Capitale culturale europene

Dublin – Irlanda (1991)

Unique Doors of Dublin

An urban legend says that the famous writers George More and Oliver St. John Gogarty, ardent followers of the „glass”, when they left frequented places, in the middle of the night, faced the impossibility of recognizing their own home. So they always hit someone else’s house. Finally, one of the two, exasperated by the repeated confusions, painted his door green. The other did not give up and chose the color red. Another legend says that when Queen Victoria of Great Britain died, the Irish people, as a sign of joy, decided to celebrate the moment by knocking on the doors in all the colors of the rainbow. The most popular version, however, suggests that these wonderful colors of Irish doors are the result of Irish women’s efforts to bring their husbands home. It is already known that Irish men are famous for their passion for alcohol, and this passion causes them to never get home. To avoid embarrassing situations, the Irish wives colored the doors of the houses in different colors so that they could more easily recognize their home. Honestly, all the legends are just as interesting, and if you ask the locals, you might get different answers. To get into the typical Irish atmosphere, I recommend you to „haunt”, if you have the rest, the streets of Dublin. The architecture here differs from that of other European cities in its lack of finesse. Nothing is perfectly polished here. Most buildings still seem to be under construction, the exterior walls being made of brick or unpainted vaults. That is why Irish doors are so well known. They light up the gray of the city, not only by the color, but also by the original locks, buttons and handles. But going back to the colors, most doors are painted in opaque, strong shades, over which a layer of gloss is applied. Pastel colors appear quite rarely in the landscape, most being red, green, blue or yellow.

O legenda urbana spune ca faimosii scriitori George More si Oliver St. John Gogarty, adeptii infocati ai „paharului”, atunci cand paraseau localuri frecventate, la mijlocul noptii, se confruntau cu imposibilitatea de a-si recunoaste propria locuinta. Asa ca nimereau intotdeuna in casa altcuiva. In cele din urma, unul dintre cei doi, exasperat de confuziile repetate, si-a vopsit usa in culoarea verde. Celelalt nu s-a lasat mai prejos si a ales culoarea rosie. O alta legenda spune ca atunci cand regina Victoria a Marii Britanii a decedat, poporul irlandez, in semn de bucurie, a decis sa celebreze momentul picatand usile in toate culorile curcubeului. Cea mai populara versiune insa, sugereaza ca aceste culori minunate ale usilor irlandeze sunt rezultatul eforturilor femeilor irlandeze de a-si aduce sotii acasa. Se stie deja ca barbatii irlandezi sunt faimosi pentru pasiunea lor pentru alcool, iar aceasta patima ii determina sa nu ajunga niciodata la ei acasa. Pentru a evita situatiile jenante, sotiile irlandezilor au colorat usile caselor in culori distincte pentru ca acestia sa-si recunoasca mai usor locuinta. Ce-i drept, toate legendele sunt la fel de interesante, iar daca ii intrebi pe localnici, s-ar putea sa primesti raspunsuri diferite. Ca sa intri in atmosfera tipic irlandeza, iti recomand sa „bantui”, daca ai ragazul, si strazile orasului Dublin. Arhitectura de aici se deosebeste de cea a altor orase europene prin lipsa de finete. Nimic nu este perfect slefuit aici. Cele mai multe cladiri par inca in stadiul de constructie, peretii exteriori fiind din caramida sau boltari netencuiti. Tocmai de aceea usile irlandeze sunt atat de cunoscute. Acestea lumineaza gri-ul orasului, nu numai prin culoare, dar si prin incuietorile, butonii si manerele originale. Revenind insa la culori, cele mai multe usi sunt vopsite in nuante opace, puternice, peste care este aplicat un strat de luciu. Culorile pastelate apar destul de rar in peisaj, cele mai multe fiind rosii, verzi, albastre sau galbene.

Leo Burdocks

Leo Burdocks Fish n’ Chips is so good in fact that they even have a ‘Wall of Fame’. The original Burdocks has been around since 1913. They were serving up piping hot food during both World Wars and the 1916 Rising, when Ireland gained its independence from Britain.

Leo Burdocks Fish n ’Chips este atât de bun de fapt, încât chiar au un„ Zid al Famei ”. Burdocks-ul original a existat încă din 1913. În timpul războaielor mondiale și al răscoalei din 1916, când Irlanda și-a câștigat independența față de Marea Britanie, serveau mâncăruri fierbinți.

