezentative pentru istoria localitatii în care s-a nascut Gheorghe Crisan, arme albe si de foc din secolul al XVIII-lea, material foto-documentar referitor la rascoala taranilor români din Transilvania din 1784-1785.

5. Casa Memoriala Anton Pann

Casa care adaposteste expozitia memoriala Anton Pann, este un monument de arhitectura urbana, construit la jumatatea secolului al XVIII-lea, avand foisor si pivnita.

4. Casa Memorială Ion Luca Caragiale, Ploiesti

Casa Memoriala „Ion Luca Caragiale” se gaseste în orasul Ploiesti si a fost inaugurata în anul 1930, în Casa Dobrescu, cu ocazia sarbatoririi a 110 ani de la nasterea marelui dramaturg Ion Luca Caragiale. Casa Dobrescu a fost construita la sfârsitul secolului al XVIII-lea si prezinta un real interes din punct de vedere arhitectural, fiind reprezentativa pentru casele românesti vechi.

3. Casa memorială Mihail Sadoveanu, Vânatori-Neamt

În comuna Vânatori-Neamt, în imediata vecinatate cu Schitul Vovidenia se gaseste o cladire ce adaposteste, deopotriva, Casa memoriala Mihail Sadoveanu si Muzeul Visarion Puiu.

2. Casa memoriala Nichita Stanescu

Intre anii 1926-1927, Nicolae si Gheorghe, fiii lui Hristea N. Stanescu, construiesc, pe strada General Cernat nr. 2, „o casa alba cu un cat, fara ornament, amintind de casele taranesti din satele de câmpie” (Ioan Grigorescu).

1. Casa Memoriala Tudor Arghezi

Casa Memoriala Tudor Arghezi a aparut ca si muzeu memorial conform dorintei testamentare a lui Tudor Arghezi, in toamna anului 1974. Cunoscuta sub numele de „Martisor” si conceputa de Arghezi si sotia lui, Paraschiva, casa este compusa din parter si etaj si insumeaza 18 camere, plus dependinte. In curte se afla mormintele lui Tudor Arghezi si Paraschiva Arghezi, precum si mormantul binecunoscutului Zdreanta.