Capitale culturale europene

Bruxelles – Belgia (2000)

Brussels ( Belgium ) is considered the de facto capital of the European Union, having a long history of hosting a number of principal EU institutions within its European Quarter . The EU has no official capital, and no plans to declare one, but Brussels hosts the official seats of the European Commission, Council of the European Union, and European Council, as well as a seat (officially the second seat but de facto the most important one) of the European Parliament.

Bruxelles (Belgia) este considerată capitala de facto a Uniunii Europene, având o lungă istorie de găzduire a mai multor instituții principale ale UE în cartierul său european. UE nu are capitala oficiala și nu intenționează să o declare, dar Bruxelles găzduiește locurile oficiale ale Comisiei Europene, ale Consiliului Uniunii Europene și ale Consiliului European, precum și un loc (oficial al doilea loc, dar de facto cel mai importantă) a Parlamentului European.

Broodhuis

The Flemish name of this building translates to “The Bread House” due to the many centuries that the city’s bread market was held here. Fittingly, the building is now home to a museum focusing on the history of the city of Brussels. The exhibitions range from the middle ages to the present day and are set over multiple floors.

Numele flamand al acestei clădiri se traduce prin „Casa pâinii” datorită multor secole pe care piața de pâine din oraș a avut-o aici. În mod potrivit, clădirea găzduiește acum un muzeu care se concentrează pe istoria orașului Bruxelles. Expozițiile variază de la evul mediu până în prezent și sunt amplasate pe mai multe etaje.

Famous building: Maison du Roi (The King's House or Het Br… | Flickr

Van Buuren Museum and Gardens

Also rocking an extraordinary Art Deco interior, the Van Buuren Museum and Gardens is the result of two lifetimes worth of fierce patronage. David and Alice van Buuren spent three decades in the 20th century transforming their Uccle home into a total work of art, complete with an Erik Satie piano, Van Gogh paintings and the Heart Garden.

De asemenea, zguduind un interior Art Deco extraordinar, Muzeul și Grădinile Van Buuren este rezultatul a două vieți în valoare de patronaj acerb. David și Alice van Buuren au petrecut trei decenii în secolul al XX-lea transformându-și casa Uccle într-o operă totală de artă, completată cu un pian Erik Satie, tablouri Van Gogh și Grădina Inimii.

St Michael and St Gudula Cathedral

It’s the royals’ favoured coronation, marriage and state funeral spot, a seasonal go-to for Christmas carol concerts and “the purest flowering of the Gothic style” according to Victor Hugo. The monumental St Michael and St Gudula Cathedral atop Treurenberg Hill may have taken 300 years to complete, but its singular beauty now reigns supreme over Brussels’s skyline.

Este locul de încoronare, căsătorie și înmormântare de stat preferat de membrii familiei, un loc de joacă sezonier pentru concertele de colinde de Crăciun și „cea mai pură înflorire a stilului gotic”, potrivit lui Victor Hugo. Monumentalele Catedrale Sf. Mihail și Sf. Gudula de pe dealul Treurenberg ar fi putut dura 300 de ani până la finalizare, dar frumusețea sa singulară domnește acum asupra orizontului Bruxelles-ului.

Palais Royal

Although the royal family of Belgium now spend their lives at Laeken, the Royal Palace in Brussels remains as their official residence. The most notable room in the palace has a ceiling covered in the wings of beetles, forming an oddly beautiful mosaic.

Deși familia regală a Belgiei își petrece acum viața la Laeken, Palatul Regal din Bruxelles rămâne reședința lor oficială. Cea mai notabilă cameră din palat are un tavan acoperit în aripile gândacilor, formând un mozaic ciudat de frumos.

Le Botanique

Le Botanique was historically the botanical gardens of the city and still attracts a large number of guests in the modern day. The greenhouse, which dates back to the 19th Century, now regularly plays host to a range of performing arts and makes the place feel like more of a cultural centre than just a garden.

Le Botanique a fost istoric grădinile botanice ale orașului și atrage încă un număr mare de oaspeți în zilele moderne. Sera, care datează din secolul al XIX-lea, acum găzduiește în mod regulat o gamă largă de arte spectacol și face ca locul să se simtă mai degrabă ca un centru cultural decât doar o grădină.

Villa Empain

By the ’20s, Art Nouveau had made room for the more streamlined beauty of Art Deco, and again, Belgium was one of the first to embrace this daring new architectural style. With severe symmetry and rich materials, Villa Empain by Swiss architect Michel Polak is one of the movement’s masterpieces. Thanks to the Boghossian Foundation, the sprawling mansion is now open to the public and houses a culture and arts centre geared towards creating a dialogue between West and East.

Până în anii ’20, Art Nouveau făcuse loc pentru frumusețea mai raționalizată a Art Deco și, din nou, Belgia a fost una dintre primele care a îmbrățișat acest nou și îndrăzneț stil arhitectural. Cu o simetrie severă și materiale bogate, Villa Empain de arhitectul elvețian Michel Polak este una dintre capodoperele mișcării. Datorită Fundației Boghossian, conacul întins este acum deschis publicului și găzduiește un centru de cultură și arte orientat spre crearea unui dialog între Vest și Est.

Atomium

The Atomium, located in Heysel Park in the West of the city, is a jaw dropping model of an atom which just happens to be a whopping 100 metres tall. The sculpture was made in 1958 to welcome a new and atomic age to Belgium and is an accurate depiction of an iron molecule except that it is about 165 billion times larger.

Atomium, situat în Parcul Heysel, în vestul orașului, este un model de cădere a unui atom care se întâmplă să aibă o înălțime enormă de 100 de metri. Sculptura a fost realizată în 1958 pentru a întâmpina o nouă eră atomică în Belgia și reprezintă o descriere exactă a unei molecule de fier, cu excepția faptului că este de aproximativ 165 miliarde de ori mai mare.