Christ Church Cathedral

Christ Church is a highlight of Dublin due to its stunning architecture, its 12th-century crypt and of course the sound of the bells which have rung out over the city’s medieval center for hundreds of years.

Biserica Hristos este un punct culminant al Dublinului datorită arhitecturii sale uimitoare, a criptei sale din secolul al XII-lea și, bineînțeles, a sunetului clopotelor care au sunat peste centrul medieval al orașului de sute de ani.

The Hungry Tree At King’s Inns

The Hungry Tree is just one of many bizarre, mystical things to do in Ireland. Its “upper lip” sits on the top of the bench’s backrest about to eat it completely. This 80-year-old tree is a plane, a popular species in this city in the 19th Century. The scenic, lush grounds are excellent for a leisurely stroll, and you can then visit the Hungry Tree to just stare at it.

Arborele Flămând este doar unul dintre multele lucruri bizare și mistice de făcut în Irlanda. „Buza superioară” se află pe partea superioară a spătarului băncii, pe punctul de a o mânca complet. Acest copac vechi de 80 de ani este un avion, o specie populară în acest oraș în secolul al XIX-lea. Terenul pitoresc, luxuriant, este excelent pentru o plimbare pe îndelete și puteți vizita apoi Arborele Flămând pentru a vă uita la el.

Oscar Wilde Statue

The Oscar Wilde Statue sits at a corner of Merrion Square Park, just opposite where this famous Irish poet and playwright lived for some years. It consists of a statue and two pillars; a statue of Oscar Wilde, his wife Constance Lloyd and a statue of Dionysus. Each detail shows the attention to detail given to the entire sculpting process. For instance, the statue of Oscar Wilde reclines on a rock hewn from Wicklow Mountains. To add personality and color, the sculptor used a variety of colored stones.

Statuia Oscar Wilde se află într-un colț al Parcului Merrion Square, chiar vizavi de locul în care acest faimos poet și dramaturg irlandez a trăit câțiva ani. Este format dintr-o statuie și doi stâlpi; o statuie a lui Oscar Wilde, a soției sale Constance Lloyd și a statuii lui Dionis. Fiecare detaliu arată atenția acordată detaliilor acordate întregului proces de sculptură. De exemplu, statuia lui Oscar Wilde se așază pe o piatră cioplită din Munții Wicklow. Pentru a adăuga personalitate și culoare, sculptorul a folosit o varietate de pietre colorate.

St. Michan Church Mummies

St. Michan’s Church isn’t an old fashioned chapel where you explore pews and beautiful murals. Instead, expect a crypt tour of 17th to 19th Century vaults full of mummified people. Tombstones dot the lush churchyard. A narrow, eerie stairway leads you to the undercroft where you find five vaults. Noteworthy mummies are the rebellious 1798 Sheares brothers who were executed, a nun’s mummy and a strange one-handed mummy. You’ll also see the Crusader, an 800-year-old mummy that is over six feet tall! Despite hundreds of years in the vaults, it seems the actual enemy of this hidden attraction is the living, not decay. A few cases of vandalism have rocked headlines over the years.

Biserica Sf. Michan nu este o capelă de modă veche în care explorați strane și picturi murale frumoase. În schimb, așteptați un tur al criptei din bolțile din secolele al XVII-lea și al XIX-lea pline de oameni mumiți. Pietrele funerare punctează curtea luxuriantă a bisericii. O scară îngustă, ciudată, vă duce la subsol, unde găsiți cinci seifuri. Mumii de remarcat sunt rebelii frați Sheares din 1798 care au fost executați, mumia unei călugărițe și o mumie ciudată cu o singură mână. Veți vedea și Crusader, o mumie veche de 800 de ani, care are o înălțime de peste 6 metri! În ciuda sutelor de ani în seifuri, se pare că inamicul real al acestei atracții ascunse este cel viu, nu decăderea. Câteva cazuri de vandalism au zguduit titlurile de-a lungul anilor.

Sweny’s Pharmacy

Get ready for an exceptional journey through Irish literary history. Sweny’s Pharmacy is one of the attractions that take you into the fictional life of one of the world’s feted books, Ulysses. In 1847, this quaint but refurbished pharmacy was a general practitioner’s office. Six years later, the office turned into a pharmacy. Now, volunteers keep the place running as a historical attraction, with medicines, prescriptions and photographs arranged neatly in glass cabinets. There are dozens of second-hand books if you care to read, and lemon-scented soap on the mahogany counter so you can relive the moments Leopold Bloom spent waiting for Frederick William Sweny to serve him.

