Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part I)

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș

Biserica romano-catolică din Ocna Mureș, cu hramul Sf. Carol Borromeo, este un monument istoric aflat în centrul orașului Ocna Mureș.

The Roman Catholic Church in Ocna Mureș, dedicated to St. Carol Borromeo, is a historical monument located in the center of Ocna Mureș.

Biserica de lemn „Sf. Gheorghe” din Șpălnaca

Biserica este așezată într-un cadru pitoresc din sud-estul satului, fiind străjuită de clopotnița detașată și de arțarul cu trei tulpini. Pereții navei înscriu un dreptunghi, iar ai absidei, retrași față de aceștia,sunt ușor trapezoidali. În elevația interiorului se află o boltă comună,peste naos și pronaos, de formă semicilindrică, în timp ce absida are o formă semicilindrică ușor îngustată spre est, unde este intersectată cu un timpan înclinat. Deși la intrarea de vest este încrustat anul 1865, acesta nu este anul constucției, ci al renovării. În 1869 a fost finalizată ultima pictură, de către Profirie Șarlea de la Feisa.

The church is located in a picturesque setting in the southeast of the village, being guarded by the detached bell tower and the maple tree with three stems. The walls of the nave are rectangular, and those of the apse, set back from them, are slightly trapezoidal. In the elevation of the interior there is a common vault, over the nave and narthex, of semi-cylindrical shape, while the apse has a semi-cylindrical shape slightly narrowed to the east, where it is intersected with an inclined tympanum. Although 1865 is inlaid at the western entrance, this is not the year of construction, but of renovation. In 1869 the last painting was completed by Profirie Șarlea de la Feisa.

Biserica de lemn din satul Turdas, comuna Hoparta

Lacasul de cult dateaza din secolul al XVIII-lea si are hramul „Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril”. Este unul dintre cele mai importante obiective turistice din Transilvania.

The place of worship dates from the 18th century and is dedicated to the „Holy Archangels Michael and Gabriel”. It is one of the most important tourist attractions in Transylvania.

Biserica de lemn din Fărău

Tradiția consemnează aducerea ei din Sîniacov (comuna Ațintiș, Mureș) de la o mănăstire. Analiza construcției duce la concluzia că la refacerea sa au fost folosite două biserici. Una dintre acestea era aceea de pe loc, atestată în 1761-1762 ca ortodoxă cu 100 de familii. Ei îi aparține absida, de formă străveche, decroșată, pătrată; și prima parte a navei. În continuare, bolta navei, ca și pereții, sunt înădiți, alungindu-se cu materialul recuperat de la lăcașul adus din Sâniacob. Anul acestei refaceri, 1842, este înscris pe peretele de vest, lângă intrare însoțit de numele meșterului: Pantelimon din Sâniacob.

The tradition records her bringing from Sîniacov (Atentiș commune, Mureș) from a monastery. The analysis of the construction leads to the conclusion that two churches were used to restore it. One of these was the one on the spot, certified in 1761-1762 as Orthodox with 100 families. To her belongs the apse, of ancient form, detached, square; and the first part of the ship. Next, the vault of the ship, like the walls, are added, elongating with the material recovered from the place brought from Sâniacob. The year of this restoration, 1842, is inscribed on the west wall, near the entrance accompanied by the name of the craftsman: Pantelimon from Sâniacob.

Ansamblul bisericii reformate din Ighiu

Biserica actuală a fost construită la sfârșitul secolului al XVIII-lea (1781-1783). Poate fi integrată stilistic barocului târziu și rococoului. Din vechiul ansamblu a supraviețuit o parte din incinta fortificată, databillă în secolele XV-XVI, cu bastionul de la intrare, încorporat într-o construcție din 1712. În cimitirul din jurul bisericii se află mormântul savantului preiluminist Péter Bod (1712-1769), fost paroh reformat la Ighiu.

The current church was built at the end of the 18th century (1781-1783). It can be stylistically integrated into the late Baroque and Rococo. Of the old ensemble, part of the fortified enclosure survived, dating from the 15th-16th centuries, with the entrance bastion, incorporated in a construction from 1712. In the cemetery around the church is the tomb of the pre-Enlightenment scientist Péter Bod (1712-1769), former reformed parish priest in Ighiu.

Mănăstirea minorită din Aiud

Mănăstirea minorită din Aiud, cu hramul Sf. Elisabeta de Turingia, este un ansamblu de monumente istorice aflat pe teritoriul municipiului Aiud.

