Monumente istorice din Romania

Monumente istorice jud Alba, România – Biserici din secolul XVIII / Historical monuments Alba, Romania – Churches from the 18th century (part II)

Biserica Grecilor din Blaj

În secolul al XVIII-lea s-au așezat la Blaj mai mulți călugări greci uniți cu Roma. Cel mai proeminent a fost ieromonahul Leontie Moschonas, un învățat călugăr grec din insula Naxos, care a venit la Blaj împreună cu episcopul Inocențiu Micu, care l-a numit arhimandrit. Moschonas a pus bazele bibliotecii din Blaj și a murit la Blaj în 1758. Biserica își are numele de la călugării greci care au deservit-o inițial.

In the 18th century, several Greek monks united with Rome settled in Blaj. The most prominent was the hieromonk Leontie Moschonas, a learned Greek monk from the island of Naxos, who came to Blaj with Bishop Innocent the Little, who named him archimandrite. Moschonas founded the library in Blaj and died in Blaj in 1758. The church takes its name from the Greek monks who originally served it.

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș

Biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Cărpiniș este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Cărpiniș; comuna Gârbova.

The Church of the Assumption of the Blessed Virgin in Cărpiniș is a historical monument located on the territory of Cărpiniș village; Gârbova commune.

Biserica Sfântul Nicolae din Cib

Biserica Sfântul Nicolae din Cib este un monument istoric aflat pe teritoriul satului Cib, comuna Almașu Mare.

The Church of Saint Nicholas from Cib is a historical monument located on the territory of Cib village, Almașu Mare commune.

Biserica de lemn din Dealul Geoagiului

Edificată în anul 1742, conform unei inscripții de pe ancadramentul intrării („1742, Panta Crăciun meșter”), biserica de lemn cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” are un plan simplu, dreptunghiular, cu pronaos, naos și absida poligonală cu cinci laturi. Naosul și absida sunt acoperite cu câte o boltă în leagăn, cea a altarului fiind intersectată pe est la capătul laturilor lungi, printr-un timpan, racordat cu restul laturilor printr-o suprafață trapezoidală.

Built in 1742, according to an inscription on the entrance frame („1742, Panta Crăciun meșter”), the wooden church dedicated to the „Holy Archangels Michael and Gabriel” has a simple, rectangular plan, with a narthex, nave and polygonal apse with five swill. The nave and the apse are covered with a vault in the cradle, that of the altar being intersected on the east at the end of the long sides, by a tympanum, connected with the rest of the sides by a trapezoidal surface.

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din Galda de Jos

Pe locul unei mai vechi biserici, a fost zidită, in 1732 – dată menționată de Șematismul de la Blaj, biserica „Nașterea Mariei”, monument care îmbină foarte armonios formele unei construcții de zid cu un acoperiș tipic pentru bisericile de lemn. De plan dreptunghiular, compartimentat cu absida semicirculară decroșată. Cupola de zid pe altar, naos cu bolta semicilindrica de lemn, pronaos tavanit, turn-clopotnita de lemn pe pronaos. Se mai păstrează pictura murală în navă (1752) și resturi de picturi mai vechi pe tâmpla de zid.

On the site of an older church, was built, in 1732 – mentioned by the Schematism of Blaj, the church „Nașterea Mariei”, a monument that very harmoniously combines the shapes of a wall construction with a roof typical of wooden churches. Rectangular in plan, compartmentalized with a detached semicircular apse. Dome wall on the altar, nave with semi-cylindrical wooden vault, ceilinged narthex, wooden bell tower on the narthex. The mural painting in the nave (1752) and the remains of older paintings on the wall temple are still preserved.

Biserica de lemn din Găbud

Biserica de lemn din Găbud a fost inițial ridicată în satul Gheja, înglobat astăzi în orașul Luduș.  A fost vândută apoi credincioșilor din Găbud care au desfăcut-o și transportat-o pe locul actual. În noua așezare, bisericii i s-au făcut reparații cu modificări, importantă fiind alungirea sa printr-o travee intercalată în navă. O singură boltă, semicilindrică, acoperă partea originară a navei, bolta absidei fiind intersectată de timpanul continuat direct prin peretele de est. Planul bisericii este dreptunghiular, cu absida decroșată, pătrată , vădind preluarea de la lăcașul anterior, a acestei străvechi forme a ahitecturii de lemn.