Pregătește-te pentru o călătorie excepțională prin istoria literară irlandeză. Farmacia lui Sweny este una dintre atracțiile care te duc în viața fictivă a uneia dintre cărțile luminoase ale lumii, Ulysses. În 1847, această farmacie ciudată, dar renovată, era un cabinet de medic generalist. Șase ani mai târziu, biroul s-a transformat într-o farmacie. Acum, voluntarii păstrează locul funcționând ca o atracție istorică, cu medicamente, rețete și fotografii aranjate îngrijit în dulapuri de sticlă. Există zeci de cărți la mâna a doua, dacă vrei să le citești, și săpun cu miros de lămâie pe tejgheaua din mahon, astfel încât să poți retrăi momentele pe care Leopold Bloom le-a petrecut așteptând ca Frederick William Sweny să-l servească.

The Hairy Lemon

Traditional Irish music, or trad, is one reason many people visit Ireland. And The Hairy Lemon Pub is certainly unconventional… you never know what you’ll find in this aptly-named green and yellow 19th-century house. You can grab a seat, but you won’t be sitting for long — Irish dancing on the tables in no time. The Hairy Lemon is also known for their traditional Irish food like Dublin Coddle, Cottage Pie and Irish Stew.

Muzica tradițională irlandeză, sau trad, este unul dintre motivele pentru care mulți oameni vizitează Irlanda. Și Hairy Lemon Pub este cu siguranță neconvențional … nu știi niciodată ce vei găsi în această casă din secolul al XIX-lea, numită în mod corespunzător, verde și galben. Puteți lua un loc, dar nu veți sta mult timp – dansul irlandez pe mese în cel mai scurt timp. Lămâia păroasă este, de asemenea, cunoscută pentru mâncarea tradițională irlandeză, cum ar fi Dublin Coddle, Cottage Pie și Irish Stew.

The Hellfire Club

With beautiful forest trails and an incredible view over Dublin, the Hellfire Club might seem like a peaceful escape from the city at first, but once you make it to the lodge at the top of the hill you will start to realize that there is much more than meets-the-eye.  At the top of the hill you’ll find the haunted remains of the unusual Irish Hellfire Club, where the members were believed to be Satanists and Devil-worshipers — inviting the Devil to join them for dinner each night.

Cu trasee forestiere frumoase și o priveliște incredibilă asupra Dublinului, Hellfire Club ar putea părea la început o evadare pașnică din oraș, dar odată ce ajungeți la cabana din vârful dealului, veți începe să vă dați seama că există mult mai multe decât întâlnește. În partea de sus a dealului veți găsi rămășițele bântuite ale clubului irlandez neobișnuit Hellfire, unde membrii erau considerați a fi sataniști și adoratori ai diavolului – invitându-l pe diavol să li se alăture la cină în fiecare seară.

National Leprechaun Museum

Visit Dublin’s Jervis Street to explore Ireland through its folklore at the National Leprechaun Museum. Shows start from mid-morning to six O’clock. As the museum’s marketing brochure suggests, night shows, through the weekend, are for the fearless, the ones who don’t experience nightmares after a tour of the twisted folklore of Ireland. The experience starts when you step into the first room with large furniture depicting you are now as small as a leprechaun. As you take the imaginary trip into the world of leprechauns, the guide takes you through various rooms while narrating Irish myths. Each room has a different artistic setting of the Irish folklore world. Various cinematic effects, such as illusions, turn the museum into a mystical trail.

Vizitați Jervis Street din Dublin pentru a explora Irlanda prin folclorul său la National Leprechaun Museum. Spectacolele încep de la jumătatea dimineții până la ora șase. Așa cum sugerează broșura de marketing a muzeului, spectacolele de noapte, în weekend, sunt destinate celor neînfricați, cei care nu experimentează coșmaruri după un tur al folclorului răsucit al Irlandei. Experiența începe când pășiți în prima cameră cu mobilier mare care vă arată că sunteți acum la fel de mic ca un spiriduș. În timp ce faceți călătoria imaginară în lumea spiridușilor, ghidul vă duce prin diferite camere în timp ce povestește miturile irlandeze. Fiecare cameră are un decor artistic diferit al lumii folclorului irlandez. Diverse efecte cinematografice, cum ar fi iluziile, transformă muzeul într-o pistă mistică.