Train World and Schaerbeek Station

Train enthusiasts will find the oldest preserved European locomotive and a lot more rolling gems at Train World. The place of their gathering since 2015 is the Schaerbeek Station, a stone-brick monument that has kept its authentic ticket hall to provide you with entry to the museum and a thorough understanding of the pioneering role Belgium played in the early railway industry.

Pasionații de trenuri vor găsi cea mai veche locomotivă europeană conservată și multe alte pietre prețioase la Train World. Locul adunării lor din 2015 este Gara Schaerbeek, un monument din cărămidă de piatră care și-a păstrat sala de bilete autentică pentru a vă oferi intrarea în muzeu și o înțelegere aprofundată a rolului de pionierat pe care Belgia l-a jucat în industria feroviară timpurie.

Musee Royaux Des Beaux Arts

The museum incorporates collections of modern and ancient art across a range of styles. Famous works at the museum include the Fall of Icarus and various paintings by the Antwerpen painter Peter Rubens. There are also works by Anthony Van Dyke and Hans Memling on display.

Muzeul încorporează colecții de artă modernă și antică într-o serie de stiluri. Lucrările celebre ale muzeului includ Căderea lui Icar și diverse picturi ale pictorului Antwerpen Peter Rubens. Sunt expuse și lucrări ale lui Anthony Van Dyke și Hans Memling.

Notre Dame Du Sablon

This spectacular Gothic cathedral began life in the 14th Century when it was used as a chapel by the Archer’s Guild. It was extensively expanded in the next century to the popularity and supposed healing powers of the Madonna statue located within. The statue was allegedly stolen by a husband and wife team of thieves in a rowing boat. The location of the statue is unknown but the story is commemorated by a lifesize model inside the building.

Această catedrală gotică spectaculoasă a început viața în secolul al XIV-lea, când a fost folosită drept capelă de către Archer’s Guild. A fost extins în secolul următor datorita popularitatii și presupuselor puteri de vindecare ale statuii Madonnei situate în interior. Statuia ar fi fost furată de o echipă de hoți de soț și soție într-o barcă cu vâsle. Locația statuii este necunoscută, dar povestea este comemorată de un model în mărime naturală în interiorul clădirii.

MIMA

A scion in the Brussels museum family since April 2016, the Millennium Iconoclast Museum of Art (MIMA) is determined to haul what they’ve dubbed ‘culture 2.0’ out of the shadowy periphery and into the limelight. Located inside the old Belle-Vue breweries and overlooking the canal, the MIMA showcases everything from graffiti to digital and subculture arts.

Scion al familiei muzeului din Bruxelles din aprilie 2016, Muzeul de Artă Iconoclast al Mileniului (MIMA) este hotărât să scoată ceea ce au numit „cultura 2.0” din periferia umbroasă și în centrul atenției. Situat în interiorul vechilor fabrici de bere Belle-Vue și cu vedere la canal, MIMA prezintă totul, de la graffiti la arte digitale și subculturale.

Old England Building

The Old England Building in Brussels was formerly a department store and was built in the very last year of the 19th Century. The building attracts visitors because of its stunning facade but also due to the fascinating and vast musical museum it houses. The museum is home to more than 2000 musical instruments with historic value and gives guests a chance to listen to many of them.

Clădirea Old England din Bruxelles a fost anterior un magazin universal și a fost construită chiar în ultimul an al secolului al XIX-lea. Clădirea atrage vizitatori datorită fațadei sale uimitoare, dar și datorită muzeului muzical fascinant și vast pe care îl găzduiește. Muzeul găzduiește peste 2000 de instrumente muzicale cu valoare istorică și oferă oaspeților șansa de a le asculta pe multe dintre ele.

Galeries Royales Saint-Hubert

The Galeries Royales Saint-Hubert is split up into three magnificent halls – the King’s Gallery, the Queen’s Gallery and the Princes’ Gallery – and provides a lush setting for a good window shop.

Galeries Royales Saint-Hubert este împărțit în trei săli magnifice – Galeria Regelui, Galeria Reginei și Galeria Prinților – și oferă un cadru luxuriant pentru o vitrină bună.

Cinquantenaire Park

The most regal-looking park in all of Brussels is again a brainchild of Leopold II. The Cinquantenaire Park’s grand triumphal arch commemorates Belgium’s 50th anniversary as a nation, and the historic goodness continues in three sprawling museums (Autoworld, the Royal Military Museum and the Cinquantenaire Museum).

Cel mai regal parc din Bruxelles este din nou creat de Leopold al II-lea. Marele arc de triumf al Parcului Cinquantenaire comemorează a 50-a aniversare a Belgiei ca națiune, iar bunătatea istorică continuă în trei muzee întinse (Autoworld, Muzeul Militar Regal și Muzeul Cinquantenaire).

Magritte Museum and Magritte House Museum

One focusses on showcasing the acclaimed paintings by Belgium’s most famed surrealist; the other on giving the public a sense of his private life. While the Magritte Museum on the Mont des Arts boasts essential works such as Empire of Light and Scheherazade, the Magritte House Museum, in the artist’s former Jette home, gives visitors an idea of how René Magritte lived and worked.

Unul se concentrează pe prezentarea picturilor aclamate de cel mai faimos suprarealist din Belgia; cealaltă, oferind publicului un sentiment al vieții sale private. În timp ce Muzeul Magritte de pe Mont des Arts se mândrește cu lucrări esențiale precum Imperiul Luminii și Șeherezada, Muzeul Casa Magritte, aflat în fosta casă Jette a artistului, oferă vizitatorilor o idee despre modul în care a trăit și a lucrat René Magritte.