The wooden church from Găbud was originally built in the village of Gheja, incorporated today in the town of Luduș. It was then sold to the believers in Găbud who unpacked it and transported it to its current location. In the new settlement, the church was repaired with modifications, it being important to extend it through a bay interspersed in the nave. A single vault, semi-cylindrical, covers the original part of the nave, the vault of the apse being intersected by the tympanum continued directly through the east wall. The plan of the church is rectangular, with a detached, square apse, showing the takeover from the previous place, of this ancient form of wooden architecture.

Biserica de lemn din Gârda de Sus

Amplasată lângă șoseaua Câmpeni-Arieșeni, în vecinătatea centrului localității, biserica de lemn „Nașterea Sf. Ioan Botezătorul” impresionează prin silueta marcată de turnul cu coif înalt. Construit după un plan dreptunghiular, cu altarul pentagonal decroșat, fără pridvor, edificiul ridicat din lemn de brad, tencuit la exterior, surprinde prin rafinamentului decorului de arhitectură sculptat. Ancadramentul ușii situate pe latura vestică a pronaosului, consolele laturii vestice, golurile în acoladă cu colțuri, spre altar, vădesc măiestria meșterului care a ridicat biserica în 1792.

Located near the Câmpeni-Arieșeni road, near the center of the town, the wooden church „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” impresses with its silhouette marked by the tower with a high helmet. Built according to a rectangular plan, with a detached pentagonal altar, without a porch, the tall edifice made of fir wood, plastered on the outside, surprises with the refinement of the sculpted architectural decoration. The frame of the door located on the western side of the narthex, the consoles on the western side, the gaps in the braces with corners, towards the altar, show the mastery of the craftsman who built the church in 1792.

Biserica de lemn din Goiești

Biserica de lemn din Goiești este un lăcaș de cult înălțat în secolul al XVIII-lea (1712), construit după un plan simplu, cu naos și pronaos dreptunghiular și o absidă poligonală, decroșată, cu cinci laturi. Dacă naosul și altarul au fost acoperite cu o boltă semicilindrică, pronaosul a fost tăvănit, deasupra lui înălțându-se un turn zvelt, cu fleșă. Pictura din interior, realizată la 1791, an consemnat pe bolta naosului, a fost atribuită lui Simion Silaghi, din Abrud, asemenea icoanelor împărătești ale iconostasului realizate la 1790. Candelabrul din lemn este datat tot din 1791.

The wooden church from Goiești is a place of worship erected in the 18th century (1712), built according to a simple plan, with a rectangular nave and narthex and a polygonal apse, detached, with five sides. If the nave and the altar were covered with a semi-cylindrical vault, the narthex was ceilinged, above it a slender tower with a spire. The interior painting, made in 1791, recorded on the vault of the nave, was attributed to Simion Silaghi, from Abrud, like the royal icons of the iconostasis made in 1790. The wooden chandelier is also dated from 1791.

Biserica de lemn din Sartăș

Biserica monument istoric Sartăș, cu hramul Pogorârea Sfântului Duh, este așezată în cimitir, pe deal, în partea de nord-est a satului. Data construcției nu se poate preciza deoarece documentele nu s-au păstrat, dar după inscripția legată de pictură se poate deduce că a fost construită înainte de 1780. Cu prilejul renovărilor, a măririi părții de vest, cu noua intrare, a înlocuirii ancadramentelor, a dispărut și inscripția de ridicare a bisericii. Datarea ante quem a acesteia o constituie prima etapă de pictură, anul 1780.

The Sartăș historical monument church, dedicated to the Descent of the Holy Spirit, is located in the cemetery, on the hill, in the northeastern part of the village. The date of construction cannot be specified because the documents have not been preserved, but after the inscription related to the painting it can be deduced that it was built before 1780. On the occasion of renovations, enlargement of the western part, disappeared and the inscription of the erection of the church. Its ante quem dating is the first stage of painting, 1780.

Biserica Sfinții Arhangheli din Horea

Biserica Sfinții Arhangheli din Horea este o biserică ortodoxă din județul Alba, monument istoric și de arhitectură. În anii 2010, după construcția unei biserici ortodoxe din beton, vechiul monument a fost lăsat în paragină.

The Church of the Holy Archangels in Horea is an Orthodox church in Alba County, a historical and architectural monument. In 2010, after the construction of a concrete Orthodox church, the old monument was abandoned.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s