Oratory Of The Sacred Heart

Art lovers have another place to marvel at just outside the city of Dublin by exploring this small chapel in Dun Laoghaire. It took Sister Concepta Lynch took 16 years to complete a stunning mural across the interior of the oratory. This small church was built to commemorate the end of the First World War. Upon installation of the Sacred Heart statue, Sister Concepta, a nun, started brightening up the wall behind the statue using a distinct painting style.

Iubitorii de artă au un alt loc pentru a se minuna chiar în afara orașului Dublin explorând această mică capelă din Dun Laoghaire. Surorii Concepta Lynch i-a luat 16 ani pentru a finaliza o pictură murală uimitoare în interiorul oratorului. Această mică biserică a fost construită pentru a comemora sfârșitul primului război mondial. La instalarea statuii Sacred Heart, sora Concepta, o călugăriță, a început să lumineze peretele din spatele statuii folosind un stil de pictură distinct.

Samuel Becket Bridge

Built in 2009, Santiago Clatrava, the architect, brought out the shape of the Irish harp with cable suspension forming strings from one edge of River Liffey the other. With its white color, you can see right over the bridge to the other side of the river. This bridge serves both vehicular and pedestrian traffic.

Construit în 2009, Santiago Clatrava, arhitectul, a scos la iveală forma harpei irlandeze cu suspensie de cablu formând corzi de pe o margine a râului Liffey pe cealaltă. Cu culoarea sa albă, puteți vedea chiar deasupra podului către cealaltă parte a râului. Acest pod servește atât circulația vehiculelor, cât și a pietonilor.

The Church

The Church is not what its name may make it seem. In fact, The Church used to originally be called St. Mary’s church; however, it closed in 1964 and was eventually restored and converted into a popular bar and nightclub in 2007. On the main floor, you can find a magnificent island bar that almost spans the length of the church, complete with booths, tables and bar stools for guests and a small stage that plays live traditional Irish music.

Biserica nu este ceea ce numele ei ar putea face să pară. De fapt, Biserica se numea inițial biserica Sfânta Maria; cu toate acestea, a închis în 1964 și a fost în cele din urmă restaurată și transformată într-un popular bar și club de noapte în 2007. La etajul principal, puteți găsi un magnific bar insular, care se întinde aproape pe toată lungimea bisericii, completat cu cabine, mese și scaune de bar. pentru oaspeți și o mică scenă care cântă muzică tradițională irlandeză live.

The Guinness Storehouse Factory

Located in the heart of St. James’ Gate Brewery, the Guinness Storehouse is one of the most popular tourist attractions in all of Ireland. In fact, the interior is designed to look exactly like a pint of Guinness itself and is known to be the largest pint in the world. A ticket to the Guinness factory will take you on a tour through seven floors of Irish brewing history, where you will learn all about the Guinness family, as well as how the beloved stout beer is meticulously crafted to perfection.

Situat în inima fabricii de bere St. James ’Gate, Guinness Storehouse este una dintre cele mai populare atracții turistice din toată Irlanda. De fapt, interiorul este conceput să arate exact ca o halbă de Guinness în sine și este cunoscut a fi cea mai mare halbă din lume. Un bilet la fabrica Guinness vă va duce într-un tur prin șapte etaje ale istoriei fabricării berii irlandeze, unde veți afla totul despre familia Guinness, precum și despre modul în care iubita bere robustă este minuțios realizată la perfecțiune.

Abandoned Prison of Kilmainham Gaol

An absolute must-see destination for all history lovers, Kilmainham Gaol is an abandoned prison that offers guided tours of its restored quarters. Your guide will take you through the history of the jail, detailing the extremely poor treatment of inmates during that time, along with countless other interesting facts about the politics and restoration of the prison. You will leave this tour with a much broader understanding of this devastating time in Irish history.

O destinație absolut obligatorie pentru toți iubitorii de istorie, Kilmainham Gaol este o închisoare abandonată care oferă tururi ghidate în cartierele sale restaurate. Ghidul dvs. vă va duce prin istoria închisorii, detaliind tratamentul extrem de slab al deținuților din acea perioadă, împreună cu nenumărate alte fapte interesante despre politica și restaurarea închisorii. Vei părăsi acest turneu cu o înțelegere mult mai largă a acestui timp devastator din istoria Irlandei.