The Minority Monastery of Aiud, dedicated to St. Elizabeth of Thuringia, is a set of historical monuments located in the municipality of Aiud.

Biserica de lemn din Arieșeni

Conscripția lui Bucow, din 1760-1762, nu înregistrează așezarea, ea fiind amintită abia în 1909 sub numele de Lăpuș sau Lepuș, drept cătun al Scărișoarei. Mărturii istorice și artistice indică însă că Arieșeni, astăzi comună cu sate și crînguri, era deja, în secolul al XVIII-lea, un centru bine definit. Biserica de lemn, a fost ridicată în 1791, dar tradiția că ea a fost precedată de un lăcaș anterior, are motive de temei. În harta corespunzătoare acestei zone, realizată în cadrul Ridicării topografice iozefine (între 1764-1785), este deja figurată aici o biserică.

Bucow’s conscription, from 1760-1762, does not register the settlement, it being mentioned only in 1909 under the name of Lăpuș or Lepuș, as a hamlet of Scărișoara. However, historical and artistic testimonies indicate that Arieșeni, today a commune with villages and groves, was already, in the 18th century, a well-defined center. The wooden church was built in 1791, but the tradition that it was preceded by a previous place, has good reasons. In the map corresponding to this area, made during the Josephine Topographic Survey (between 1764-1785), a church is already shown here.

Biserica de lemn din Băgău

Biserica de lemn din Băgău, aflată în localitatea cu același nume din comuna Lopadea Nouă, județul Alba, este un vechi lăcaș de cult greco-catolic (azi, ortodox), ce datează din anul 1733. A suferit modificări și adăugiri în anii 1847 și 1955. Hramul bisericii este „Sf.Teodor Tiron”.

The wooden church from Băgău, located in the locality of the same name in Lopadea Nouă commune, Alba county, is an old Greek-Catholic place of worship (today, Orthodox), dating from 1733. It underwent modifications and additions in 1847 and 1955. The patron saint of the church is „St. Theodore Tiron”.

Biserica de lemn din Berghin

Avându-și originea în Gârbova de Sus, Alba, biserica este adusă la 1900 în Berghin, cumpărată fiind pentru suma de 360 de coroane. Folosită de comunitatea greco-catolică, biserica din Berghin avea și o „soră” ortodoxă, tot din lemn care a fost demolată spre anul 1960. Construirea actualei biserici de zid ce a determinat utilizarea bisericii vechi doar ocazional precum și alunecarea terenului au dus în final la dispariția monumentului.

Having its origin in Gârbova de Sus, Alba, the church is brought to Berghin in 1900, being bought for the amount of 360 crowns. Used by the Greek Catholic community, the church in Berghin also had an Orthodox „sister”, also made of wood, which was demolished around 1960. The construction of the current wall church, which led to the use of the old church only occasionally, at the disappearance of the monument.

Catedrala Sfânta Treime din Blaj

Catedrala Sfânta Treime din Blaj este un valoros edificiu baroc din Transilvania, construit între anii 1741 și 1749 după planurile arhitecților vienezi Anton și Johann Martinelli. Aceștia au folosit ca sursă de inspirație Biserica Iezuiților din Cluj, prima biserică catolică ridicată în Transilvania după Reformă. Lăcașul de cult este catedrală arhiepiscopală majoră a Bisericii Române Unite cu Roma.

The Holy Trinity Cathedral in Blaj is a valuable Baroque building in Transylvania, built between 1741 and 1749 according to the plans of the Viennese architects Anton and Johann Martinelli. They used as a source of inspiration the Jesuit Church in Cluj, the first Catholic church built in Transylvania after the Reformation. The place of worship is the major archbishopric cathedral of the Romanian Church United with Rome.

Biserica de lemn din Tău

Considerente de ordin istoric și constructiv fixează construcția în sec. al XVIII-lea, anul1820 marcând o etapă importantă de renovare, prin prelungirea, cu cel puțin trei metri, a navei spre vest și lărgirea pereților absidei. Acest lăcaș este posibil să fi fost edificat în 1733, fiind atestat de istoricul parohiei din anul 1780. Pereții înscriu un plan dreptunghiular cu absida, care este decroșată, poligonală cu cinci laturi.

Historical and constructive considerations fix the construction in sec. 18th century, the year 1820 marking an important stage of renovation, by extending, by at least three meters, the nave to the west and widening the walls of the apse. This place may have been built in 1733, being attested by the parish historian from 1780. The walls have a rectangular plan with an apse, which is detached, polygonal with five sides.