The Old Jameson Distillery

The Old Jameson Distillery, located just off Smithfield Square. This location previously used to be the original site where Jameson whiskey was manufactured and distilled until it stopped production in the early 1970s. A tour of the old distillery will take you through the history and process of creating the refined whiskey, along with the unique opportunity to take part in a comparative whiskey-tasting experience. At the end of the tour, you will be given an exclusive Whiskey Taster Certificate to officially certify your knowledge in traditional Irish whiskey.

Distileria Old Jameson, situată chiar lângă Smithfield Square. Această locație a fost anterior locul inițial în care whisky-ul Jameson a fost fabricat și distilat până când a încetat producția la începutul anilor 1970. Un tur al vechii distilerii vă va duce prin istoria și procesul de creare a whiskyului rafinat, împreună cu ocazia unică de a participa la o experiență comparativă de degustare a whisky-ului. La sfârșitul turului, vi se va oferi un certificat exclusiv de Whisky Taster pentru a vă certifica oficial cunoștințele despre whisky-ul irlandez tradițional.

Ha’penny Bridge

A strikingly unique white-picketed beauty, the Ha’penny Bridge is famously known as the first pedestrian bridge to span over the river Liffey. Its name was derived from the price pedestrians had to pay (a “halfpenny”) to cross the bridge back when it was built in 1816. Today, it has become one of the main “monuments” or structures that identify Dublin – appearing on postcards, tourism brochures, books and memorabilia.

O frumusețe deosebit de unică cu pichete albi, Podul Ha’penny este cunoscut ca primul pod pietonal care se întinde peste râul Liffey. Numele său a fost derivat din prețul pe care trebuiau să-l plătească pietonii (un „jumătate de penny”) pentru a trece podul înapoi când a fost construit în 1816. Astăzi, a devenit unul dintre principalele „monumente” sau structuri care identifică Dublinul – care apare pe cărțile poștale , broșuri de turism, cărți și suveniruri.

Phoenix Park

A humongous walled park (about 1,700 acres) that lies just about 2 miles from downtown Dublin, Phoenix Park is more than just your ordinary park. In fact, aside from the long stretches of green and multitude of incredible trees and plants, it is also home to the Dublin Zoo, a sports field, the Wellington Monument, and both the Presidential and US Ambassador’s Residences.

Phoenix Park este mai mult decât un parc obișnuit. De fapt, în afară de întinderile lungi de verde și multitudinea de copaci și plante incredibile, găzduiește și grădina zoologică din Dublin, un teren de sport, monumentul Wellington și atât rezidențele prezidențiale, cât și cele ale ambasadorului SUA.

Glasnevin Cemetery Museum

The Glasnevin Cemetery Museum is an atypical, but thoroughly interesting way to take in some Irish history. During your tour, you’ll get to wander through some of the various graveyards of famous Irish political figures, poets, writers and other people of interest, along with hearing some very informative commentary about each person, and the political history of Ireland.

Muzeul Cimitirului Glasnevin este un mod atipic, dar complet interesant de a lua în considerare istoria Irlandei. În timpul turneului dvs., veți putea rătăci prin câteva dintre cimitirele unor celebre figuri politice irlandeze, poeți, scriitori și alte persoane de interes, împreună cu auzirea unor comentarii foarte informative despre fiecare persoană și despre istoria politică a Irlandei.

Trinity College Library

An incredible architectural wonder, and a room most bibliophiles would only dream of finding themselves in, the Trinity College Library is the largest library in all of Ireland. It is also home to the famous Book of Kells – an ornate, beautifully-illuminated manuscript containing all of the four Gospels of the New Testament that’s over 1000 years old. Its most famous section, known as The Long Room, has been known to resemble the Jedi Archives in Star Wars. Unfortunately, the main library is only open to staff, graduates and students of the university, but that doesn’t stop tourists from taking a gander at the Old Library that’s open to visitors.

O minune arhitecturală incredibilă și o cameră în care majoritatea bibliofililor ar visa doar să se găsească, Biblioteca Trinity College este cea mai mare bibliotecă din toată Irlanda. De asemenea, găzduiește faimoasa Carte a lui Kells – un manuscris ornamentat, frumos iluminat, care conține toate cele patru Evanghelii ale Noului Testament, vechi de peste 1000 de ani. Cea mai faimoasă secțiune a sa, cunoscută sub numele de Camera lungă, se știe că seamănă cu arhivele Jedi din Star Wars. Din păcate, biblioteca principală este deschisă doar personalului, absolvenților și studenților universității, dar acest lucru nu îi împiedică pe turiști să ia o bătaie de cap la biblioteca veche deschisă vizitatorilor.

The Roses at Dublin’s National Botanic Gardens

The National Botanic Gardens is such great place to visit – both with families or as a solo traveler. With so many plants, flowers and other special things to see, you can easily spend an entire day getting lost roaming throughout these lush gardens. Make sure to bring your camera, as some of the most beautiful parts of your visit includes a sculpture garden, a vegetable garden designed to look like an old castle or the glass houses.

Grădina Botanică Națională este un loc minunat de vizitat – atât cu familiile, cât și ca călător solo. Cu atât de multe plante, flori și alte lucruri speciale de văzut, puteți petrece cu ușurință o zi întreagă pierzându-vă în roaming prin aceste grădini luxuriante. Asigurați-vă că aduceți camera, deoarece unele dintre cele mai frumoase părți ale vizitei dvs. includ o grădină de sculpturi, o grădină de legume concepută pentru a arăta ca un castel vechi sau casele de sticlă.

The Little Museum of Dublin

The Little Museum of Dublin is the perfect way to get a little bit of all types of history mashed up into one excellent and informative tour. As most of the artifacts and ephemera are donated by people in Dublin, every object in the museum has its own unique story. Although the museum may be ‘little’, it is definitely packed with enough knowledge and history to stand up to one of the bigger museums in the city.

Muzeul Mic din Dublin este modalitatea perfectă de a obține un pic din toate tipurile de istorie amestecate într-un tur excelent și informativ. Deoarece majoritatea artefactelor și efemerelor sunt donate de oameni din Dublin, fiecare obiect din muzeu are propria sa poveste unică. Deși muzeul poate fi „mic”, acesta este cu siguranță plin de suficiente cunoștințe și istorie pentru a face față unuia dintre cele mai mari muzee din oraș.

The Spire of Dublin

The Spire stands proudly in the center of O’Connell street towering approximately 120 meters above ground. This completely stainless-steel structure is about 3 meters in diameter at the base and 15 centimeters at its apex. On sunny days, you can notice its exterior being gently illuminated by the sun – lighting up the monument for all to see. The tip of the structure is also lit up by an external light source at nighttime in order to act as a beacon in the night sky.

Spire se află cu mândrie în centrul străzii O’Connell, înălțându-se la aproximativ 120 de metri deasupra solului. Această structură complet din oțel inoxidabil are aproximativ 3 metri în diametru la bază și 15 centimetri la vârf. În zilele însorite, puteți observa exteriorul său fiind ușor luminat de soare – iluminând monumentul pentru ca toți să îl vadă. Vârful structurii este, de asemenea, luminat de o sursă de lumină externă noaptea, pentru a acționa ca un far pe cerul nopții.

St. Patrick’s Cathedral

Known as the largest church in all of Ireland, St. Patrick’s Cathedral is actually one of two cathedrals that were built on Dublin soil. However, St. Patcrick’s Cathedral still remains the most popular of the two when it comes to tourists. The cathedral was originally founded in 1191 and is rife with over 800 years of Irish history and culture. A brilliant architectural wonder, its beauty can be noticed both inside and out. It is also the final resting place of Jonathan Swift, author of Gulliver’s travels and Dean of the Cathedral.

Cunoscută drept cea mai mare biserică din toată Irlanda, Catedrala Sf. Patrick este de fapt una dintre cele două catedrale construite pe solul Dublinului. Cu toate acestea, Catedrala Sf. Patcrick rămâne în continuare cea mai populară dintre cele două când vine vorba de turiști. Catedrala a fost fondată inițial în 1191 și este plină de peste 800 de ani de istorie și cultură irlandeză. O minune arhitecturală strălucitoare, frumusețea sa poate fi observată atât în interior, cât și în exterior. Este, de asemenea, ultimul loc de odihnă al lui Jonathan Swift, autor al călătoriilor lui Gulliver și decan al Catedralei.

St. Stephen’s Green

Another popular Dublin park to relax in is St. Stephen’s Green, filled with lush green grass, a variety of plants and flowers and some marvelous bodies of water. If that’s not enough, there are even some monuments scattered around for you to see and many paths for you to walk, bike or jog.

Un alt parc popular din Dublin pentru a vă relaxa este Sfântul Ștefan Verde, plin de iarbă verde luxuriantă, o varietate de plante și flori și câteva corpuri de apă minunate. Dacă acest lucru nu este suficient, există chiar și câteva monumente împrăștiate în jurul tău pentru a le vedea și multe cărări pentru a te plimba, cu bicicleta sau pentru a face jogging.

The National Museum of Ireland

One of the best free museums in Dublin is definitely the National Museum of Ireland. Some of the most notable exhibits in the museum include the Viking exhibit, the exquisite gold artifact display or the remarkable collection of “bog men” – bodies found and recovered from bogs all over Ireland. Each body comes with a story that will give you spectacular insight into the lives of these men who once lived in the country and have now become a permanent part of Irish history.

Unul dintre cele mai bune muzee gratuite din Dublin este cu siguranță Muzeul Național al Irlandei. Unele dintre cele mai notabile exponate din muzeu includ expoziția vikingă, rafinamentul rafinat al artefactelor din aur sau colecția remarcabilă de „bărbați din mlaștină” – corpuri găsite și recuperate din mlaștini din toată Irlanda. Fiecare corp vine cu o poveste care vă va oferi o perspectivă spectaculoasă asupra vieții acestor bărbați care au trăit cândva în țară și au devenit acum o parte permanentă a istoriei irlandeze.

The Temple Bar

The Temple Bar is quite possibly one of the most iconic bars in Dublin. Although the history of the bar dates back to the early 1300s, it still remains popular to this day due to its famous red exterior, its great location in the heart of the city, as well as being a huge part of Dublin’s central nightlife scene. At present, The Temple Bar is the most popular bar frequented by young tourists looking to have a glass  of strong Irish whiskey and enjoy a hell of a night.

Temple Bar este, probabil, unul dintre cele mai iconice baruri din Dublin. Deși istoria barului datează de la începutul anilor 1300, rămâne populară până în prezent datorită faimosului său exterior roșu, a locației sale excelente în inima orașului, precum și a fi o parte imensă a scenei centrale a vieții de noapte din Dublin. În prezent, Temple Bar este cel mai popular bar frecventat de tinerii turiști care doresc să ia un pahar de whisky irlandez puternic și să se bucure de o noapte de iad.

Dublin Castle

Take a trip back to prehistoric Dublin by visiting the famous Dublin Castle. With over 800 years of Irish memories encapsulated within its walls, this incredible structure has borne witness to some of the most pivotal events in all of the country’s history. Spanning an area of over 11 acres, the Castle stands proudly on the highest ridge in the locality and offers self-guided and guided tours of the grounds, including the Castle’s many rooms, gardens and museums such as the Chapel Royal, the Chester Beatty Library, the Garda Museum and the Revenue Museum.

Faceți o călătorie înapoi în Dublinul preistoric vizitând celebrul Castel Dublin. Cu peste 800 de ani de amintiri irlandeze încapsulate în zidurile sale, această structură incredibilă a mărturisit unele dintre cele mai importante evenimente din toată istoria țării. Se întinde pe o suprafață de peste 11 acri, Castelul stă mândru pe cea mai înaltă creastă din localitate și oferă tururi auto-ghidate și ghidate ale terenului, inclusiv numeroasele camere, grădini și muzee ale Castelului, precum Chapel Royal, Biblioteca Chester Beatty , Muzeul Garda și Muzeul Veniturilor.

The Irish Whiskey Museum

A great combination of Ireland’s best traits – history and booze – the Irish Whiskey Museum has everything you could possibly want in one great place. Located in the popular Grafton street area, the museum tour gives you a detailed history of all types of whiskey (not just Jameson). At the end of the tour, you get to taste three unique types of whiskey.

O combinație excelentă dintre cele mai bune trăsături ale Irlandei – istorie și băutură – Muzeul irlandez al whisky-ului are tot ce ți-ai putea dori într-un singur loc minunat. Situat în zona populară a străzii Grafton, turul muzeului vă oferă o istorie detaliată a tuturor tipurilor de whisky (nu doar Jameson). La sfârșitul turului, veți putea gusta trei tipuri unice de whisky.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile cerute sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s